İNTERNET TÜKETİCİSİNİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Recep Çiçek, Mehmet Mürütsoy
990 393

Öz


İnternet üzerinden pazarlama konusu, geçmişte ve günümüzde oldukça fazla araştırılan ve üzerinde çalışmalar yapılan bir konudur. Özellikle internet kullanımının yaygınlaşmasına paralel olarak elektronik ticaret faaliyetlerinin artması ile birlikte internet üzerinde pazarlama konusu daha da önemli hale gelmektedir. İşletmeler internet üzerinden satın alma faaliyetlerinde tüketici ile fiziki temas kuramadıklarından, tüketicilerin davranışlarının tespiti bu anlamda eski yöntemlere kıyasla farklılık arz etmektedir. Söz konusu tüketicilerin, internet üzerinden satın alma kararı almadan önceki davranış ve tutumları, satın alma işlemini gerçekleştirdiği sırada ki davranış ve tutumlarının tespiti pazarlamacıların başarısı için çok önem arz etmektedir. Bu çalışmada Niğde Üniversitesinde görev yapan Akademik ve İdari personel iki tüketici grubuna ayrılmıştır. Bu iki grup üzerinde karşılaştırmalı bir araştırma yapılarak elde edilen bulgular incelenmektedir.

Anahtar kelimeler


İnternet Üzerinden Pazarlama, Tüketici Davranışları.

Tam metin:

PDF

Referanslar


AKSOY, Ramazan (2009), İnternet Ortamında Pazarlama, İkinci Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

ALGÜR, Seden ve CENGİZ Funda (2011), “Türk Tüketicilere Göre Online Alışverişin Riskleri ve Yararları”, Journal Of Yaşar University, 22(6), 3666–3680.

AVLONITIS George and KARAYANNI Despina (2000), “The Impact of Internet Use On Business-to-Business Marketing”, Industrial Marketing Management,(29),441–459.

BHATNAGAR, Amit; MISRA Sanjong and Raghav RAO, (2000), “On Risk, Convenience and Internet Shopping Behavior”, Communications of the ACM, 48(2), 98-105.

DOLANBAY, Coşkun (2000), E-Ticaret; Stratejiler ve Yöntemler, Meteksan Yayınları.

EREN, Kenan (2009), “İnternet Tüketicisinin Satın Alma Davranışlarının İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma”, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

HAŞILOĞLU Selçuk Burak (2007), Elektronik Posta ile Pazarlama. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım, 39.

HONEYCUTT, Earl; FLAHERTY, Theresa and BENASSI Ken (1998),“Marketing Industrial Products On The Internet” Industrial Marketing Management, (27) 63–

JAVADI, Mohammad Hossein Moshref; DOLATABADI, Hossein Rezaei; NOURBAKHSH, Mojtaba; POURSAEEDI, Amir and ASADOLLAHI, Ahmad Reza (2012),“An Analysis of Factors Affecting on Online Shopping Behavior of Consumers”, International Journal of Marketing Studies, 4(5), 81-98.

KARTAL, Cihat (2002), İnternet Ortamında Pazarlama: Elektronik Ticarete İlk Adım, Gazi Kitapevi, Ankara.

KIRCOVA, İbrahim (2002), İnternette Pazarlama, Beta Yayınları, İstanbul.

MODAHL, Mary (2001), Nowornever: How Companies Must Change Today to Win The Battle For Internet Consumers, Harper Collins 10 East Third Street, New York.

NAKİP, Mahir (2003), Pazarlama Araştırması, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

NEZAMABAD, Mehdi Naimi (2011),“The Impact And Benefits Of Internet On Marketing Mix”, Journal of Applied Sciences Research, 7(9), 1784-1789. SAYDAN, Reha (2008), “Tüketicilerin Online Alışverişe Yönelik Risk ve Fayda Algılamaları: Geleneksel ve Online Tüketicilerin Karşılaştırılması” Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, (7:23), 386-402.

SHANKAR, Madhulika (2012), “A Harbinger of Change: Internet Marketing and Ecommerce”, Indian Streams Research Journal, 2(4), 1-3.

YAYAR, Rüştü; SADAKLIOĞLU Hümeyra (2012), “Kamu Çalışanlarının İnternetten Ürün Satın Alma Davranışları Üzerine Bir Araştırma”, Business and Economics Research Journal, Vol 3 No 3, 145-157.
İrtibat
C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
58140 Kampüs SİVAS
Tel: 0346 2191010-1710
Fax: 0346 2191202
E-Mail: iibfdergi@cumhuriyet.edu.tr

İndekslendiği Kaynaklar:
--------------------------------------------------------
    
--------------------------------------------------------