ÜNİVERSİTELERİN YEREL GELİR VE İSTİHDAM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Mücahit Çayın, Sevda Yapraklı
1.089 160

Öz


Özet

Bu çalışmanın amacı, Batman Üniversitesi’nin Batman ekonomisinin gelir ve istihdamı üzerindeki doğrudan, dolaylı ve uyarılmış ekonomik etkilerini belirlemektir. Bu amaçla yerel gelir ve istihdam etkileri 2012-2013 akademik yılına ait anket ve resmi istatistik verileri kullanılarak istatistiki ve ekonometrik açıdan analiz edilmektedir. Uyarılmış etkinin belirlenmesinde kritik faktör olan marjinal tüketim eğilimi, 1987-2012 dönemi için, eşbütünleşme testi ve Vektör Hata Düzeltme (VEC) modeli kullanılarak belirlenmektedir. Analiz sonuçlarına göre, Batman Üniversitesi’nin yerel gelir ve istihdam üzerindeki etkileri pozitif niteliktedir ve Üniversitenin toplam uyarılmış etkisi, toplam doğrudan ve dolaylı etkisinden daha yüksektir. 


Anahtar kelimeler


Üniversite, yerel gelir ve istihdam etkisi, Batman il ekonomisi, zaman serisi analizi

Tam metin:

PDF

Referanslar


ARMSTRONG, Harvey W;DARRALL, J. And GROVE-WHITE, Robin(1994), Building Lancester’s Future: Economic and Environmental Implications of Lancester University’s Expansion to 2001, University of Lancester, Department of Economics and Center for the Study of Environmental Change, U.K.

ATİK, Hayriye(1999),“Üniversitelerin Yerel Ekonomiye Katkıları: Teori ve Erciyes Üniversitesi Üzerine Bir Uygulama”,Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:15; 99-109.

BATMAN İġKUR (2013), Batman İġKUR İl Müdürlüğü, İnternet Adresi: http://www.batman@iskur.gov.tr, Erişim Tarihi: 27.12.2013.

BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İġLERİ DAİRE BAġKANLIĞI(2013), İnternet Adresi: http://www.ogrenci.batman.edu.tr, Erişim Tarihi: 02013.

BATMAN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRESİ BAġKANLIĞI (2013), İnternet Adresi: http://www.personel.batman.edu.tr, Erişim Tarihi: 02013.

BATMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİġTİRME DAİRESİ BAġKANLIĞI (2013), İnternet Adresi: http://www.strateji.batman.edu.tr, Erişim Tarihi: 02013.

BİLGİNOĞLU, M.Ali; ATİK, Hayriye; TÜRKER, Oğuzhan; PAMUK, DÜZGÜN, Yalçın ve Recep (2002), Erciyes Üniversitesi’nin Kayseri İli’nin Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Yapısına Etkileri, Erciyes Üniversitesi Yayınları, Yayın No: 135, Kayseri.

BLEANEY, Michael F;BINKS, Martin R;GREENAWAY, David; REED, Geoffrey V and WHYNES, David K. (1992), “What does a University Add to Its Local Economy?”,Applied Economics, Vol: 24, Issue: 3; 305-311. CB RICHARD,Ellis(2008), “Direct, Indirect, and Induced Economic Impacts of UC San Diego”,İnternet Adresi: http:/ucsdnews.ucsd.edu/archive/economicimpact/pdf/UC-San-DiegoEconomic-Impact-Report-July-10-2008.pdf, Erişim Tarihi: 27.11.2013. CEYHAN, M. Said ve GÜNEY, Gül (2011), “Bartın Üniversitesi’nin Bartın İli’nin Ekonomik Gelişimine 20 Yıllık Projeksiyonda Katkılarının Değerlendirilmesi”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 21, Sayı: 2; 183-207.

CRISPIN-LITTLE, Jan (2005), “Utah’s Research Universities: Generating Jobs, Wages and Tax Revenue for the State of Utah”, Utah Economic and Business Review, Vol: 65, Issue:1-2; 1-7.

DALĞAR, Hüseyin; TUNÇ, Hakan ve KAYA, Murat (2009), “Bölgesel Kalkınmada Yükseköğretim Kurumlarının Rolü ve Bucak Örneği”, Mehmet Akif ErsoyÜniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 1; 39

ERKEKOĞLU, Hatice(2000), “Bölge Üniversitelerinin Yerel Ekonomiye Katkıları: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Örneği”,Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 16; 211-230.

GÖRKEMLİ, H. Nur(2009), “Selçuk Üniversitesi’nin Konya Kent Ekonomisine Etkileri”,Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:22; 169-1

GUJARATI, Damodar. N (1999), Temel Ekonometri, (Çev. Ü. ġenesen ve G.G. ġenesen), Literatür Yayınları, İstanbul.

HALKIN SESİ GAZETESİ (2014), “Batman Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Abdüsselam Uluçam ile Yaptığımız Röportaj”, 28 Mayıs 2014, İnternet Adresi: http://www.batmanhalkinsesigazetesi.com/haber-1370, Erişim Tarihi: 02.09.2014.

HUGGINS, Robert and COOK, Philip. (1997), “The Economic Impact of Cardiff University: Innovation, Learning and Job Generation”, Geojournal, Vol: 41, Issue: 4;325-337.

JOHANSEN, Soren and JUSELIUS, Katarina (1990), “Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration-with Application to the Demandfor Money”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Vol:52; 169-2

KALKINMA BAKANLIĞI (2013), “İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması - (SEGE-2011)”, İnternet Adresi: http://www.dpt.gov.tr/DocObjects/View/15310/SEGE-2.pdf, Erişim Tarihi: 2013.

NEWLAND, David (2003), “The Role of Universities in Learning Regions”, ERSA 2003 Congress, Paper No: 398, University of Jyvaskyla, Finland, İnternet Adresi: http://www.jyu.fi/ersa2003/cdrom/papers/398.pdf, Erişim Tarihi: 18.11.2013.

PENN STATE EXTENSION AND PENN COLLEGE (MSETC) (2012), “Economic Impacts of Marcellus Shale in Bradford County: Employment and Income in 2010”, İnternet Adresi:http://www.marcellus.psu.edu/ resources/PDFs/EI_Bradford.pdf, Erişim Tarihi: 28.11.2013.

SÜRMELİ, Fevzi (2008), Anadolu Üniversitesinin Eskişehir’e Etkileri ve ġehrin Üniversiteyi Algılayışı, Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskisehir.

ġEN, Arzu (2011), “Local Income and Employment Impact of Universities: The Case of Izmir University of Economics”, Journal of Applied Economics and Business Research (JAEBR), Vol: 1; 25-42.

TAVOLETTI, Ernesto (2007), “The Local and Regional Economic Role of Universities: The Case of The University of Cardiff”, University of Cardiff Working Paper, W.P. No: 9; 1-46.

TCMB (2013), “Veriler-İstatistiki Veriler”, TCMB Elektronik Veri Dağıtım Sistemi, İnternet Adresi: http://evds.tcmb.gov.tr/cbt.html, Erişim Tarihi: 2013.

TIUZBAIAN, I.Nicolae (2003), “The Local Income Multiplier Model Oxford Brookes University”, Annals of the University Petroşani-Economics, Vol: 3; 212-2

TUGAY, Osman ve BAġGÜL, Nermin (2005), “Üniversite Öğrencilerinin Yöre Ekonomisine Katkıları: Burdur’da Bir Araştırma”, I. Burdur Sempozyumu 16-19 Kasım 2005; 1020-1031.

TUĞCU, C. Tansel (2004), “Üniversitelerin Yerel Ekonomik Faaliyet Hacmine Katkıları: Nevşehir Örneği”, 2. Kayseri Ekonomisi Sempozyumu, Kayseri 27 Ağustos 2004; 20-37.

TÜİK (2013), “Temel İstatistikler”, İnternet Adresi: http://www.tuik.gov.tr/ UstMenu.do?metod=temelist, Erişim Tarihi: 05.12.2013.

ÜNSAL, Erdal M. (2004), Makro İktisada Giriş, Siyasal Kitabevi, Ankara.