Vergilemede Mükellef Hakları ve Vergi İnceleme Elemanlarının Mali Sorumlulukları

Coşkun Karaca, Bünyamin Demirgil
1.026 142

Öz


Günümüzde tüm devletler toplumsal ihtiyaçları karşılamak için kamusal hizmetler yapmakta ve bu hizmetlerin finansmanı içinde belirli bir gelire ihtiyaç duymaktadır. Ülkelerin kamusal ihtiyaçların finansmanını sağladığı en önemli gelir kaynağı vergilerdir. Devletler kendileri için son derece önemli olan bu gelir kaynağını güvence altına almak ve mükellefin vergiye uyumunu sağlamak için vergi denetim elemanları marifetiyle vergi incelemelerinde bulunmaktadır. Vergi inceleme elemanları kendilerine yetki veren mevzuat çerçevesinde görevlerini yerine getirirken, görev ve yetkileriyle ilişkili olarak bir takım sorumluluklar yüklenmektedirler. Vergi inceleme elemanlarının sorumlulukları çerçevesinde yapmış oldukları bazı incelemelerde vergi mükelleflerinin mevzuattan doğan haklarının ihlal edildiği görülmektedir. Bu makalede söz konusu ihlalden doğacak maddi ve manevi zararın Anayasa’da yer alan hükümler ve yargı kararları neticesinde nasıl ve kimlerden tazmin edileceği araştırılmıştır.


Anahtar kelimeler


Mükellef Hakları, Vergi İncelemesi, Vergi Denetim Elemanları, Mali Sorumluluk

Tam metin:

PDF

Referanslar


AKDOĞAN, Abdurrahman (2008), Vergi Hukuku Ve Türk Vergi Sistemi, 8. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara.

ALTUĞ, Figen (2000), Mali Denetim, Bursa: Ezgi Kitabevi Yayınları.

ARPACI, Altar Ömer (2004),“Vergi Denetimi, Vergi İncelemesini de İçeren Geniş Kapsamlı Bir Tanımdır”, Yaklaşım Dergisi (e-yaklasim), Ağustos, Sayı13.

AZRAK, A. Ülkü (1980), “İdarenin Toplumsal Muhatara Kuramına Göre Kusursuz Sorumluluğu”, Sorumluluk Hukukunda Yeni Gelişmeler III. Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, İstanbul.

BAŞAK, Harika M. Kırgıl (2006), Vergi İncelemesi ve Neticesinde Yapılan Tarhiyatların Verimliliği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi SBE, Bursa.

BENTLEY, Duncan (2002), “The Signifance of Declarations of Taxpayers' Rights and Global Standards for the Delivery of Tax Services by Revenue Authorities”, Law Papers, Bond University.

ÇETİN, Güneş ve Ramazan GÖKBUNAR (2010), “Mükellef Haklarına Vergi İdaresi Çalışanlarının Bakışı”, Yönetim ve Ekonomi, Cilt: 17, Sayı: 1.

DEMİRDAĞ, Levent (1992), “Mali Açıdan Vergi İncelemesi”, Mali Çözüm Dergisi, Sayı:17, Aralık-Kasım, http://www.archive.ismmmo.org.tr/.../malicozum/17MaliCozum/05-LeventDemirdag, 05.02.20104.

DOĞRUSÖZ, Bumin (2008), “Hukuka Aykırı Delille Vergi”, Referans Gazetesi, 28.04.2008.

DURAN, Lütfi (1974), Türkiye İdaresinin Sorumluluğu: Sorumluluğun Temeli ve Sebepleri Sorumluluğa Yol Açan Olgular, TODAİE Yayınları, No:138, Ankara.

EGELİ, Haluk ve Mehmet DAĞ (2012), “Mükellef Türk Vergi Hukuku Açısından Mükellef Haklarının Değerlendirilmesi”, Maliye Dergisi, Sayı:163, 130-146.

GERÇEK, Adnan (2006), “Vergilemede Mükellef Hakları ve Türkiye’deki Durumun Değerlendirilmesi”, Vergi Sorunları, Sayı: 209, Şubat, ss. 121-149.

GİRİTLİ, İsmet, Pertev BİLGEN ve Tayfun AKGÜNER (2001), İdare Hukuku, Der Yayınları, İstanbul.

GÖZLER, Kemal (2002), İdare Hukuku Dersleri, Ekin Kitabevi, Bursa.

GÖZLER, Kemal (2003), İdare Hukuku Cilt II, Ekin Kitabevi, Bursa.

GÜNDAY, Metin (2003), İdare Hukuku, 8. Baskı, İmaj Yayınevi, Ankara.

HESAP UZMANLAR KURULU. (1995), “Türk Vergi Sistemi ve 50.Yılında Hesap Uzmanlar Kurulu”, HUK 50. Yıl Armağanı, Ankara.

http://www.danistay.gov.tr

KAPLAN, İbrahim (2003), Borçlar Hukuku Dersleri(Genel Hükümler), İmaj Yayıncılık, Ankara.

KIZILOT, Şükrü (2010), “Hep Vergi Mükelleflerimi Ceza Ödeyecek?”, Hürriyet Gazetesi, 28.10.2010.

MAÇ, Mehmet (2002), “Sahte veya Yanıltıcı Belgeler İle Vergi İadesi Alınması Halinde İşverenler ve Çalışanların Durumu”, Yaklaşım, Sayı.111, ss. 55-57.

OECD (2002), Taxpayer’s Rights and Obligations-Practice Note, OECD.

ORGAN, İbrahim (2008), Vergi Denetimi Ve Türkiye Uygulaması, Gazi Kitabevi, Ankara.

ÖNCEL, Mualla, Ahmet KUMRULU ve Nami ÇAĞAN (2008), Vergi Hukuku, 16. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara.

ÖZBALCI, Yılmaz (2006), En Son Kanun Değişiklikleri İle Vergi Usul Kanunu Yorum ve Açıklamaları, Oluş Yayıncılık, Ankara.

ÖZKER, Niyazi (2002), “Vergi Denetiminde Fonksiyonel Yapı ve Denetime Özgü Beklentiler”, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, 2(4):172-185.

ŞEKER, Nezih (1994), Hukuksal Yapısıyla Vergi İncelemesi, Beta Basım Yayınları, İstanbul.

TEKİN, Fazıl ve Ali ÇELİKKAYA (2009), Vergi Denetimi, 3. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

TEPE, Veysel (1998), “Kamusal Yetkinin Kullanılmasında Sorumluluk ve Rücu Hakkı”, Sayıştay Dergisi, Sayı:30, Temmuz-Eylül, Özel Sayı, http://www.sayistay.gov.tr/dergi/icerik/der30m10.pdf, 10.02.2014.

ÜSDİKEN, Behlül (1976/77), Yetki ve Sorumluluk, Yön 261, 1976/1977.

YILDIZ, Ahmet, “Rücu Davalarında Sayıştayın Rolü”, 21.05.2009, http://www.memurrehberi.com/rucu-davalarinda-sayistayin-rolu/, 15.02.2014.