FİNANSAL YATIRIMLARIN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI (TMS) VE TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (TFRS) KAPSAMINDA MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Şakir Dızman
782 194

Öz


          Yeni Türk Ticaret Kanunu ile muhasebe kayıtlarının tutulması ve finansal tabloların düzenlenmesi, Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS=IAS=International Accounting Standards) ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS=IFRS=International Financial Reporting Standards)’nın Türkiye’deki karşılıkları olan, Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak yapılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada, belirtilen standartlar doğrultusunda Finansal Yatırımların muhasebeleştirilmesi üzerinde durulmuştur.  Bu çalışmanın amacı,  uzun vadeli amaçlarla satın alınan Finansal Varlıkların (Finansal Yatırımlar) muhasebe kayıtlarının TMS-TFRS ve yeni hesap planı taslağı kapsamında nasıl yapılacağını göstermektir. Çalışmada,  uzun vadeli amaçlarla satın alınan finansal varlıklar ile ilgili muhasebe uygulamaları yapılmıştır. Bu uygulamalar yardımıyla, uzun vadeli amaçlarla satın alınan finansal varlıkların, satın alınışından elden çıkarılıncaya kadar her aşamada muhasebe kayıtlarının nasıl yapılması gerektiği üzerinde durulmuştur.


Anahtar kelimeler


TMS, TFRS, Finansal Varlıklar, Finansal Yatırımlar, Muhasebe

Tam metin:

PDF

Referanslar


AKSOY, Ahmet ve Cihan TANRIÖVEN, (2007), Sermaye Piyasası Yatırım Araçları ve Analizi,Gazi Kitabevi, 3. Baskı, Ankara.

ARNOLD, Glen (1998), Corporate Financial Management, Financial Times

Professional Limited, England.

BERK, Niyazi (2010), Finansal Yönetim, Türkmen Kitabevi, İstanbul.

BREALEY, Richard A; Stewart C.MYERS and Alan J.MARKUS (2007), İşletme Finansının Temelleri, Çevirenler; Ünal BOZKURT, Türkân ARIKAN ve Hatice DOĞUKANLI, LiteratürYayıncılık, 5. Basım, İstanbul.

ERCAN, Metin Kâmil ve Ünsal BAN (2005), Finansal Yönetim, Gazi Kitabevi, 2. Baskı, Ankara.

KARABIYIK, Lale ve Adem ANBAR (2010), Sermaye Piyasası ve Yatırım Analizi, EkinYayınevi, Bursa.

KEOWN, Arthur J.; John D. MARTİN;J. William PETTY ve David F. Jr. SCOTT (2002), Financial Management, Principles and Applications, 9. Edition, New Jersey.

KUTLU, Hüseyin Ali (2011), Tekdüzen Genel Muhasebe, Nobel Yayınevi, 2. Basım, Ankara.

OKKA, Osman (2009), Finansal Yönetim, 3. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul.

ÖZDEMİR, Muharrem (1999), Finansal Yönetim, Türkmen Kitabevi, 2. Baskı, İstanbul.

POYRAZ, Erkan (2008), Finansal Yönetim, Ekin Yayınevi, Bursa.

SAMUELS, J.M.; F.M.WİLKES veR.E. BRAYSHAW(1991), Management of Company Finance, Chapman-Hall, London.

SAYILGAN, Güven (2008), İşletme Finansmanı, Turhan Kitabevi, 3. Bası, Ankara.

SEVİLENGÜL, Orhan (2011), Genel Muhasebe, Gazi Kitabevi, 16. Baskı, Ankara.

Türkiye Muhasebe Standartları, http://www.kgk.gov.tr/content_list-208-Turkiye- muhasebestandartlari.html, Erişim tarihi: 05.01.2015.

Türk Ticaret Kanunu (2011), Resmi Gazete, 14 Şubat 2011, Sayı:27846, Kanun No: 6102,Kabul Tarihi: 13.01.2011.

TÜRKO, R. Metin (2002), Finansal Yönetim, Alfa Yayınevi, 2. Baskı, İstanbul.

1 Seri No'lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (1992), Resmi Gazete, No: 21447(M), Tarih:26.12.1992.

http://www.gemlikmuhasebe.com.,Hesap Planı Taslağı, Erişim Tarihi: 05.01.2015
İrtibat
C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
58140 Kampüs SİVAS
Tel: 0346 2191010-1710
Fax: 0346 2191202
E-Mail: iibfdergi@cumhuriyet.edu.tr

İndekslendiği Kaynaklar:
--------------------------------------------------------
    
--------------------------------------------------------