NARSİSTİK KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ KURUMSAL BAĞLILIĞI ETKİLER Mİ?

Necmettin Cihangiroğlu, Abdulkadir Teke, Yasin Uzuntarla, Uğur Uğrak
1.171 185

Öz


Bu çalışmada; narsistik kişilik özellikleri ile kurumsal bağlılık arasında bir ilişki olup olmadığının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla yapılan çalışmada GATA Hemşirelik Yüksek Okulu’nda öğrenim gören öğrenciler seçilmiştir. Toplam 335 öğrenci değerlendirme kapsamına alınmıştır. Öğrencilerin narsistik puanları, 16 tam puan üzerinden değerlendirildiğinde; en yüksek narsistik kişilik puanına (7.64) 2’ci sınıf öğrencilerinin sahip olduğu, kurumsal bağlılık düzeylerinin 3’ncü sınıf öğrencilerinde en yüksek (3.65) düzeyde olduğu, 1’nci sınıf öğrencilerinin toplam narsizm puanı ile kurumsal bağlılık puanları arasında istatistiksel olarak negatif yönlü korelasyon varken (r = -0.245, p= 0.016), 2-3 ve 4’ncü sınıf öğrencilerinin iki ölçek puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmadığı görülmüştür. Bu bulgulardan hareketle; gelecekte sağlık hizmetlerinin vazgeçilmez unsurlarından biri olacak olan “hemşire” adaylarının, kurumsal bağlılıklarını artırmak için narsistik kişilik özelliklerinin bilinmesi ve olumlu yönde geliştirilebilmesi için gerekli önlemlerin öğrencilik döneminden itibaren, eğitimin bir parçası olarak alınması önerilmektedir.


Anahtar kelimeler


Narsizm, Narsistik Kişilik Özellikleri, Kurumsal Bağlılık, Hemşireler.

Tam metin:

PDF

Referanslar


AMES, Daniel R. ; Paul ROSE ve Cameron P. ANDERSON (2006), “The NPI-16 as a Short Measure of Narcissisim”, Journal of Research in Personality, No:40; 440-450.

ATAY, Salim (2009), “Narsistik Kişilik Envanteri’nin Türkçe’ye Standardizasyonu”, Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 11, No:1;181-196. CAMPBELL, W. Keith (2001), “Is Narcisissism Really So Bad ?”, Psychological Inquiry, Vol.12, No:4; 214-216.

FOSTER, Joshua D. ve W. Keith CAMPBELL (2007), The Narcissistic Self Backgraund an Extendet Agency Model and Ongoing Controversies, C.Sedikides-S.Spencer (Eds.) Frontiers in Social Psychology: The Self (143), Psychology Pres, Phileadelpia.

FOSTER, Joshua D. ve W. Keith CAMPBELL (2007), “Are There Such Things as ‘‘Narcissists’’ in Social Psychology? A Taxometric Analysis of the Narcissistic Personality Inventory,” Personality and Individual Differences, No: 43; 1321–1332.

KÖROĞLU, Ertuğrul ve Sinan BAYRAKTAR (2007), Kişilik Bozuklukları, 1’nci Basım, HYB Basın Yayın, Ankara.

LASCH, Christopher (2006), Narsisizm Kültürü, Çev.: S. Öztürk - Ü.H. Yolsal, Bilim ve Sanat, Ankara.

MEYER, John P. ve Natalie J. ALLEN (1991), “A Three-Component Conceptualization of Organizational Commitment”, Human Resource Management, No:1;61-89.

MILLER, Joshua D. ve W. Keith CAMPBELL (2008), “Comparing Clinical and Social-Personality Conceptualizations of Narcissism,” Journal of Personality, Vol.76, No.3;449-476.

MOWDAY, Richard T.; Lyman W. PORTER ve Richard M. STEERS (1982), Employee - Organization Linkages: The Psychology of Commitment, Absenteeism and Turnovers, Academic Press, New York.

RASKIN, Robert ve Terry HOWARD (1988), “A Principal-Components Analysis of the Narcissistic Personality Inventory and Further Evidence of Its Construct Validity,” Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 54, No. 5; 890-902.

SEWARD, Sara K. (2007), “Are Narcissists Bad For Relationships Or Are Relationships Bad For Narcissits?: The Effect Of Narcissism On Close Relationships,” Narcissism And Relationships, Department of Psychology St. Francis Xavier University.

SPENCER, Traci (2001), Should We Call Them Human? Narcissistic Personality Disorder And Co-Morbid Diagnoses, Gale Encyclopedia Of Psychology, 2nd Ed. In Association With The Gale Group And Looksmart.

TUTAR, Hasan (2004), İş Yerinde Psikolojik Şiddet, Barış Yayınları, İstanbul. WALLACE, Harry M. ve Roy F. BAUMEISTER (2002), “The Performance of Narcissists Rises and Falls with Perceived Oopportunity for Glory”, Journal of Personality and Social Psychology, No:82; 819-834.

YAVUZ, Hüseyin (2007), “Çalışanlarda Mobbing (Psikolojik Şiddet) Algısını Etkileyen Faktörler: SDÜ Tıp Fakültesi Üzerine Bir Araştırma,” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Isparta.

YILMAZER, Aydın (2010), “Örgütsel Bağlılık ve Ekstra Rol Davranışı Arasındaki İlişkiler: İmalat Sektöründe Bir Araştırma”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Ekim, Cilt 5, No.2; 236-250.