ATATÜRK DÖNEMİNDE İZLENEN BÖLGESELGÜVENLİK POLİTİKASI

Harun Semercioğlu
845 154

Öz


Bu makale ile cumhuriyetin ilk yıllarında izlenen güvenlik politikasının analiz edilerek, bugünkü politikalara yol göstermesi amaçlanmıştır. Konuyla ilgili literatürün taranmasıyla elde edilen veriler, dönemin dış politikasının özellikle üzerinde durulmayan güvenlik boyutuyla değerlendirilmiştir. Araştırma, dönemin dış politikasıyla sınırlı tutulmuş, günümüzde izlenen politikanın ayrıntısına girilmemiştir. Çalışmada önce dönemin uluslararası ortamın genel çerçevesi çizilerek, ülkenin durumu ve dönem içinde yapılan önemli antlaşmalar ortaya konmuş, sonrasında Türkiye’nin diğer ülkelerle olan ilişkileri ve bölgesel ittifakları açıklanmıştır. Sonuçta, Atatürk dönemi dış politikasının günümüz dış politikasının esasları mukayese edilerek bir analiz yapılmıştır. Bu çalışma, dış politikada izlenen denge ve bölgesel ittifak politikalarının ulusal güvenliğin sağlanmasında temel bir rol oynadığını ortaya koymaktadır.


Anahtar kelimeler


Atatürk, The Republic of Turkey, The Politics of Regional Security

Tam metin:

PDF

Referanslar


AKŞİN, Sina vd. (1997), Türkiye Tarihi, Cilt 4, Cem Yayınevi, İstanbul.

ARAS, Tevfik R. (2003), Atatürk’ün Dış Politikası, Kaynak Yayınları, İstanbul.

ARMANOĞLU, Fahir (2012), 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Alkım Yayınevi, İstanbul.

ARMANOĞLU, Fahir vd. (1998), Uluslararası Atatürk Sempozyumu 3, Cilt 1, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara.

ATATÜRK, Mustafa K. (2006), Nutuk, Alfa Basın Yayım, İstanbul.

AYDEMİR, Şevket S. (2005), Tek Adam, Cilt 3, Remzi Kitabevi, İstanbul.

BEST, Antony vd. (2012), 20.Yüzyılın Uluslararası Tarihi, Siyasal Kitabevi, Ankara.

EROĞLU, Hamza (1990), Türk İnkılap Tarihi, Savaş Yayınları, Ankara.

HALE, William (2003), Türk Dış Politikası, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul.

İNÖNÜ, İsmet (2009), Hatıralar, Bilgi Yayınevi, Ankara.

KOCATÜRK, Utkan (1969), Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara.

NYE, Joseph S. (2005), Dünya Siyasetinde Başarının Yolu Yumuşak Güç, Çev: Aydın, Rayhan İ., Elips, Ankara.

ORAN, Baskın (2004), Türk Dış Politikası, Cilt 1, İletişim Yayıncılık, İstanbul.

ORAN, Baskın (2013), Türk Dış Politikası, Cilt 3, İletişim Yayıncılık, İstanbul.

ORTAYLI, İlber (2010), Türkiye’nin Yakın Tarihi, Timaş Yayınları, İstanbul.

SANDER, Oral (2013), Siyasi Tarih (1918-1994), İmge Kitapevi, Ankara.

ŞİMŞİR, Bilal N. (2006), Atatürk Dönemi İncelemeler, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara.

ÜRER, Levent (2005), Mondros’tan Mudanya Mütarekesine Türk Dış Politikası, Akdeniz Yayıncılık, İstanbul.

YALÇIN, Durmuş (2004), Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Cilt 2, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara.

YAVUZ, Ünsal (1999), Atatürk İmparatorluktan Milli Devlete, Türk Tarih Kurumu, Ankara.
İrtibat
C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
58140 Kampüs SİVAS
Tel: 0346 2191010-1710
Fax: 0346 2191202
E-Mail: iibfdergi@cumhuriyet.edu.tr

İndekslendiği Kaynaklar:
--------------------------------------------------------
    
--------------------------------------------------------