TÜRKİYE'DE KENTSEL YOKSULLUĞUN KIRSAL NEDENLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÜZERİNE

Nazım Kartal, Yılmaz Demirhan
1.854 199

Öz


Bu çalışma, Türkiye’deki kırsal ve kentsel yoksulluk arasındaki ilişkiyi sorgulamayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede, kırsal ve kentsel yoksulluk, kırsal alanlardan kentsel alanlara olan göç, bu göçün nedenleri, sonuçları ve ortaya çıkan sorunlar üzerinde durulmaktadır. Çalışmada yapılacak vurgulardan birisi de kırsal yoksulluktan kentsel yoksulluğa geçişle birlikte sosyal yardım harcamalarının artması ve bunun Türkiye’deki yoksulluğu süreğen hale getiren kısır döngüye olan katkısıdır. Çalışma bu kısır döngünün kırılmasına yönelik bazı çözüm önerileriyle son bulmaktadır

Anahtar kelimeler


Yoksulluk, kırsal yoksulluk, kentsel yoksulluk, göç, sosyal yardımlar, yoksullukla mücadele.

Tam metin:

PDF

Referanslar


Açıkalın, Neriman, “Çalışan Kent Yoksulları: İstanbul ve Gaziantep Örnekleri”, Yoksulluk, 1.Cilt, Editörler: Ahmet Emre Bilgili ve İbrahim Altan, İstanbul: Deniz Feneri Derneği yayını, 2003, ss. 369-385.

Akaya, Yüksel, “Göç, Yoksulluk ve Kentsel Şiddet”, Yoksulluk, Şiddet ve İnsan Hakları, Editör: Yasemin Özdek, Ankara: TODAİE yayını, 2002, ss. 203-215.

Aktan, Can Coşkun. Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu yayını, 2002.

Aytaç, Ömer ve İlhan Oğuz Akdemir, “Türkiye’de Yeni Kentli Yoksulluk Sorunu”, Yoksulluk, II.Cilt, Editörler:

Ahmet Emre Bilgili ve İbrahim Altan, İstanbul: Deniz Feneri Derneği yayını, 2003, ss. 50-77.

BİB (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı), Kentleşme Şurası Komisyon Raporları II. Cilt. (Kentsel Yoksulluk, Göç ve Sosyal Politikalar), Ankara: BİB yayını, 2009.

DPT (Devlet Planlama Teşkilatı), Gelir Dağılımının İyileştirilmesi ve Yoksullukla Mücadele (Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu), Ankara: DPT yayını, 2001.

DPT, Gelir Dağılımı ve Yoksullukla Mücadele (Dokuzuncu Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu), Ankara: DPT yayını, 2007.

Demirdöğen, Alper, Ören, M. Necat ve Alemdar, Tuna (2012), “Türkiye’de Tarım Politikaları Kapsamında Sağlanan Destekler ve Kırsal Yoksulluk”, 10. Ulusal Tarım Kongresi, 5-7 Eylül, Konya.

Fırat, A. Serap, “Yoksulluk, Kentlerde Suç Artışı ve Kent Merkezlerinde Özel Güvenlik Hizmetleri Verilmesi”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 10, Sayı 3, (2008), ss. 201-228.

Geray, Cevat, “Kırsal Kalkınma Yöneltileri, İlçe Yerel Yönetimi ve “İlçe Köy Birlikleri.” Önerisi.” Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi. Cilt 8, Sayı 2 (Nisan 1999), ss. 11-42.

Gül, Hüseyin ve Cem Ergun, “Mutlak Yoksulluk ve Nedenleri: Ankara Örneği”, Yoksulluk, I.Cilt, Editörler:

Ahmet Emre Bilgili ve İbrahim Altan, İstanbul: Deniz Feneri Derneği yayını, 2003, ss. 386-397.

Gülçubuk, Bülent (2010), “Kırsal Kalkınma Yaklaşımları ve Politika Değişimleri”, Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Kongresi, 11-15 Ocak, Ankara.

Gürdoğan, Nazif, “Yoksulluğun Çelik Çemberini Kırmak”, Yoksulluk, 1.Cilt, Editörler: Ahmet Emre Bilgili ve İbrahim Altan, İstanbul: Deniz Feneri Derneği yayını, 2003, ss. 32-37.

Güvenç, Murat. “Kent Yoksulluğu”, Yoksulluk (Bölgesel Gelişme, Kırsal Yoksulluk, Kent Yoksulluğu), Koordinatörler: Halis Akder ve Murat Güvenç, İstanbul: TESEV yayını, 2000, ss. 91-93.

Özen, Efşan Nas ve Özdemir, Damla (2012), “Türkiye’de İhmal Edilen Kırsal Yoksulluk, Endonezya’dan Ne Öğrenmeliyiz?”, TEPAV Değerlendirme Notu, Ekim. http://www.tepav.org.tr/upload/files/1349531065-7.Turkiye_de_Ihmal_Edilen_Kirsal_Yoksulluk___Endonezya_dan_Ne_Ogrenmeliyiz.pdf, (20.5.2014).

Öztürk, Şinasi. “Kırsal Yoksulluk ve Neo-Liberal Ekonomi Politikaları”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 1, Sayı 5, (Fall 2008), ss. 605-634. http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt1/sayi5/sayi5pdf/ozturk_sinasi.pdf (10.18.2010)

Özuğurlu, Aynur, “Yoksulluk Araştırmalarına Eleştirel Bir Bakış”, Mülkiye Dergisi, Cilt XXX, Sayı 250, ss. 53-66. www.mulkiye.org.tr (08.07.2010)

Seyyar, Ali, “Sosyal Siyaset Açısından Yoksulluğa Karşı Mücadele”, Yoksulluk, 1.Cilt, Editörler: Ahmet Emre Bilgili ve İbrahim Altan, İstanbul: Deniz Feneri Derneği yayını, 2003, ss. 38-69.

Şeker, Sırma Demir, Türkiye’de Sosyal Transferlerin Yoksulluk Üzerindeki Etkileri, Ankara: DPT yayını, 2008.

Şengül, Seda. Türkiye’de Yoksulluk Profili ve Gelir Gruplarına Göre Gıda Talebi”, 2004. http://www.aeri.org.tr/PDF/119-PRYoksulluk.pdf (15.09.2010)

Şenyapılı, Tansı, “Enformel Sektör: Devingenlikten Durağanlığa/Gecekondulaşmadan Apartmanlaşmaya”, Yoksulluk (Bölgesel Gelişme, Kırsal Yoksulluk, Kent Yoksulluğu), Koordinatörler: Halis Akder ve Murat Güvenç, İstanbul: TESEV yayını, 2000, ss. 161183.

TB (Tarım Bakanlığı), Kırsal Kalkınma Planı 2010-2013, www.orkoy.gov.tr (16.09.2010)

Tekeli, İlhan, “Kent yoksulluğu ve Modernite’nin Bu Soruya Yaklaşım Seçenekleri Üzerine”, Yoksulluk (Bölgesel Gelişme, Kırsal Yoksulluk, Kent Yoksulluğu), Koordinatörler: Halis Akder ve Murat Güvenç, İstanbul: TESEV yayını, 2000, ss.139-159.

Tüfekçioğlu, Hayati, “Varoşlarda Yoksulluğun doğurduğu Toplumsal Değişmeler Üzerine”, Yoksulluk, 1.Cilt, Editörler: Ahmet Emre Bilgili ve İbrahim Altan, İstanbul: Deniz Feneri Derneği yayını, 2003, ss. 343-347.

World Bank, World Devolepment Report 2000/2001, www.worldbank.org (13.08.2010)