ERTELENMİŞ VERGİ ETKİLERİNİN İZLENMESİNDE ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR: DURAN VARLIĞIN EK TAAHHÜTTE BULUNULARAK İKTİSABI ÖRNEK UYGULAMASI

Ergün Küçük
856 141

Öz


Kullanıcılara gerçeğe uygun finansal bilgi sunma amacı güden muhasebe standartlarının belki de en önemli düzenlemelerinden birisi; gelir vergisi (TMS-12) standardıdır. Zira bu standart, işletmenin finansal durum ve performansının raporlanmasında ertelenmiş vergi etkilerinin de dikkate alınmasını sağlamaktadır. Bu sayede, tahakkuk ve dönemsellik kavramlarına uygun olarak, gerçeğe uygun finansal raporlama yapma hedefine hizmet edilebilmektedir. Çalışmanın amacı; ertelenmiş vergi etkilerinin izlenmesinde kullanılabilecek alternatif yaklaşımları değerlendirmektir. Çalışmanın, literatürdeki önemli bir boşluğun doldurulmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar kelimeler


Finansal Raporlama Standartları (TFRS), Gelir Vergisi Standardı

Tam metin:

PDF

Referanslar


KIESO, Donald E.; Jerry J. WEYGANDT, ve Terry D. WARFIELD (2008), Intermediate Accounting, John Wiley & Sons Inc., Jufferson City.

MACKENZIE, Bruce, Danie COETSEE, Tapiwa NJIKIZANA, Raymond CHAMBOKO, Blaise COLYVAS and Brandon HANEKOM (2012), Interpretation and Application of International Financial Reporting Standards,: John Wiley & Sons. Inc., Ontario.

ÖZERHAN, Yıldız ve Serap YANIK (2012), IFRS /IAS Uyumlu Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları, TÜRMOB Yayınları, Ankara.

ÖZKAN, Azzem (2009), “TMS-12 Gelir Vergileri Standardına Göre Ertelenmiş Vergiler ve Muhasebe Uygulamaları”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 32, ss.97-112.

SPICELAND, David, James SEPE, Mark NESLON ve Lawrence TOMASSINI (2009), Intermediate Accounting, McGraw Hill Companies Inc., New York.

TFRS-12, “Gelir Vergileri”, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, İnternet Adresi: http://www.kgk.gov.tr/, Erişim Tarihi: 19.07.2014.

TMS-16, “Maddi Duran Varlıklar”, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, İnternet Adresi: http://www.kgk.gov.tr/, Erişim Tarihi: 19.07.2014.
İrtibat
C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
58140 Kampüs SİVAS
Tel: 0346 2191010-1710
Fax: 0346 2191202
E-Mail: iibfdergi@cumhuriyet.edu.tr

İndekslendiği Kaynaklar:
--------------------------------------------------------
    
--------------------------------------------------------