Nominal İlişki Ölçüleriyle Konut Satın Almaya Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi: Bolu İli Örneği

Yalçın Karagöz, Abdülhamit Eş, Selahattin Yavuz
776 137

Öz


Son yıllarda hızla gelişen ve değişen konut sektöründe, tercih edilecek konut alternatiflerinin artması ve konut satın almak isteyenlerin sayısında meydana gelen nüfus artışı, yaşama şekillerinin ve standartlarının değişmesi ve yükselmesi, konut alımında, kriter değişikliğine sebep olmuştur.  Bu çalışmada; hane halkının konut alım sürecinde ve tercihlerinde etkili olabilecek faktörler, nominal ilişki katsayıları ile analiz edilmiş ve ev sahibi olmaya etki eden ve etki etmeyen faktörler belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca faktörlerin, alt kategorilerine göre farklılık olup olmadığı yüzde değerleri ile desteklenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tüketici davranışı,   nominal ilişki ölçüleri, konut satın alımı.


Anahtar kelimeler


Tüketici Davranışı, Nominal İlişki Ölçüleri, Konut Satın Alımı

Tam metin:

PDF

Referanslar


AKGÜL, Aziz ve Osman ÇEVİK (2003), İstatistiksel Analiz Teknikleri, Emek Ofset, Ankara.

ALTUNIŞIK, Remzi vd. (2005), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Sakarya Kitabevi, Sakarya.

BARAN, Havva (2007), Ailelerin Konut Satın Alma Tutum ve Davranışları Üzerinde Bir Araştırma, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

BİLGİN, Nuri (2006), Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi, Siyasal Kitapevi, Ankara.

BLAİKİE, Norman W. H. (2003), Analyzing Quantitative Data, Sage Publications Inc.

BRYMAN Alan and Duncan CRAMER (2005), Quantitative Data Analysis with SPSS 12 and 13, Routledge.

DANİEL, Wayne W. (1990), Applied Nonparametric Statistics, Boston: PWS- KENT Puplishing Company.

DERELİ, Türkay ve Adil BAYSAKOĞLU (2002), “Gaziantep Tüketicisinin Süpermarket Alışveriş Alışkanlıkları”, Standart Dergisi, Sayı 485.

DURMAZ, Yakup (2008), Tüketici Davranışı, Detay Yayınları, Ankara.

DYTHAM D., (2003), Choosing and Using Statistics: a biologist's guide”, Wiley- Black well, 2. Baskı.

ERZEN, Jale N. (2006), Çevre Estetiği, ODTÜ Çevre Geliştirme Vakfı Yayıncılık ve İletişim A. Ş., Ankara.

KABA, Emine (2008), Konut Alma Kararlarını Etkileyen Faktörler Ve Alıcı Profilini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

MUCUK, İsmet (2009), Pazarlama İlkeleri, Der Yayınları,17.Baskı, İstanbul.

MUTH James E. De (2006), Basic Statistics and Pharmaceutical Statistical Applications, CRC Press Publications.

NAKİP, Mahir (2003), Pazarlama Araştırmaları Teknikler ve (SPSS Destekli) Uygulamalar, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

ODABAŞI, Yavuz (1998), Tüketici Davranışları ve Pazarlama Stratejileri, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.

OKTAY, Erkan (2003), İlişki ölçüleri, Aktif Yayınevi, İstanbul.

ÖZDAMAR, Kazım (2002), Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi-I, Kaan Kitabevi, Eskişehir.

ÖZDAMAR, Kazım (2003), SPSS ile Biyoistatistik, Kaan Kitabevi, Eskişehir.

ÖZTUNA Derya, Atilla H. ELHAN ve N. KURŞUN (2007), “Sağlık Araştırmalarında Kullanılan İlişki Katsayıları”, Turkiye Klinikleri J MedSci 2008, 28:160-165.

ÖZTÜRK, Nazım (1997), Türkiye‟de Konut Sektörü, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas.

PETT Marjorie A. (1997), Nonparametric Statistics for Health Care Research, Sage Publications Inc., Second Edition.

SHESKİN, David J.(2004), Handbook of Parametric and Nonparametric Statistical Procedures, CRC Press, Third Edition.

SİSO, Okan (2009), Türkiye‟de Konut Pazarlaması Ve Üniversite Öğrencilerinin Gelecekte Konut Satın Alma Kararlarını Etkileyen Faktörler ve Bir Araştırma, Basılmamış Doktora Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas.

SOLOMON, Micheal R. (1995), Consumer Behaviour, Second Edition, USA.

SORGUÇ, Doğan ve Murat KURUOĞLU (2001), İnşaat İşletmelerinde Çağdaş Yönetim ve Değişim Modeli, İTO Yayınları, İstanbul.

TEK, Ömer B. (1999), Pazarlama İlkeleri Global Yönetimsel Yaklaşım Türkiye Uygulamaları, 8. Baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul.

TELSİZ, M. (1978), Ailelerin Konut Değiştirmede Konut ve Çevre Özelliklerine İlişkin Tercihleri, Ev İdaresi ve Aile Ekonomisi Programı Bilim Uzmanlığı Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ankara.

TENEKECİOĞLU, Birol (2003), Genel İşletme, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 1268 Açık Öğretim Fakültesi Yayını No: 704, Eskişehir.

WHOLEY, Joseph S., Harry P. HATRY ve Kathryn E. NEWCOMER (2004), “Handbook of Practical Program Evaluation” John Wiley and Sons Publications. (www.internetworldstats.com., Erişim Tarihi:02.12.2008).

YILDIZ, Murat Y. (2006), Bolu İl Merkezinde Hane Halkının Konut Tercihine Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

YİĞİT, Ayşe (2000), Ailelerin Ev Satın Almaya İlişkin Tutum ve Davranışları, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.