Son Yıllarda Maliyet Dağıtımında Kullanılan Yöntemler ve Zamana Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Olay Çalışması

Hamide Özyürek, yusuf Dinç
874 148

Öz


Geleneksel muhasebe yöntemleri karmaşık ve rekabetçi çalışma ortamında şirketlere gerekli  olan stratejik bilgileri sağlama konusunda başarısız olmaktadır. Yönetim sürecinde stratejik hedefler için karar verme organizasyonlar için hayati önem taşımaktadır. Stratejik yönetimde ne, niçin, nasıl, ne zaman, nereye ve kim sorularına uygun cevaplar bulunması gerekmektedir. Yönetim sürecinde hayati kararların doğru verilmesini yenilikçi yönetsel muhasebe araçlarının sağlayacağı düşünülmektedir. Son yıllarda kaizen maliyetleme, hedef maliyetleme, mamul yaşam dönemince maliyetleme, toplam kalite maliyetlemesi, Faaliyet tabanlı maliyetleme, tam zamanlı üretim ortamında maliyetleme, değer mühendisliği, yeni yaklaşımlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada öncelikle bu yöntemler kısaca açıklanacak sonra ZDFTM olay çalışması yöntemi kullanılarak uygulama aşamaları ve sonuçları değerlendirilecektir.

Anahtar kelimeler


Maliyet sistemleri, Zamana Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyet, Faaliyet Tabanlı Sistemler

Tam metin:

PDF

Referanslar


ANSARI S.L., J. E. BELL ve The CAM-I Target Cost Core Group. (1997). Target Costing, Chicago:Irwin

ALTINBAY Ali, Etkin Bir Maliyet Yönetim Sistemi Olarak Hedef Maliyetleme Sistemi ve TMMT Uygulaması, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sayı: 16, Aralık 2006

ALTING, L., Life-cycle design of products: a new opportunity for manufacturing enterprises. In Concurrent Engineering: Automation, Tools, and Techniques, John Wiley & Sons, A. Kusiak (ed.), New York, 1993

BAHŞİ Gökhan, Vecdi CAN, Hedef Maliyetleme, Muhasebe ve Denetime Bakış, Sayı:4, Mayıs 2001

BARRINGER, H. Paul, P.E. BARRINGER, Alife Cycle Cost Summary, International Conference of Maintenance Societies (ICOMS®-2003)

BORKENHAGEN, K., (1999), Value Engineering: An Incredible Return on Investment,https://getinfo.de/app/Value-Engineering-An-Incredible-Return-on-Investment/id/BLSE%3ARN069663862, 2013

BRUGGEMAN, Werner and Kris, MOREELS, (2003), “Time Driven Activity Based Costing A New Paradigm in Cost Management”, May, 1-2, BIMAC Newsletter.

COKINS, Gary, (2001), Activity-Based Cost Management: An Executive’s Guide, Jonh Wiley & Sons.

COOPER, Robin, Robert S., KAPLAN, Lawrence S., MAISEL, Eileen, MORRISSEY and Ronald M., OEHM, (1992), “From ABC to ABM”, Management Accounting, November, Volume: 74, Issue: 5, pp.54-57.

COOPER, Robin, Robert S., KAPLAN, (1991), “Profit Priorities From Activity Based Costing”, Harvard Business Review, May/June, Volume: 69, Issue: 3, pp.130-135.

DALE Barrie G. and James J. PLUNKETT, Quality Costing, Gower Publishing Limited, 1999

EDEN, Yoram and Boaz, RONEN, (2003), “Activity based costing and activity based management-The same thing in a different guise ?”, Management Accounting, July, Volume: 12, Issue: 7, pp.11-18.

EKER, Melek Ç., (2002), ”Genel Üretim Giderlerinin Faaliyete Dayalı Maliyet Yöntemine Göre Dağıtımı ve Muhasebeleştirilmesinde 8 No’lu Ana Hesap Grubunun Kullanımı”, Uludağ Üniversitesi, İİBF Dergisi, Cilt: 21, Sayı: 1, ss.237-256.

ERDOĞAN, Nurten, (1995), Faaliyete Dayalı Maliyetleme, Anadolu Üniversitesi Yayınları, No 867, Eskişehir.

GUNASEKARAN, Angappa, H.B., MARRI and Y.Y., YUSUF, (1999), ”Application of Activity Based Costing: Some Case Experiences”, Managerial Auditing Journal, Volume: 14, No: 6-7, pp.286-293.

GUPTA, Mahesh and Karen, GALLOWAY, (2003), “Activity based costing/management and its implications for operations management”, Technovation, Volume: 23, pp.131-138.

YILMAZ, Rifat ve Baral, GÖKHAN, (2007), “Kurumsal Performans Yönetiminde Sürece Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyetleme”, Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Bildiri Kodu 537121, Celalabat, Kırgızistan.

HACIRÜSTEMOGLU, Rüstem ve Münir, ŞAKRAK, (2002), “Maliyet Muhasebesinde Güncel Yaklaşımlar”, Türkmen Kitabevi, İstanbul.

HORVATH, Peter, Seidenschwarz, WERNER (1992), Die Methodik des Zielkostenmanagement, Betriebswirtschaftliches Institut der Universitaet, Controlling-Forchungsbericht Nr:33, Stuttgart, Januar-1992

HORNGREN, Charles T., Srikant M. DATAR and George, FOSTER, (2003), Cost Accounting: A Managerial Emphasis, Pearson Education International, Prentice Hall, New Jersey.

INNES, J., Mitchell, F., Sinclair, D., 2000. Activity-based costing in the UK’s largest companies: a comparison of 1994 and 1999 survey results. Manage. Accounting Res. 11, 349–362.

KARCIOĞLU, Reşat, (2000), Stratejik Maliyet Yönetimi Maliyet ve Yönetim Muhasebesinde Yeni Yaklaşımlar, Aktif Yayınevi, Erzurum.

KAPLAN Robert S. and Robin, COOPER, (1998), “Cost&Effect; Using Integrated Cost Systems to Drive Profitability and Performance”, Harvard Business School Press, Boston.

KAPLAN, Robert S., (1992), “In Defense of Activity- Based Cost Management”, Management Accounting, November, Volume: 74, No: 5, pp.58-63.

KEYS, L. K., 1990, System life cycle engineering and DF `X’. IEEE Transactions on Components, Hybrids and Manufacturing Technology, 13 (1), 83- 93.

KRİWET, A., E. ZUSSMAN, and G. SELIGER, 1995, Systematic integration of design for recycling into product design. International Journal of Production Economics, 38, 15- 22.

LEA, Bih-Ru and Lawrence D., FREDENDALL, (2002), “The Impact of Management Accounting, Product Structure, Product Mix Algorithm, and Planning Horizon on Manufacturing Performance”, International Journal of Production Economics, Volume: 79, No: 3, pp.279-299.

MONDEN, Yasuhiro, Toyota Production System: An Integrated Approach to Just-in-time, Taylor and Francis Group, LLC, America, 2012

MOHAN, Deepak and Hemantkumar, PATIL, (2003), “Activity based costing for strategic decision”, http://pdfcast.org/pdf/activity-based-costing-for-strategic-decisions-support, white paper, pp.1-15 (26.12.2011).

PARTRIDGE, Mike and Lew, PERREN, (1998), “An Integrated Framework For Activity-Based Decision Making”, Management Decision, Volume: 36, Issue: 9, pp.580-588.

PERNOT, Eli, Filip, ROODHOOFT and Alexandra Van Den, ABBEELE, (2007), ”Time-Driven Activity Based Costing For Inter-Library Services: A Case Study in a University” Journal of Academic Librarianship, 12 July, Volume: 33, No: 5. pp.551-560.

SOHAL, Amrik S. and Walter W.C., CHUNG, (1998), “Activity Based Costing in Manufacturing: Two Case Studies on Implementation”, Integrated Manufacturing Systems, Volume: 9, Issue: 3, pp.137-147.

ÖKER, Figen, (2003), “Faaliyet Tabanlı Maliyetleme; Üretim ve Hizmet İşletmelerinde Uygulamalar”, Literatür Yayınları, Kasım, İstanbul.

WIXSON, J., (2001), What Is Value Engineering?,

http://www.srv.net/~wix/wvahomep.htm