KURUMSAL BAĞLILIK: YENİ KURULAN BİR ÜNİVERSİTEDE KURUMSAL BAĞLILIK SEVİYESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

Selami Özcan, Hacer Akdoğan
694 109

Öz


Kurumsal bağlılık, çalışanın kuruma olan sadakat ve aidiyet derecesini ifade eder. Çalışanların kurumla özdeşleşme, kurum amaçlarını benimseme ve kurum için gönüllü çabada bulunma faaliyetlerine yön veren kurumsal bağlılık; kurumda çalışanların tüm yetenek ve bilgilerini ortaya çıkarmasına imkan sağlar. Sonuçta kurumsal bağlılık seviyesi yüksek olan kurumlarda, motivasyonu yüksek tatmin olmuş çalışanlar var demektir. Bu etkileşimde hem kurum hem de çalışanlar karşılıklı fayda sağlarlar. Yeni kurulan devlet üniversitelerine örnek teşkil eden; bu araştırmaya konu olan üniversite çalışanlarının kurumsal bağlılık seviyelerine ilişkin bu çalışmada, çalışanların kurumsal bağlılık ölçütleri “Tutumsal” ve “Davranışsal” bağlılık olarak ele alınmış ve bu bağlılık şekillerinin demografik özelliklere bağlı olarak nasıl gerçekleştikleri değerlendirilmiştir.

Araştırma, demografik bileşenleri teşkil eden gruplara göre analize tabi tutulan katılımcıların cevaplarının değerlendirilmesi doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, bir kısım demografik değişkenlerin kurumsal bağlılık seviyesini etkilediği görülürken, kişiye has özelliklerin bu anlamda bir etki veya farklılık oluşturmadığı gözlemlenmiştir.

Anahtar kelimeler


Kurumsal Bağlılık, Yeni Kurulan Üniversite

Tam metin:

PDF

Referanslar


AYDEMİR Muzaffer ve Ceyda ERŞAN (2011), “Yeni Kurulan Üniversitelerde Örgütsel Bağlılık Sorunu”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 13; Sayı 1; 55-72.

BAKAN, İsmail (2011), Örgütsel Stratejilerin Temeli Örgütsel Bağlılık, Gazi, Ankara.

BALAY, Refik (1999), “İşgörenlerin Örgütsel Bağlılık Etkenleri ve Sonuçları”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt 32; Sayı 1; 237-246.

BAYRAM, Levent (2005), “Yönetimde Yeni Bir Paradigma: Örgütsel Bağlılık”, Sayıştay Dergisi, Sayı 59; 125-139.

BOZKURT, Öznur ve İrfan YURT (2013), “Akademisyenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt 11; Sayı 22; 121-139.

ÇÖL, Güner ve Hasan GÜL (2005), “Kişisel Özelliklerin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkileri ve Kamu Üniversitelerinde Bir Uygulama”, İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 19; Sayı 1; Nisan; 291-306.

DOĞAN, Didem (2013), “Yeni Kurulan Üniversitelerin Sorunları ve Çözüm Önerileri”, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, Cilt 3; Sayı 2; Ağustos, 108-116.

İBİCİOĞLU, Hasan (2000), “Örgütsel Bağlılıkta Paradigmatik Uyumun Yeri” , D.E.Ü. İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 15; Sayı 1; 13-22.

KILIÇ, Gonca (2008), “Kariyer Yönetimi ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma” , Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

KOÇ, Hakan (2009), “Örgütsel Bağlılık ve Sadakat İlişkisi”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8; S 28; 200-211.

MEYER, John and Natalie ALLEN (1997), Commitment İn The Workplace: Theory, Researchand Application,ThousandOaks,California:Sage Publications

MOWDAY T. Richard; Richard M. STEERSAND; Lyman W. PORTER (1979),“TheMeasurement Of OrganizationalCommitment”, Journal Of VocationalBehavior, No 14; 224-247.

ODTÜ (2011), “Yüksek Öğretimin Yeniden Yapılandırılması: Görüş Ve Öneriler”, Komisyon Raporu, Ankara.

ÖZDEVECİOĞLU, Mahmut (2003), “ Algılanan Örgütsel Destek ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, D.E.Ü. İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 18; Sayı 2; 113-130.

ÖZMEN, T. Ömür; Pınar SÜRAL Özer ve Ömür Yaşar SAATÇİOĞLU (2005), Akademisyenlerde Örgütsel ve Mesleki Bağlılığın İncelenmesine İlişkin Örnek Bir Araştırma, İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt 6; Sayı 2; 1-14.

PAKSOY, H. Mustafa; Abdullah SOYSAL ve Mehmet ÖZÇALICI (2009), “Yeni Kurulan Üniversitelerde Kurumsallaşma Süreci: Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nde Bir Araştırma”, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İ.İ.B.F. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Sayı 1; Kasım; 101-115.

PELİT, Elbeyi; Yasin BOYLU ve Evren GÜÇER (2007), “Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Akademisyenlerinin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma”, Ticaret Ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 1; 86-114.

RAFAELI, Anat and Robert I. SUTTON (1987), “Expression Of Emotion As Part Of TheWork Role”, Academy Of Management Review, Vol 12; No 1; 23-37.

YAĞCI, Kamil (2007), “Meyer-Allen Örgütsel Bağlılık Modeli Yaklaşımıyla Otel İşletmeleri İşgörenlerinin Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, Cilt 9; Sayı 3; 114-129.