OSMANLI DEVLETİ 1845 TEMETTUAT DEFTERLERİ KAYITLARINDA İBRALA KARYESİ

Sezgin Zabun
985 154

Öz


Temettuat defterleri 1840 ve 1845 yıllarında olmak üzere iki defa hazırlanmıştır. Osmanlı coğrafyasının merkeze yakın yerleşim yerlerinde ve batısında iki kez tutulan defterler diğer bölgelerde ise bir kez 1845 yılında hazırlanmıştır.

Temettuat defterlerinde hanelerin bulunduğu yerleşim yeri, mahallesi, hane reisinin ve diğer çalışanların meslekleri ve kazanç kaynakları vardır. Bu bağlamda ekili ve ekili olmayan arazileri, gelir kazandıran hayvanları kayıtlıdır. Ayrıca bu gelir kaynaklarından ne kadar gelir elde ettiği de kayıtlıdır.

Defter kayıtlarında vergi kayıtları da mevcuttur. Defter kayıtlarında ağnam vergisi, vergi-yi mahsusa ve gayrimüslimlerin ödediği cizye kayıtları da mevcuttur. 


Anahtar kelimeler


İbralaKaryesi,Yeşildere, Temettuat Defterleri.

Tam metin:

PDF

Referanslar


Arşiv Belgeleri

BOA. ML.VRD.TMT.d 10486

Diğer Kaynaklar

AKGÜNDÜZ, Ahmet ve ÖZTÜRK, Said(2000), Yozgat Temettüat Defterleri, Cilt 1, 2, 3, Umut Matbaacılık.

AKGÜNLÜ, Volkan Levent (2001), Temettüat Defterlerine Göre XIX Yüzyılın Ortalarında Muğla’nın Sosyo-Ekonomik Yapısı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

BAYRAKTAR, Kaya(2007), “1844 Yılı Temettuat Sayımlarına Göre Çorlu’nun Sosyo-Ekonomik Yapısı”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Kasım-Aralık 2007

DEMİREL, Öme (1989)r, II. Mahmud Döneminde Sivas'ta Esnaf Teşkilatı ve Üretim-Tüketim İlişkileri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara.

EKEN, Galip (1991), Temettüat Defterlerine Göre Gürün, Revak Dergisi, Sivas

GÜRAN Tevfik (2005), 19. Yüzyıl Osmanlı Tarımı, Eren Yayınları, İstanbul.

Şikari Karamanname, ( Haz. Metin, Sözen, Necdet Sakaoğlu), (2005) , İstanbul.

Türdav Yay.Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Büyük Lügat, (Haz. Abdullah Yeğin, Abdulkadir Badıllı, Hekimoğlu İsmail, İlham Çalım), (1992),. Ziya Ofset, İstanbul.

İNALCIK, Halil (2000), Osmanlı İmparatorluğunun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, Cilt 2, Eren Yayınları, İstanbul.

KONYALI, İbrahim Hakkı (1967), Abideleri ve Kitabeleri İle Karaman Tarihi, Baha Matbaası, İstanbul.

KÜTÜKOĞLU, Mübahat S.(1990), “Osmanlı İktisadi ve Sosyal Tarihi Kaynaklarından Temettü Defterleri” Belleten, C.LIX, Sayı 225,İstanbul.

ÖZTÜRK, Sait (1996), Tanzimat Döneminde Bir Anadolu Şehri, Bilecik Kitabevi, İstanbul.

PAKALIN, M.Zeki (1993), Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü I, Mili Eğitim Basımevi, İstanbul.

SARITEPE , Zülkif (2004), Temettüat Defterlerine Göre 19. Yüzyılda Kangal Kazası, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

SEYİDOĞLU, Halil (1999), Ekonomik Terimler, Ansiklopedik Sözlük, Güzem Can Yayınları II. Baskı İstanbul.

ŞENNUR, Şenel (2002), XIX. Yüzyılın Ortalarında Ankara Eyalet Merkezi’nin Sosyal ve Ekonomik Durumu, Doktora Tezi, Ankara.

YILMAZ, Mehmet (2006), Konya Merkez Kazası Temattuat Defteri 1841-1842, Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniv. Sosyal Bilimler Enst., Niğde .

Yurt Ans (1982-1983), Anadolu Yayıncılık, C. 7,İstanbul.

ZABUN, Sezgin (2008), Temettuat Defterleri Kayıtlarına Göre Sivas’ın Sosyo-Ekonomik Yapısı, Doktora Tezi, Selçuk Üniv. Sosyal Bilimler Enst., Konya.