BORSA İSTANBUL'DA İŞLEM GÖREN OTOMOTİV İMALAT SEKTÖRÜ FİRMALARININ FİNANSAL PERFORMANSLARININ ELECTRE VE AHP YÖNTEMLERİ İLE ANALİZİ

Engin Karakış, Ziya Gökalp Göktolga
905 221

Öz


Bu çalışmanın amacı Borsa İstanbul’da işlem gören otomotiv imalat sektörü firmalarının finansal performanslarını çok kriterli karar verme tekniklerinden Elimination and Choice Translating Reality (ELECTRE) ve Analytic Hierarchy Process (AHP) ile değerlendirilmektedir. Çalışmada öncelikle kullanılan finansal oranlar açıklanmıştır. Kriterleri ifade eden oranların önem ağırlıklarının belirlenmesinde AHP yönteminden yararlanılmıştır. Daha sonra ELECTRE yöntemi kullanılarak firmalar için performans puanı hesaplanmıştır. F9 ve F4 firmalarının istikrarlı bir finansal etkinliğe sahip olduğu görülmüştür.

Anahtar kelimeler


Otomotiv İmalatı, Finansal Performans Değerlendirme, Çok

Tam metin:

PDF

Referanslar


AKGÜÇ, Öztin (1995), Mali Tablolar Analizi, Genişletilmiş 9. Baskı, Muhasebe Enstitüsü Eğitim ve Araştırma Vakfı Yayını No:16, İstanbul.

ALONSO Antonio Jose, LAMATA Teresa (2006). “Consistency in The Analytic Hierarchy Process: A New Approach” International Journal Of Uncertainty, Fuzziness And Knowledge-Based Systems Vol. 14, No. 4, 445-459.

ALP, Selçuk ve GÜNDOĞDU Ceren Erdin (2012), “Kuruluş Yeri Seçiminde Analitik Hiyerarşi Prosesi Ve Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi Uygulaması” Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:14, Sayı:1, s.7-25.

ATICI, Kazım Barış ve ULUCAN, Aydın (2009), ”Enerji Projelerinin Değerlendirilmesi Sürecinde Çok Kriterli Karar verme Yaklaşımları ve Türkiye Uygulamaları” Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt:27, Sayı:1, s.161-186.

BAYSAL, Gökçe ve TECİM, Vahap (2006), “Katı Atık Depolama Sahası Uygunluk Analizinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Tabanlı Çok Kriterli Karar Yöntemleri İle Uygulaması” 4. Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, 13 – 16 Eylül / Fatih Üniversitesi /İstanbul.

BÜLBÜL, Serpil ve KÖSE Ali (2009), “Türk Gıda Şirketlerinin Finansal Performansının Değerlendirilmesi” 10. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Atatürk Üniversitesi, Erzurum. Amaçlı Karar Verme Yöntemleriyle

ÇABUK, Adem ve LAZOL, İbrahim (2008), Mali Tablolar Analizi, 6. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

ÇAĞIL, Gülcan (2011), “2008 Küresel Kriz Sürecinde Türk Bankacılık Sektörünün Finansal Performansının Electre Yöntemi ile Analizi”, Maliye Finans Yazıları Dergisi, Yıl 25; Sayı 93; 59-86.

ERTUĞRUL, İrfan ve KARAKAŞOĞLU, Nilsen (2010), “Electre ve Bulanık AHP Yöntemleri ile Bir İşletme İçin Bilgisayar Seçimi”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 25; Sayı 2; 23- 41.

KA, Bian,(2011), “Application of Fuzzy AHP and ELECTRE to China Dry Port Location Selection” The Asian Journal of Shipping and Logistics, Volume :2, Number:2, pp.331-354.

MARBİNİ, Adel Hatami ve TAVANA, Madjid (2011), “An extension of the Electre I method for group decision-making under a fuzzy environment” Omega 39, p.373–386.

OTOMOTİV SANAYİCİLERİ DERNEĞİ, Otomotiv Sanayi Dış Ticaret Raporu, İstanbul, 2015.

ÖMÜRBEK, Nuri ve MERCAN, Yasin(2014), “İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının Değerlendirilmesi” ,Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 4; Sayı 1; 237-266. Yöntemleri ile

ÖZDEMİR SAĞIR Müjgan, SAATY L. Thomas (2006), “The Unknown in Decision Making”, The European Journal of Operations Research, 174, pp.349-359.

PANG, Jihong, ZHANG Genbao and CHEN, Guohua (2011), “ELECTRE I Decision Model of Reliability Design Scheme for Computer Numerical Control Machine” Journal Of Software, Vol. 6, No. 5, pp.894-900.

ROUYENDEGH, Babak Daneshvar and EROL, Serpil (2012), “Selecting the Best Project Using the Fuzzy ELECTRE Method” Hindawi Publishing Corporation, Mathematical Problems in Engineering, Volume 2012, pp.1- 12.

SAATY, Thomas L. (2008), “Decision making with the Analytic Hierarchy Process” Int. J. Services Sciences, Vol. 1, No. 1, 83-98.

SONER, Selin ve ÖNÜT Semih (2006), “Çok Kriterli Tedarikçi Seçimi: Bir Electre AHP Uygulaması” Journal of Engineering and Natural Sciences, Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, Sigma 4, 110-120.

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI (2014), Otomotiv Sanayi Çalışma Grubu Raporu, Ankara.

TİMOR, Mehpare (2010). Yöneylem Araştırması. İstanbul: Türkmen Kitabevi.

URFALIOĞLU, Fatma ve GENÇ Tolga (2013), “Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri ile Türkiye’nin Ekonomik Performansının Avrupa Birliği Üye Ülkeleri ile Karşılaştırılması” Marmara Üniv. İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt XXXV; Sayı II; 329-360.

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU, İnternet adresi : http://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/detayli-sorgulama.aspx ( Mali Tablolar, Erişim Tarihi: 15.06.2015)

YAVUZ, Oğuzhan (2013), “Electre I Karar Modeli ile Tedarikçi Seçim Süreci ve Perakende Sektöründe Bir Uygulama” İşletme Araştırmaları Dergisi, Cilt 4; 210-226.
İrtibat
C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
58140 Kampüs SİVAS
Tel: 0346 2191010-1710
Fax: 0346 2191202
E-Mail: iibfdergi@cumhuriyet.edu.tr

İndekslendiği Kaynaklar:
--------------------------------------------------------
    
--------------------------------------------------------