SAĞLIK TURİZMİNDE DEVLET TEŞVİKLERİNİN TMS 20 KAPSAMINDA MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Ercüment Okutmuş, Süleyman Uyar, Muharrem Gövce
1.055 194

Öz


Özet

Turizm sektörünün önemli bir bileşeni olmasının yanında bölgesel bir kalkınma aracı olan sağlık turizmi, Türkiye’de 2010 yılından beri giderek atmış ancak istenilen düzeye henüz ulaşamamıştır. Türkiye’de hem sağlık turizmi potansiyelini değerlendirmek, hem sağlık turizmi pazarından pay almak hem de turizm ürünü çeşitlendirmek adına sağlık turizmine yönelik faaliyetleri devlet teşviki ile desteklenmektedir. Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) 20 Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması Standardı bu amaca ulaşmada kullanılacak araçların en önemlilerinden biridir. Çalışmanın amacı, Türkiye’de sağlık turizmi ile ilgili verilen devlet teşviklerinin TMS 20’ye göre nasıl muhasebeleştirilmesi gerektiğini açıklamaktır. Bu amaçla mevcutta verilen teşviklerin varsayımsal örneklerle muhasebeleştirildiği bir uygulama yapılmıştır. 


Anahtar kelimeler


Devlet Teşvikleri, Sağlık Turizminde Teşvikler, TMS 20

Tam metin:

PDF

Referanslar


ACİNÖROĞLU, Serkan (2009), “Genel Olarak Vergi Teşviklerinin Ekonomi Üzerine Etkinliği”, International Journal of Economic and Administrative Studies, 1: 147-168.

AKAN, Yusuf; ARSLAN, İbrahim (2008), “Türkiye’de Sektörel Yatırım Teşvik Belgeleri İle İstihdam Analizi: Doğu Anadolu Bölgesi Üzerine Bir Uygulama (1980-2006)”, Çalışma ve Toplum, 1: 107-119.

AKDEVE, Erdal, and Erdal Tanas KARAGÖL (2013), “Geçmişten Günümüze Türkiye’de Teşvikler Ve Ülke Uygulamaları”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 37: 329-350.

AY, Hakkı M. (2005), “Yatırım Teşviklerinin Sabit Sermaye Yatırımları Üzerindeki Etkisi”, Selçuk Üniversitesi Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 5: 176-184.

CONNELL, John (2006), “Medical Tourism: Sea, Sun, Sand and Surgery”, Tourism Management, 27: 1093-1100.

ÇIRPAN, Erdal (2010), Devlet teşviklerinin muhasebeleştirilmesinin Türkiye muhasebe standartları ve muhasebe sistemi uygulama genel tebliğleri açısından karşılaştırılması (Tez). İstanbul Üniversitesi İşletme Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi

DURAN, Birsen (2010), Avrupa birliği ve Türkiye’de çevre korumaya yönelik teşvikler, yardımlar ve Türkiye muhasebe standartlarına göre muhasebeleştirilmesi örnekleri (Tez). Afyon Kocatepe Üniversitesi İşletme Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi

Sağlık Turizmi Derneği (2010), Dünya’da ve Türkiye’de sağlık turizmi, 2010 Durum tespit raporu ve çözüm önerileri, Türkiye Sağlık Vakfı ve Sağlık Turizmi http://www.ozelhastaneler.org.tr/images/Documents/sanal%20k%C3%BCt %C3%BCphane/D%C3%9CNYA%E2%80%99%20DA%20VE%20T%C3 %9CRK%C4%B0YE%E2%80%99%20DE%20SA%C4%9ELIK%20TUR %C4%B0ZM%C4%B0-2010.pdf Erişim Tarihi: 25.12.2014. yayını,

Ekonomi Bakanlığı, http://www.ekonomi.gov.tr/upload/97ADAF28-B22E-E2B0 2A7E8DFF21E8AF4C/2012_4_Teblig.pdf, Erişim Tarihi: 26.12.2014.

GÜNAY, İnci (2009), Yatırımlara Yönelik Vergisel Teşvik ve Yardımların TMS’ye Göre Muhasebeleştirilmesi (Tez). Marmara Üniversitesi, İşletme Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi

GÜVEN, Aytekin (2007), “Türkiye’de İller Arası Gelir Eşitsizliğinde Teşvik Politikasının Rolü: Bir Ayrıştırma Analizi”, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, 14: 20-38.

http://www.healism.com/medical_tourism/overview/what_is_medical_tourism? Erişim Tarihi: 26.12.2014.

http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tcmb+tr/tcmb+tr/main+page+site+area/ bugun Erişim Tarihi: 26.12.2014

http://www.tursab.org.tr/dosya/12186/saglikturizmiraporu_12186_5485299.pdf, Erişim Tarihi: 29.07.2015

İÇÖZ, Onur (2009), “Sağlık Turizmi Kapsamında Medikal (Tıbbi) Turizm ve Türkiye’nin Olanakları”, Journal of Yasar University, 4: 2257-2279.

Maliye Bakanlığı, www.maliye.gov.tr, Erişim Tarihi: 25.12.2014. SÖNMEZ, Feriştah (2005), “Devlet Muhasebeleştirilmesi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 28: 125-140. Teşvik ve Yardımlarının

TAŞLIYAN, Mustafa; ARI, Nazmiye Ülkü (2012), “Bölgesel Kalkınma Potansiyelinin Harekete Geçirilmesinde Sağlık Sektörünün Yeri Üzerine Bir Araştırma”, II. Bölgesel Sorunlar ve Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu

TOPAL, Mehmet Hanefi (2006), Uluslararası Kuruluşların Teşviklere Bakışı ve Türk Teşvik Sisteminin Bu Çerçevede Analizi (Tez). Karadeniz Teknik Üniversitesi Maliye Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi

ULUSAN, Hikmet (2008), “Türk Muhasebe Hukuku Çerçevesinde Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Raporlanması”, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 22: 415-433. Uluslar Arası Muhasebe Standartları, http://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias20, Erişim Tarihi: 25.12.2014.

ÜNSALDI, Mehmet. (2006), “Devlet Teşvikleri ve Bölgesel Gelişmişlik Farklılıkları Üzerine Etkileri”, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 122- 125.

YILDIRIM, Hasan Hüseyin; ALTUNKAYA, Ümran. “Türkiye’nin Sağlık Turizmi Potansiyeli http://www.absaglik.com/24May%C4%B1s2006, 25.12.2014. ve Güçlükler”, 2006, Tarihi: Erişim

YILDIZ, Feyyaz; TOPAL, Yusuf; KÜÇÜKKAHRAMAN, Burak (2012), “Sanayi İşletmelerinde Verilen Teşviklerin “TMS 20 Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması” Standardı Işığında İncelenmesi ve Muhasebeleştirilmesi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi, 14: 295-312. NOTLAR

1 Ekonomi Bakanlığı ödemeyi ilgili dönemde yapacaksa 382 Ertelenmiş Gelirler

(Gelecek Aylara Ait Gelirler) hesabına, ilgili dönem bittikten sonra yapacaksa 482

Ertelenmiş Gelirler (Gelecek Yıllara Ait Gelirler) hesabına yazılması gerekmektedir.

2 İşletme teşvik başvurusunda bulunduğu ve koşulları yerine getirdiği takdirde

teşviki alacağı için teşvik olağan gelir olarak değerlendirilmelidir. Söz konusu gelir vergiden muaftır.