YETİŞTİRME YURDUNDAN AYRILANLARIN SOSYALLEŞME VE TOPLUMLA BÜTÜNLEŞME DURUMLARI (SİVAS ÖRNEĞİ)

Meral Öztürk, Vehbi Ünal
720 129

Öz


Bu makale, çocukluk veya ergenliğinin bir kısmını bakım kurumlarında geçirmiş yetişkinlerin toplumla bütünleşme durumlarını irdelemektedir. Kurum bakımı, sosyal devlet anlayışı temelinde gelişmiş sosyal hizmet modelidir. Korunmaya muhtaç çocuk ve ergenlerin bakımını üstlenen devlet, çocukların hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarını giderme sorumluluğunu üzerine almıştır. Ancak yapılan araştırmalar, bakım kurumlarında kalan çocuk ve ergenlerin aile yanında yetişen akranlarına kıyasla sosyal ve psikolojik problemler yaşadığını ortaya koymaktadır. Bu problemler ileriki dönemlerde de devam etmektedir. Konuyla ilgili yazın incelendiğinde çalışmaların genellikle kurum bakımı altında kalan çocukların problemleri üzerinde yoğunlaştığı, kurum bakımı sonrasında yurttan ayrılan yetişkinlerle ilgili çalışmaların yetersiz olduğu görülmektedir. Sivas’ta yapılan bu çalışma için bakım kurumlarından ayrılan 50 yetişkin erkeğin toplumla bütünleşme düzeylerini belirlemek üzere hazırlanan anket uygulanmış; elde edilen veriler tablolar halinde sunularak frekans dağılımları ve yüzdeleri verilmiştir. Veriler toplumla bütünleşme konusunda medeni durum ile meslek sahibi olma değişkenlerinin önemini göstermektedir.

Anahtar kelimeler


Toplumsallaşma, Toplumsal Bütünleşme, Yetiştirme Yurdu

Tam metin:

PDF

Referanslar


AKAN, Vildan (2003), “Birey ve Toplum”, İhsan Sezal (Ed.), Sosyolojiye Giriş (2. Baskı) içinde (ss. 79-104), Martı Yayınları, Ankara.

BAŞ, Mesut (1990), “Yetiştirme Yurdunda Kalan ve Ana-Baba Yanında Kalanların Kaygı Düzeyleri”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 5, İnternet Adresi: http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/19905MESUT BAŞ.pdf, Erişim Tarihi: 22 09. 2014.

BERESNEVİÈİÛTË, Vida (2003), “Dimensions of Social Integration: Appraisal of Theoretical Approaches”, Ethnicity Studies, 96-108.

CILGA, İbrahim (1989), Korunmaya Muhtaç Gençlerin Sorunları ve Yetiştirme Yurtları, T.C. Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığı, Ankara.

DEMİRBİLEK, Sevda (2000), “Korunmaya Muhtaç Çocukların Topluma Kazandırılmasında Yetiştirme Yurtları”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 2; 137-152.

GİDDENS, Anthony (2008), Sosyoloji. Çev.: C. Güzel, Kırmızı Yayınları, Ankara.

GÖKBAYRAK, Şenay (2005), “Avrupa Birliğinin Sosyal Koruma Sorunsalı Olarak "Sosyal İçerme Politikaları"” Çalışma Ortamı, Cilt: 80. İnternet Adresi: http://calismaortami.fisek.org.tr/wp-content/uploads/calisma ortami80.pdf, Erişim Tarihi: 12.09.2014.

GÜNAY, Ünver (1989), “Din ve Sosyal Bütünleşme", Erciyes Üniversitesi İlâhiyat

Fakültesi Dergisi, Sayı: 6; 1-14.

KALAYCI, Hakkı (2007), “Yetiştirme Yurtlarındaki Çocuklarda Sosyal Dışlanma Riski (Tokat ve Turhal Örneği)”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

KARABULUT, Ebru Olcay ve Hakkı ULUCAN (2011), “Yetiştirme Yurdunda Kalan Öğrencilerin Problem Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Bakımından İncelenmesi (Kırşehir İli Örneği)”, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 1; 227-238.

KURT, Abdurrahman (2008), “Sosyolojik Din Tanımları ve Dine Teolojik Bakış

Sorunu”. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 17, Sayı: 2; 73-93.

KAYA, Nilay Çabuk (2011), “Aile ve Çocuk”, Aytül Kasapoğlu ve Nadide Karkıner (Ed.), Aile Sosyolojisi içinde (ss. 106-131). Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2306.

MARSHALL, Gordon (2005), Sosyoloji Sözlüğü, Çev.: O. Akınhay ve D. Kömürcü, Bilim ve Sanat,Ankara.

MIROWSKY, John ve Catherine E. ROSS (1989), Social Causes of Psychological Distress, Aldine de Gruyter, New York.

NOCK, Steven, L. (2005), “Marriage As a Public Issue” Future Child, Vol 1, Number, 2; 13-32.

OK, Aylin (1989), “Kurumlar Ve Suçlu Çocuklar”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir, Ege Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü.

ÖCAL, Adem, Güven KEMERKAYA, ve Gökhan ARASTAMAN (2013), “Yetiştirme Yurtlarında Kalan Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Dışlanmışlık Algısı”, Turkish Journal Of Education, Vol 2, Sayı 1; 49-56.

SWINGEWOOD, Alan (1998), Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi, Çev.:O. Akınhay, Bilim ve Sanat., Ankara.

ÜNLÜ, Sezen (Ed.) (2009), Aile Yapısı ve İlişkileri, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

YILDIZ, M. Cengiz (2004), “Öksüz ve Yetimlerin Toplumsal Bütünleşme Problemi: Araştırmalar Dergisi, Cilt: 21; 163-194.

Yetiştirme Yurdu Uygulaması”, Akademik