MALİ YÖNLERİYLE VOYNUK TEŞKİLATI ve VOYNUK TIMARLARI

Ahmet Uzun
827 134

Öz


Bu çalışmada Osmanlı tarihinde voynukların yeri ve önemi ele alınmakta ve özellikle bu teşkilatın mali yönleri açıklanmaya çalışılmaktadır. Voynuk teşkilatı devletin ihtiyaç duyduğu taşıma hizmetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla kurulan Istabl-ı Amireye bağlıydı. Voynuklar Istabl-ı Amirede beslenen çok sayıda hayvanın hizmetlerinde görev alırlardı. Temel vazifeleri ise Has Ahır hayvanlarının ihtiyacı için çayırların otunu biçmek ve çayır mevsiminde saray atlarının otlatılmasını sağlamaktı.

Anahtar kelimeler


Istabl-ı Amire, voynuklar.

Tam metin:

PDF

Referanslar


ERCAN, Yavuz (1989), Osmanlı İmparatorluğunda Bulgarlar ve Voynuklar, TTK Basımevi, Ankara.

ŞERİFGİL, Enver M. (1981), “Istabl-ı Amire Voynukları”, Türk Dünyası Araştırmaları, Vol:14, s.137-147. Arşiv Belgeleri: Topkapı Sarayı Arşivi (TSA): E. 1955/1.

Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA): Maliyeden Müdevver Defterler (MAD): 8204 8205 9194. Cevdet-i Saray (C.SM): 1976.

Hatt-ı Hümayun (HAT): 24052.A.
İrtibat
C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
58140 Kampüs SİVAS
Tel: 0346 2191010-1710
Fax: 0346 2191202
E-Mail: iibfdergi@cumhuriyet.edu.tr

İndekslendiği Kaynaklar:
--------------------------------------------------------
    
--------------------------------------------------------