TR72 BÖLGESİ DIŞ TİCARETİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

Adem Doğan
684 127

Öz


TR72 bölgesi Kayseri, Sivas ve Yozgat illerini kapsamaktadır. Bölgenin sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi Türkiye ortalamasının altındadır. Bölgenin dış ticaretinde sürükleyici il Kayseri’dir. 2002-2012 arasında Kayseri’nin ihracatı 4,5, ithalatı ise, 3,8 kat artış göstermiştir.Sözkonusu dönemde Kayseri’nin dış ticareti sürekli açık vermiştir. Bölge illerinin ihracatlarında ilk sırayı Kayseri ve Yozgat’ta imalat sanayi, Sivas’ta ise madencilik ve taşocakçılığı almaktadır. 2012 yılı itibarıyla bölgede faaliyet gösteren ihracatçı firma sayısı 910, ithalatçı firma sayısı ise 791 adettir. Aynı yıl itibariyle Kayseri’den ülkemiz serbest bölgeleri dâhil 172, Sivas’tan 75, Yozgat’tan ise 30 farklı ülkeye ihracat yapılmıştır. Kayseri’nin en fazla ihraç ettiği ürün grubu mobilya ve başka yerde sınıflandırılmamış ürünler, Sivas’ın en fazla ihraç ettiği ürün grubu taşocakçılığı ve diğer madencilik ürünleri, Yozgat’ın en fazla ihraç ettiği ürün grubu ise, metal eşya sanayi ürünleridir.


Anahtar kelimeler


TR72 Bölgesi. Dış Ticaret. İhracat ve İthalat

Tam metin:

PDF

Referanslar


AFAOĞLU, Ali, (2014), “İç Anadolu’dan Global Pazarlara”, Turkishtime, Eylül, ss. 4- EKONOMİ BAKANLIĞI, “İstatistik Analizler”, http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/bilgi- merkezi;jsessionid=SJzQGVl3ZP7z9MUjgPYyEQAGN2qNUk2Jz15PED 84qqwk3JHbka52 -918884948?_adf.ctrl- state=i28dr38j7_4&_afrLoop=997026285396035&_afrWindowMode=0&

_afrWindowId=null# %40%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop %3D997026285396035%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl- state%3D4hrt9gfze_4, Erişim Tarihi: 10.07.2015.

KAYSERİ İL PROFİLİ (2014), Genç İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu, www.gençistihdami.net … (10.09.2014).

SİDEMİR, Sivas Demir Çelik A.Ş., http://www.sidemir.com/, Erişim Tarihi: 02014.

SİVAS İL PROFİLİ (2014), Genç İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu, www.gençistihdami.net … (10.09.2014).

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI (2013), İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik

Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (SEGE -2011), T.C. Kalkınma

Bakanlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Müdürlüğü, Ankara. T.C. İŞ BANKASI (2014), 2010 ve 2012 Verileriyle Türkiye’de İllerin Gelişmişlik

Düzeyi Araştırması, T.C. İş Bankası İktisadi Araştırmalar Bölümü, http://ekonomi.isbank.com.tr (Erişim Tarihi: 09.09.2014).

TR72 Bölgesi Bölge Planı 2010-2013 ( 2010), Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, www.oran.org.tr/kategori/48/2010-2013-bolge-plani.html (01.09.2014).

TÜİK, (2011), Bölgesel Göstergeler TR 72, Kayseri, Sivas, Yozgat, 2010, Ankara.

TÜİK, (2014), Gayri Safi Katma Değer, Bölgesel Sonuçlar, 2004-2012, TÜİK,

Ulusal Hesaplar Daire Başkanlığı Yıllık Hesaplar Grubu, Nisan, Ankara. URAK (2010), İllerarası Rekabetçilik Endeksi 2009-2010, www.urak.org/haberler/URAK_illerarasiRekabetcilikendeksi Tarihi: 05.09.2014). (Erişim NOTLAR

(1). Bu araştırmada beş demografik, sekiz istihdam, altı eğitim, beş sağlık, onbeş rekabetçi ve yenilikçi kapasite, yedi mali, altı erişebilirlik, dokuz yaşam beklentisi göstergesi olmak üzere toplam 61 gösterge kullanılarak illerin ve bölgelerin soyo-ekonomik gelişmişlik endeksleri hesaplanmıştır (Kalkınma Bakanlığı, 2013: 22-23).

(2). Sözkonusu araştırmada, otuziki ekonomik gelişmişlik kriteri, onyedi sosyal gelişmişlik kriteri olmak üzere toplam 49 kriter kullanılarak 81 ilin 2012 yılı gelişmişlik endeksi hesaplanmıştır (T.C. İş Bankası, 2014: 2).

(3), TR7 (Orta Anadolu) bölgesi, İstatististiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre, Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Sivas ve Yozgat illerini kapsayan “Düzey1” bölgesidir.