FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Nurcan Yücel, Yavuz Atlı
779 151

Öz


Bu araştırmanın amacı, üniversitede görev yapan akademik personelin üniversite- sanayi işbirliğine yönelik eğilimlerini belirlemektir. Bununla birlikte, üniversite- sanayi işbirliği eğilimlerinin öğretim elemanlarının bir takım demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediği belirlenmeye çalışılacaktır. Araştırmanın evrenini, Fırat Üniversitesinin tüm akademik birimlerinde görev yapan öğretim elemanları oluşturmaktadır. Araştırmada, nicel araştırma yöntemi kullanılmış ve veriler Anket tekniği ile toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 20 programında analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, öğretim elemanlarının ünvanları, görev yaptıkları akademik birim ve görev süresine göre üniversite- sanayi işbirliğine bakış açılarının bazı faktörlerde farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Bunun yanında, farklı demografik özelliklere sahip akademik personelin, teorik eğitimi sanayi birimlerine aktarılması konusunda bazı faktörler tespit edilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Üniversite, İnovasyon, Üniversite- Sanayi İşbirliği.


Anahtar kelimeler


Üniversite, İnovasyon, Üniversite- Sanayi İşbirliği.

Tam metin:

PDF

Referanslar


BAYRAK, Sabahat; Muhsin HALİS (2003), “Öğretim Elemanları ve Sanayici Açısından Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Değerlendirilmesi”, Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (5), s.64-85.

BJERREGAARD, T. (2009), “Universities-Industry Collaboration Strategies: A Micro-Level Perspective”, European Journal of Innovation Management, 12 (2), s.161-176.

BRYMAN, Alan; Duncan CRAMER (1997), Quantitative Data Analysis with SPSS for Windows, Routledege, NewYork.

ÇALIK, Temel; Ferudun SEZGİN (2005), “Küreselleşme, Bilgi Toplumu ve Eğitim”, Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt:13, No:1, Mart 2005, s. 55-66.

EKEN, Hurigül (2006), “Küreselleşme ve Ulus Devlet”, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2006, Sayı: 16, s 243-262.

ELÇİ, Şirin (2006), İnovasyon Kalkınmanın ve Rekabetin Anahtarı, Nova Yayınları, Genişletilmiş 2. Baskı, Mart.

FİLİK, Ü. B.: Mehmet KURBAN (2006), “ Mühendislik Eğitiminde Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Önemi Ve Ar-Ge Bilincinin Geliştirilmesi”, Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendislikleri Eğitimi, 3. Ulusal Sempozyumu.

GÖKER, A. (1992), “Teknolojiye Yetişme Sorunu ve Sovyetler Birliği Deneyimi” , MMO Teknoloji Tartışmaları, (Ankara20 Haziran 1992 ), Ankara, s.1-15

GÜRBÜZ, Esen; Elif Turhan UÇURUM (2012), “Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Geliştirilmesinde Ortak Araştırma Merkezi’nin Kurulmasına İlişkin Model Önerisi”, Niğde Üniversitesi, İİBF Dergisi, 5 (2), s.12-36.

İNAÇ, Hüsamettin; Ümit GÜNER ve Sinan SARISOY (2007), “Ekonomideki Değişen Devlet Anlayışı”, Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, Sayı: 12, Cilt No: 3, Mayıs, s. 1-18,

KELEŞ, Murat Kemal (2007), Türkiye’de Teknokentler: Bir Ampirik İnceleme, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Isparta.

KONUK, M.; A. ÖZTÜRK (2010), Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Teknokentlere Bakış, Cumhuriyetimizin 100. Yılına Doğru Üniversite Vizyonumuzun Sempozyumu, Ankara, 16-18 Nisan, s.123-128.

KÜÇÜKÇİRKİN, Mehmet (1990), “Üniversite-Sanayi İşbirliği, Ülke Sanayi ve Ekonomi Açısından Önemi”, TOBB, Yayın No: Genel 158; Ar-Ge:68, Afsaroglu Matbaası, Ankara, 1990, s.1-18.

ODABAŞI, A.Y., Ş. HELVACIOĞLU ve M. İNSEL (2010), Üniversite Sanayi İşbirliğinde Örnek Bir Model, Gemi ve Deniz Teknolojisi Dergisi, 183, İstanbul, s.20-25.

ÖMÜRBEK, Nuri; Yekta HALICI (2012), “Üniversite Sanayi İşbirliği Çerçevesinde Antalya Teknokenti ile Göller Bölgesi Teknokenti Üzerine Bir Araştırma”, SDÜ, SBE Dergisi, 1 (15), s.249-268.

XU, H.(2010), “A RegionalUniversity-IndustryCooperationResearchBased on Patent Data Analysis, AsianSocialScience”, 6 (11), November, s.88-95.

http://www.bilgicagi.com/Yazilar/2393- Kuresel Dünya Düzeninde Yeni Kural Rekabet İçin İnovasyon.aspx ( 06.12.2012)

TUİK,TÜBİTAK, OECD-MSTI 2011/1 Ulusal Yenilik Sistemi 2023 yılı hedefleri (2011/101)
İrtibat
C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
58140 Kampüs SİVAS
Tel: 0346 2191010-1710
Fax: 0346 2191202
E-Mail: iibfdergi@cumhuriyet.edu.tr

İndekslendiği Kaynaklar:
--------------------------------------------------------
    
--------------------------------------------------------