ÇATIŞMAYI YÖNETME STİLLERİ İLE MÜZAKERE BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Ahmet Kaya, Salih Yılmaz
858 141

Öz


Bu araştırmanın amacı, okul yöneticilerinin tercih ettikleri çatışma yönetim stilleri ile müzakere becerileri arasında nasıl bir ilişkinin var olduğunu ortaya çıkarmaktır. Araştırmada, veri toplama aracı olarak “Müzakere Becerileri Ölçeği” ve “Rahim Örgütsel Çatışma Ölçeği-II” kullanılmıştır. 381 kişiden oluşan bir çalışma grubu üzerinde yapılan araştırma sonucunda; okullarda çatışmaların en çok iletişim yetersizliği/bozukluğu sonucu meydana geldiği ve yöneticilerin en çok tercih ettikleri çatışma yönetim stilinin ise tümleştirme(problem çözme) olduğu ortaya çıkmıştır. Sonuçlara göre ayrıca, okul yöneticilerinin müzakere becerileri ile tümleştirme çatışma yönetim stili arasında pozitif yönde ve yüksek düzeyde; uzlaşma, ödün verme ve kaçınma stilleri arasında pozitif yönde ve orta düzeyde; zorlama stili arasında ise negatif yönde ve düşük düzeyde bir anlamlı ilişkinin olduğu saptanmıştır.

Anahtar Sözcükler: Okul yöneticileri, Çatışma Yönetim Stilleri, Müzakere Becerileri


Tam metin:

PDF

Referanslar


ALTUNTAŞ, Muhammet (2008), "Resmi Kurum Ortaöğretim Öğretmenlerinin Çatışma Yönetimi Stillerini İncelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi)", Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

BARTLETT, Michelle Elizabeth (2009), "Workplace Incivility and Conflict Management Styles of Community.College Leaders in the Nine Mega States (In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy Educational Leadership)", http://etd.lib.clemson.edu/documents /1247508407/bartlett_clemson_0050d_10172.pdf Erişim Tar.: 26.03.2013.

CARRELL, Michael R. ve HEAVRIN Christina, J.D. (2004), The Everyday Negotiator: 50 Practical Tactics for Work and Life, HRD Press Inc, Canada.

COHEN, Steven (2002), Negotiating Skills For Managers, McGraw-Hill Companies Inc, America.

DOLAN, John Patrick (2006), Smart Negotiating, Entrepreneur Press, Canada.

HOFFMAN, Ben (1990), Conflict, Power, and Persuasion: Negotiating Effectively, Captus Press Inc, Canada.

KARİP, Emin (2013), Çatışma Yönetimi, 5.Basım, Pegem Akademi, Ankara.

LUECKE, Richard A. ve PATTERSON, James G. (2008), How To Become A Better Negotiator, 2nd ed, American Management Association, United States of America.

MOORE, Christopher W. "Negotiation", http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/army/usace/negotiation.htm, Erişim Tarihi: 15.04.2013.

OĞUZ, Yavuz (2007), "Okul Müdürlerinin Demografik değişkenler ve Kişilik Özellikleri ile Çatışma Yönetimi Stili Tercihleri Arasındaki Farklılıklar ve İlişkiler (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi)", Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

ÖZGAN, Habib; ÇELİK, Çiğdem ve BOZBAYINDIR, Fatih (2010), "İlköğretim Okulu Müdürlerinin Müzakere Becerilerinin İncelenmesi" Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:5 Sayı: I-II; 95-103.

ÖZGAN, Habib; ÇELİK, Çiğdem ve BOZBAYINDIR, Fatih (2011), "Müzakere Becerileri Ölçeği: Geçerlilik ve .Güvenirlik Çalışması", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 10 Sayı: 36; 66-75.

ÖZTAY, Selçuk (2008), "İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Çatışma Yönetimi Stilleri (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi)",Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

RAHIM, M. Afzalur (2001). Managing Conflict in Organizations, 3rd ed, Quorum Books, London.

TAYLOR, M. Susan (2003), Manage Conflict through Negotiation and Mediation, Ed: E. A. Locke, Handbook of Principles of Organizational Behavior, .doi:10.1111/b.9780631215066.2003.00026.x

UYSAL, İsa (2004), Örgütsel Çatışma Yönetimi ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na Yönelik Bir Uygulama (Uzmanlık Yeterlilik Tezi), TCMB, İnsan Kaynakları.Genel Müdürlüğü, Ankara.

http://www.managementstudyguide.com/negotiation.htm
İrtibat
C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
58140 Kampüs SİVAS
Tel: 0346 2191010-1710
Fax: 0346 2191202
E-Mail: iibfdergi@cumhuriyet.edu.tr

İndekslendiği Kaynaklar:
--------------------------------------------------------
    
--------------------------------------------------------