Türkiye’de Cari Açık, Bütçe Açığı ve Yatırım-Tasarruf Açığı İlişkisi

Hakan Türkay
927 763

Öz


Bu çalışmada; Türkiye’de cari açığın bütçe açığı ve yatırım-tasarruf açığı ile ilişkisi araştırılmıştır. 1980-2012 dönemi verileri kullanılarak gerçekleştirilen uygulamada, değişkenler düzey durağan olmadığından,  Engle-Granger iki aşamalı yöntemi ve DOLS (Dynamic Ordinary Least Square) yöntemi kullanılarak değişkenler arasındaki eşbütünleşme ilişkisi tespit edilmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak, cari açığın, bütçe açığı ve yatırım-tasaruf açığı arasında uzun dönemli bir ilişkisinin varlığı tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler


Cari Açık, Bütçe Açığı, Tasarruf-Yatırım Açığı, EngleGranger iki aşamalı yöntemi, DOLS(Dinamik En Küçük Kareler)

Tam metin:

PDF

Referanslar


Abell, John D.(1990), “Twin Deficits During the 1980s: An Empirical Investigation”, Journal of Macroeconomics, 12(1), 81-96.

Acaravcı, A. Ve İ. Öztürk, (2008), “Twin Deficits Phenomenon: Empirical Evidence From the ARDL Bound Test Approach for Turkey”, Bulletin of Statistics & Economics, 2(A08), 57-64.

Akbostancı, Elif ve Gül İpek Tunç (2002) “Turkish Twin Deficits: An Error Correction Model of Trade Balance”, Economic Research Center, Middle East Tecnical University, Working Papers 106.

Akkaya, Yıldız ve Refet S. Gürkaynak (2012), “Cari açık, bütçe dengesi, finansal istikrar ve para politikası: Heyecanlı bir dönemin izi”, İktisat İşletme ve Finans Dergisi, 27(315), 93-119.

Aksu, Hayati ve Selim Başar (2005), “İkiz Açıklar Hipotezinin Türkiye Açısından Araştırılması”, İktisat İşletme ve Finans Dergisi, Yıl:20, Sayı:234.

Ata, A.Y. ve F. Yücel (2003), “Eş-Bütünleşme ve Nedensellik Testleri Altında İkiz Açıklar Hipotezi: Türkiye Uygulaması”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(12), 97-110.

Altıntaş, H. ve S. Taban (2010), “Türkiye’de İkiz Açık Sorunu ve Feldstein- Horioka Hipotezi: ARDL Yaklaşımı ve Nedensellik Araştırması”, Küresel Krizler ve Ekonomik Yönetişim, Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi-I, Bildiri Kitabı, 1704-1734.

Arıcan, E. (2005), “Ricardocu Denklik Teoremi ve Teorilerde Kamu Açıklarına İlişkin Yaklaşımlar: Türkiye Ekonomisine İlişkin Bir Uygulama”, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, 20(1), 77-94.

Ay, A., Z. Karaçor, M. Mucuk, ve S. Erdoğan (2004), “Bütçe Açığı-Cari İşlemler Açığı Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği (1992-2003)”, Selçuk Üniversitesi SBE Dergisi, 12, 75-82.

Baharumshah, Ahmad Zubaidi, Evan Lau, Ahmed M. Khalid (2006), “Testing Twin Deficits Hypothesis: Using VARs and Variance Decompositon”, Journal of the Asia Pacific Economy, 11(3), 331-354.

Baharumshah ve Evan Lau (2009), “Structural breaks and the twin deficits hypothesis: Evidence from East Asian countries”, Economic Bulletin, 29(4), 2517-2524.

Banchman, Daniel David (1992), “Why Is The US Current Account Deficit so Large? Evidence from Vector Autoregressions”, Southern Economic Journal, 59(2), 232-240.

Bahmani-Oskooee, Mohsen (1989), “Effects of The U.S. Government Budget on its Current Account: An Emprical Inquiry”, Quarterly Review of Economics and Business, 29(4), 76-91.

Barışık, S. ve F. Kesikoğlu (2006), “Türkiye’de Bütçe Açıklarının Temel Makroekonomik Değişkenler Üzerine Etkisi (1987-2003 VAR, Etki-Tepki Analizi, Varyans Ayrıştırması)”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 61(4), 59-82.

Barro, Robert J.(1989), “The Ricardian Approach to Budget Deficits”, The Journal of Economic Perspectives, 3(2), 37-54.

Bartolini, L. ve A. Lahiri (2006), “Twin Deficits, Twenty Year Later”, Current Issues in Economics and Finance, 12(7), 1-7.

Bilgili, Faik ve Emine Bilgili (1998), “Bütçe Açığının Cari İşlemler Üzerindeki Etkileri: Teori ve Uygulama”, İşletme ve Finans Dergisi, Yıl:13, Sayı:146.

Bolat, Süleyman, Murat Belke, Ozan Aras (2011), Türkiye’de İkiz Açık Hipotezinin Geçerliliği: Sınır Testi Yaklaşımı, Maliye Dergisi, Sayı 161, 347-364.

Darrat, F. Ali (1988) “Have Large Budget Deficits Caused Rising Trade Deficits?”, Southern Economic Journal, 54(4), 879-887.

Dewald, G. William. ve Michael Ulan (1990), “The Twin Deficit Illusion”,Cato Journal, 9(3), 689-707.

Diboğlu, Selahattin (1997), “Accounting for US Current Account Deficits: An Empirical Investigation”, Applied Economics, 29(6), 787-793.

Dickey, A. David, A. Wayne Fuller (1981). “Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root”, Econometrica, 49(4), 1057-1072.

Bayrakdaroğlu, Ali (2011); “Türkiye'de bütçe açığı ile cari açık arasındaki ilişkinin VAR analizi ile incelenmesi (1998-2011)”, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, 48(562),53-68.

Çavdar, Şeyma Çalışkan (2011), “Türkiye İçin İkiz Açık Hipotezinin Testi”, e-Journal of New World Sciences Academy, 6(4).

Çavdar, Şeyma Çalışkan, Filiz Karaman (2013), “Cari Açık ve Bütçe Açığını Etkileyen Faktörlerin Nedensellik İlişkilerinin Diyagram Yoluyla Gösterimi: Türkiye Örneği”, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(1), 405-416.

Daly, V. ve J.U. Siddiki (2009), “The Twin Deficits in OECD Countries: Cointegration Analysis with Regime Shifts”, Applied Economic Letters, 16(11), 1155-1164.

Enders, Walter ve Bong-Soo Lee (1990), “Current Account and Budget Deficits: Twins or Distant Cousins?”, The Review of Economic and Statistics, 27(3).

Engle, R.F. ve C.W. Granger (1987). “Cointegration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing”. Econometrica, 55.

Esteve, V. ve F. Requena(2006), A Cointegration Analysis of Car Advertising and Sales Data in the Presenceof Structural Change. Int. J. of the Economics of Business, 13(1): 111-128.

Evans, Paul (1988), “Are Consumers Ricardian? Evidence for The United States”, The Journal of Political Economy, 96(5).

Feldstein, Martin (1992), “The Budget and Trade Deficits Aren’t Really Twins”, NBER Working Papers 3966, 1-11.

Granger, C.W.J. ve P. Newbold (1974), "Spurious regressions in econometrics". Journal of Econometrics, 2, 111-120.

Gök, B. ve O. Altay (2007), “Türkiye’de İkiz Açıklar Hipotezi: 1989 -2005”, TISK Akademi, 2007(1), 187-197.

Grier, K. ve H. Ye (2009), “Twin Sons of Different Mothers: The Long and The Short of The Deficits Debate”, Economic Inquiry, 47(4), 625-638.

Haug, A. Alfred (1990) “Ricardian Equivalance, Rational Expections and Permanent Income Hypothesis”, Journal of Money, Credit and Banking, 22(3).

Holmes, M.J. (2010a), “A Reassessment of The Twin Deficits Relationship”, Applied Economics Letters, 17(12), 1209–1212.

Holmes, M.J. (2010b), “Threshold Cointegration and The Short-run Dynamics of Twin Deficit Behaviour”, 65(3), Research in Economics, 271-277.

Kaufman, Slyvia, Johann Scharler ve Georg Winkler (2002). “The Austrian Current Account Deficit: Driven by Twin Deficits or by Intertemporal Expenditure Allocation?” Emprical Economics, 27, 529-542.

Kearney, Colm ve Mehdi Monadjami (1990), “Fiscal Policy and Current Account: International Evidence on the Twin Deficits”, The Journal of Macroeconomics, 12(2),197-219.

Khalid, M. Ahmed ve Wee Teo Guan (1999), “Causality Test of Budget and Current Account Deficits: Cross-Country Comparisons” Emprical Economics, 24(3), 389-402.

Kim, K.H (1995), “On the Long-Run Determinants of the US Trade Balance: A Comment”, Journal of Post Keynesian Economics, No.17.

Kim, S. ve N. Roubini (2008), “Twin Deficit or Twin Divergence? Fiscal Policy, Current Account and Real Exchange Rate in the US”, Journal of International Economics, 74(2), 362–383.

Kouassi, Eugene, Mbodja Mougoue, Kern O Kymn, (2004) “Causality Tests of the Relationship Between the Twin Deficits”, Empirical Economics, 29, 503-525.

Kuştepeli, Y.R. (2001), “An Empirical Investigation of The Feldstein Chain for Turkey”, DEÜ İşletme Fakültesi Dergisi, 2(1), 99-108.

Kutlar, A. ve M. Şimşek (2001), “Türkiye’de Bütçe Açıklarının Dış Ticaret Açıklarına Etkileri, Ekonometrik Bir Yaklaşım: 1984(4)-2000(2)”, DEÜ İİBF Dergisi, 16(1), 1-13.

Latif-Zaman, N. ve M.N. Dacosta (1990), “The Budget Deficit and The Trade Deficit: Insights into This Relationship”, Eastern Economic Journal, 16(4), 349-354.

Miller, M. Stephen ve Frank S. Russek (1989), “Are the Twin Deficits Really Related?, Contemporary Economic Policy, 7.

Rahman, M. ve B. Mishra (1992), “Cointegration of US Budget and Current Account Deficits: Twins or Strangers?”, Journal of Economics and Finance, 16(2), 119-127.

Rosensweing, A. Jeffrey ve Ellis W. Tallman (1993). “Fiscal Policy and Trade Adjustment: Are the Deficits Really Twins?” Economic Inquiry, 31.

Seyidoğlu, Halil (2007), Uluslararası İktisat, Güzem Yayınları 16.Baskı, İstanbul.

Stock, James H., Mark W. Watson, (1993), A Simple Estimator of Cointegreting Vectors in Higher Order Integrated Systems, Econometrica, 61(4), 783, 820.

Şahin Erdil, Begüm (2011), “Türkiye’nin Cari Açık Sorunu”, Ekonomi Bilimleri Dergisi, 3(2).

Şimşek, M., B. Aydın ve C. Kadılar (2007), “Türkiye’nin Dış Ticaret Dengesini Etkileyen Uzun Dönemli Faktörler”, 16. İstatistik Araştırma Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 204-219.

Şengönül, Ahmet (2008), “Different Twin Deficit in Different Time Intervals: Evidence From Turkey”, Asian-African Journals of Economics and Econometrics, 8(1), 29-42.

Tunçsiper, Bedriye; Dilek Sürekçi (2011), “Türkiye’de İkiz Açıklar Hipotezinin Geçerliliğinin Zaman Serisi Analizi”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(3), s.103-120.

Utkulu, U. (2001), “Türkiye’de Dış Açıkların Belirleyicileri: Ekonometrik Bir İnceleme”, DEÜ İİBF Dergisi, 16(2), 113-132.

Utkulu, U. (2003), “Türkiye’de Bütçe Açıkları ve Dış Ticaret Açıkları Gerçekten İkiz mi? Koentegrasyon ve Nedensellik Bulguları”, DEÜ İİBF Dergisi, 18(1),45-61.

Ümit A.Öznur, Kemal Yıldırım (2008), İkiz açıklar hipotezi: Türkiye analizi, İktisat İşletme ve Finans 23 (267), 116-132.

Vamvoukas, A. George (1999). “The Twin Deficits Phenomenon: Evidence from Greece”, Applied Economics, 31.

Yaldız, Elmas (2006), “İkiz Açıklar Hipotezi ve Türkiye”, İzmir İktisat Kongresi Araştırma Merkezi, Bilimsel Çalışma Raporları Serisi, BÇR No: 2006/01.

Yapraklı, S. (2010), “Türkiye’de Esnek Döviz Kuru Rejimi Altında Dış Açıkların Belirleyicileri: Sınır Testi Yaklaşımı”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 65(4), 141-163

Yücel, Fatih ve Ahmet Yılmaz Ata (2003), “Eş-Bütünleşme ve Nedensellik Testleri Altında İkiz Açıklar Hipotezi: Türkiye Uygulaması”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:12, Sayı:12.

Winner, L.E. (1993), “The Relationship of The Current Account Balance and The Budget Balance”, The American Economist, 37(2), 78-84.

Zengin, Ahmet (2000) “İkiz Açıklar Hipotezi (Türkiye Uygulaması)”, Ekonomik Yaklaşım, Gazi Üniversitesi, Cilt: 11, Sayı: 39.

Zietz, Joachim ve Donald K. Pemberton. “The US Budget and Trade Deficits: A Simultaneous Equation Model”, Southern Economic Journal, 57(1),1990.

Zivot, E. ve D.W.K. Andrews (1992), “Further Evidence of Great Crash, the Oil-Price Shock and the Unit Root Hypothesis”, Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270.