TÜRKİYE'DE DEVLETÇİ VE LİBERAL POLİTİKALARIN TARİHSEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Tolga Kabaş
825 156

Öz


19. yüzyılda Batılı eğitim kurumlarında yetişen Osmanlı aydınları Batılılaşma hareketleri ile bireyciliğe ve rasyonalizme dayalı liberal kapitalist sistemin tüm ekonomik ve sosyal kurumlarını Osmanlı’nın feodal toplum yapısında kurma konusunda anlaşmışlardır. Tanzimatla birlikte Osmanlı toplumunun kapitalistleşmesi için ortaya atılan iki önemli iktisat politikası bulunmaktadır. Osmanlı aydınlarının bir kısmı liberal iktisat politikalarını Osmanlıyı kurtaracak tek çare olarak görmektedir. Liberal iktisat politikalarının tehlikeli sonuçlar doğuracağını düşünen Osmanlı aydınlarının  diğer bir kısmı ise devletçi iktisat politikalarını savunmuşlardır. Ancak, her iki politika mantığı da temelde kapitalist bir toplum düzeninin yaratılması amacını taşımaktadır. Kurtuluş Savaşının kazanılmasından sonra yeni kurulan Türk Devleti’nde hızlı kalkınma ve sanayileşme için iki politika mantığının da uygulandığı görülmektedir. Bu çalışmada, Türkiye’de  Batı tipi bir liberalizmin Türk insanının kültürel ve tarihsel koşullarına uygun olmadığına,bu yüzden Türk insanının ruh ve toplum sağlığını bozduğuna değinilecektir. Çalışmanın sonuç kısmında ise, Türkiye’de piyasaların liberalleşme sürecinde toplumun çözülmesinden kaynaklanan sosyal sorunların kontrol altında tutulabilmesi için devlet-piyasa dengesinin dikkatli bir şekilde kurulması önerilmektedir.  


Anahtar kelimeler


Kamu Politikası Modeli, Kültür, Türk Liberalizmi, Devletçilik

Tam metin:

PDF

Referanslar


BOYACIOĞLU, Aslıhan Öğün ve BOYACIOĞLU, Levent (2008), Prens Mehmet Sabahattin Bey, Derleyen: M. Çağatay Özdemir, Türkiye’de Sosyoloji I, Phoenix Yayınevi, Ankara.

ÇAKMAK, Diren (2011), Osmanlı İktisat Düşüncesinin Evrimi, Sena Ofset Ambalaj Matbaacılık, 1. Baskı.

ÇAVDAR, Tevfik (2003), Türkiye Ekonomisinin Tarihi (1900-1960), İmge Kitapevi, 1. Baskı, Ankara.

DOTİ, L. James ve LEE, R. Dwight(1991), The Market Economy: A Reader, Oxford University Press.

ERCAN, Recep (2013), Türkiye’de Sosyolojinin Gelişimi ve Eğilimleri, Anı Yayıncılık,1. Baskı, İstanbul.

ERGUN, Doğan (2004), Türk Bireyi Kuramına Giriş, İmge Kitabevi, 2. Baskı, Ankara.

HASS, Jeff (2007), Economic Sociology: An Introduction, Routledge.

İZGÖER, A. Zeki (2014), Müslüman, Osmanlı ve Modern Ahmet Cevdet Paşa, İz Yayıncılık, İstanbul.

KAÇMAZOĞLU, H. Bayram (2013), Türk Sosyoloji Tarihi Üzerine Araştırmalar, Doğu Kitapevi, 5. Baskı, İstanbul.

KAÇMAZOĞLU, H. Bayram (2011), Türk Sosyoloji Tarihi III: Yeni Türkiye’de Sosyolojinin Düşünsel ve Kurumsal Temeller, Kitabevi, İstanbul.

KEPENEK, Yakup ve YENTÜRK, Nurhan (2008), Türkiye Ekonomisi, Remzi Kitapevi, 21. Baskı, İstanbul.

OKUR, İbrahim (2009), Japonya: Bir Yükselişin Kısa Hikayesi, Okursoy Kitapları, Cep Kitapları Dizisi 2, İstanbul.

ÖZCAN, Mehmet (2008), Yusuf Akçura, Derleyen: M. Çağatay Özdemir, Türkiye’de Sosyoloji I, Phoenix Yayınevi, Ankara.

SAYAR, Ahmet Güner (2013), Osmanlı İktisat Düşüncesinin Çağdaşlaşması, Ötüken, 5. Baskı, İstanbul.

SAYAR, Ahmet Güner (2006), Ülgener Yazıları, Derin Yayınevi, İstanbul

TOPRAK, Zafer (2012), Türkiye’de Milli İktisat: 1908-1918, Doğan Kitap, 1. Baskı, İstanbul.
İrtibat
C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
58140 Kampüs SİVAS
Tel: 0346 2191010-1710
Fax: 0346 2191202
E-Mail: iibfdergi@cumhuriyet.edu.tr

İndekslendiği Kaynaklar:
--------------------------------------------------------
    
--------------------------------------------------------