FİNANSAL ARAÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ, İHTİYARİ BEYAN VE SAĞLADIĞI VERGİ AVANTAJLARI

Neslihan Coşkun Karadağ
960 165

Öz


Gerçek kişilerin finansal araçlardan elde ettiği gelirler, Gelir Vergisi Kanunu kapsamında menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve irat olarak kabul edilmekte ve vergilendirilmektedir. Gelir vergisi genel kural gereği beyana dayanarak tarh edilmektedir ancak sağladığı birtakım avantajlar nedeniyle stopaj uygulamalarına da büyük ölçüde yer verilmiştir. Finansal araçlardan sağlanan gelirlerin vergilendirilmesinde, stopajı nihai vergi kılan Gelir Vergisi Kanunu Geçiçi 67.madde bu düzenlemelerden birisidir. Bu çalışmada Geçici 67.madde ile yapılan “özel vergileme rejimi” izah edilecek ve bağlantılı olduğu diğer maddelerle ele alınıp değerlendirmeler yapılacaktır. Geçici 67.maddesinde yer alan hükme dayanarak verilen ihtiyari beyanname ve mükelleflere sağladığı vergisel avantajlar ise çalışmanın asıl konusunu oluşturacaktır.


Anahtar kelimeler


Finansal Araçların Vergilendirilmesi, İhtiyari Beyan, Vergi Avantajı

Tam metin:

PDF

Referanslar


BAŞARAN YAVAŞLAR, Funda (2011), Gelir Vergilendirmesinin Temelleri, Seçkin Yayınları, Ankara.

BİLİCİ, Nurettin (2013), Türk Vergi Sistemi, Seçkin Yayınları, 31.Baskı, Ankara.

BULUTOĞLU, Kenan (1976), Türk Vergi Sistemi, Fakülteler Matbaası, İstanbul.

DOĞAN, Uğur (2013), Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi, TÜRMOB Yayınları, Ankara.

DOĞRUSÖZ, Bumin (1992), Türk Vergi Sisteminde Kaynakta Vergileme “Stopaj”, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yayınları, İstanbul.

ERGİNAY, Akif (2003), Kamu Maliyesi, Savaş Yayınları, Ankara.

GERÇEK, Adnan (2003), Vergi Hukukunda Tahsilat İşlemi ve Etkinliği, Ekin Yayınevi, Bursa.

GÖKER, C. (2013), “Menkul Sermaye İratlarındaki Vergi Tavkifatı Oranlarında Yapılan Değişikliklerin Amaçları Bakımından Değerlendirilmesi”, Vergi Sorunları Dergisi, Vol 295; 186-190.

HESAP UZMANLARI DERNEĞİ (2010), Beyanname Düzenleme Kılavuzu 2010, Ankara.

KOCAER, Ş. (2007), “Yıllık Beyanname İle Beyan Edilecek Gelir Unsurlarının Tespitinde “Vergiye Tabi Gelir Toplamı” Kavramı”, İnternet Adresi: http://www.vergidunyasi.com.tr/dergiler.php?id=4716, Erişim Tarihi: 15 Kasım 2013.

OLUŞ YAYINCILIK (2010), Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Yorum ve Açıklamaları, Oluş Yayıncılık, İstanbul.

ORTAÇ, F.Rifat, (2000), Gelir Vergisinin Üniter Yapısı, Gazi Yayınevi, Ankara.

ÖZ YILMAZ, Tuğba (2012), “Menkul Sermaye İratlarının Bayanı”, Vergi Sorunları Dergisi, Vol 282; 153-167.

ÖZER, İlhan (1979), Kamu Alacaklarının Tahsili Teorisi ve Türkiye Uygulaması, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları, Ankara.

ŞENYÜZ, Doğan; Metin ERDEM ve İsmail TATLIOĞLU (2008), Kamu Maliyesi, Ekin Yayınevi, 6.Basım, Bursa.

UYAR, Şevket ve Kemal ABAY (2013), “Gerçek Kişilerce 2012 Yılında Elde Edilen Menkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesi ve Beyanı” Vergi Dünyası Dergisi, Vol 379; 66-81.

ÜZELTÜRK, Hakan (2002), “Bir Vergi Hukuku Terimi: Stopaj İki Ülke:Birleşik Krallık- Türkiye Terminoloji ve Tarihçe Problemi”, Vergi Sorunları Dergisi, Vol 167; 157-162.

VERGİ MÜFETTİŞLERİ DERNEĞİ (2013), Beyanname Düzenleme Rehberi 2013, Ankara.

İlgili Kanunlar ve Diğer Mevzuat.
İrtibat
C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
58140 Kampüs SİVAS
Tel: 0346 2191010-1710
Fax: 0346 2191202
E-Mail: iibfdergi@cumhuriyet.edu.tr

İndekslendiği Kaynaklar:
--------------------------------------------------------
    
--------------------------------------------------------