ÇALIŞANLARIN İŞ TATMİNİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR İŞLETME ÖRNEĞİ

Mehmet Mete, Mehmet Karahan
1.046 180

Öz


Çalışanlarının performanslarından sorumlu olan yöneticilerin onların iş tatminine etki eden nedenleri bilmesi, işletmelerinin geleceğe taşınması ve sürekliliği açısından oldukça önemlidir. Bu noktadan hareketle çalışmada, üretim işletmelerinde çalışanların iş tatmini düzeylerine etki eden faktörlerin belirlenmesi ve çalışanlara etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Araştırma, K.Maraş ilinde faaliyet gösteren ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi sahibi olan tekstil sektöründeki bir işletmede gerçekleştirilmiştir. Bu işletmede yapılan anket uygulaması sonucunda çalışanların iş tatminine etki eden kalite odaklılık, yönetime katılım, kurumsal aidiyet, ast- üst ilişkileri ve kariyer planlama olmak üzere beş temel faktör belirlenmiştir. Bu beş temel faktörün aralarındaki ilişkileri belirlemek üzere korelasyon analizi yapılmış, çalışanların kurumsal aidiyet düzeyleri arttıkça, kendilerini işyerinin bir parçası olarak gördüğü dolayısıyla da iş tatmin düzeylerinin arttığı belirlenmiştir. Ayrıca çalışanların unvanları ile alt faktörlerden yönetime katılım boyutu arasında şef pozisyonunda çalışanlar lehine anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.


Anahtar kelimeler


İş tatmini; sanayi işletmeleri; tekstil sektörü; iş tatminine etki eden faktörler

Tam metin:

PDF

Referanslar


KAYNAKÇA

Akpınar, M.G. ve Yurdakul, O. (2008), “Factors Effecting Brand Preferences for Food Products”, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 21(1):1-6.

Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğolu, S. ve Yıldırım, E. (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, 4. Baskı, Sakarya Kitabevi, Adapazarı.

Başaran, İbrahim Ethem., (1998), Örgütsel Davranış, Gül Yayınevi, Ankara.

Changa, C.C., Chiub, C.M. and Chen, C.A. (2010), “The effect of TQM practices on employee satisfaction and loyalty in government”, Total Quality Management, 21(12): 1299–1314.

Çekmecelioğlu, Hülya G. (2005), “Örgüt İkliminin İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Bir Araştırma”, Sivas C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:6, No:2s.28.

Davıs, Keith (1984), İsletmede İnsan Davranışı - Örgütsel Davranış, Çev. Kemal Tosun ve Diğerleri, İ.Ü. İsletme Fakültesi Yay., Ya. No:136,: s.6. İstanbul.

Demir, Nevzat (2007), Örgüt Kültürü ve İş Tatmini, Türkmen Kitapevi, İstanbul.

Doğan, Hulusi (2009), “A Comparative Study for Employee Job Satisfaction in Aydın Municipality and Nazilli Municipality”, Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review, 9(2): 423-433.

Ejiogu, Aloy. M. (1980), Theories of Job Satisfaction and Performance: An Overview and Critique, Hull University Press. University of Hull Department of Adult Education. V. 18, UK.

Erdoğan, İlhan, (1999), İşletme Yönetiminde Örgütsel Davranış, Avcıol Basım Yayın, İstanbul.

Erdil, Oya ve Keskin, Halit (2003), “Güçlendirmeyle İş Tatmini, İş Stresi ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkiler”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 32 (1),

Erdil, Oya, Keskin, Halit, İmamoğlu, Salih Zeki ve Erat, Serhat (2004). “Yönetim Tarzı ve Çalışma Koşulları, Arkadaşlık Ortamı, Takdir Edilme Duygusu ile İş Tatmini Arasındaki İlişkiler: Tekstil Sektöründe Bir Uygulama”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 5 (1), 17-26.

Hunjra, A. I., Chani, M. I., Aslam, S., Azam, M. and Rehman, K. (2010), “Factors effecting job satisfaction of employees in Pakistani banking sector”, African Journal of Business Management, 4(10): 2157-2163.

İşcan Faruk ve Timuroğlu M. Kürşat, (2007), “Örgüt Kültürünün İş Tatmini Üzerindeki Etkisi ve Bir Uygulama”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt:21, s.122-129.

Kahn, L.Robert (1973), “The Work Module: A Tonic for Lunchpail Lassıtude. Pyschology Today, February, 27(5): 94

Karahan, M. and Okay, Ş. (2011), “A Field Research on the Determination of Entrepreneurial Characteristics of SMEs Businesses in Turkey”, Afr. J. Bus. Management, Academic Journals, 5(11): 4121-4132.

Karahan, M. and Tetik, N. (2012), “The Determination of the Effect Level on Employee Performance of TQM Practices with Artificial Neural Networks: A Case Study on Manufacturing Industry Enterprises in Turkey”, International Journal of Business and Social Science, 3(7):133-142.

Keleş, Hatice N.Ç. (2006), “İş Tatmininin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisine ilişkin ilaç Üretim ve Dağıtım Firmalarında Yapılan Bir Araştırma” Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Konya. 243-263.

Keser Aşkın, (2005), “İş doyumu ve Yasam Doyumu İlişkisi: Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama”, Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Bölümü Çalışma ve Toplum Dergisi, Sayı 4, s.79.

Kök, S. Bayrak, (2006), “İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılığın İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt:21, Sayı:1 s.293.

Loscocco, Karyn A.& Roschelle, Anne R.(1991) “Influences on the Quality of Work and Nonwork Life: Two Decades in Review”, Journal of Vocational Behavior, Vol: 39, s.182

Miner, John. B. (1992), Industrial – Organizational Psychology, Mcgraw-Hill Inc., Singapore.

Llorente, R.M.B. and Macías, E.F. (2003), “Job satisfaction as an indicator of the quality of work”, Department of Applied Economics, University of Salamanca, available at: http://web.usal.es/~efm/jse.pdf

Luthans, Fred (1994), Organizational Behavior, Mcgraw-Hill Inc. NewYork.

Odyakmaz, Necmi, (1997), “Dış Ticaretimizin Korelasyon Yöntemi ile Madde Grupları Bazında Analizi”, T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, İnternet Adresi; http://www.dtm.gov.tr/ead/DTDERGİ/nisan97/5.htm

Okay, Şenol ve Akçay, Mehmet (2011), “Factors Affecting Satisfaction Levels of Internal Customers in Turkish Automotive Authorized Services”, African Journal of Business Management, 4(18): 3872-3891.

Özer, Gökhan and Günlük, Mehmet (2010), “The effects of discrimination perception and job satisfaction on Turkish public accountants’ turnover intention”, African Journal of Business Management, 4(8): 1500-1509.

Sevimli Fidan, İŞCAN Ö. Faruk (2005), “Bireysel ve İş Ortamına Ait Etkenler Açısından İş Doyumu”, Ege Akademik Bakış, cilt 5 sayı 1, s. 55

Şimşek, Levent (1995), “İş Tatmini”, Verimlilik Dergisi, Sayı 12, s.91-104.

Şimşek,Şerif, Akgemci, Tahir., Çelik, Adnan (2011), Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış, Gazi Kitap Evi, 7. Baskı, Ankara: 202.

Şişman, Mehmet (2007), Örgütler ve Kültürler, Pegem Yayıncılık, Ankara.

Tikici Mehmet, (2005), Örgütsel Davranış Boyutlarından Seçmeler, Nobel Yayın Dağıtım, 1. Basım, Ankara.

Türkoğlu, Hasan (2011), “İş Tatmini, Örgütsel Bağlılık İlişkisi ve Bir Uygulama”, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Tütüncü, Özkan (2002), “Seyahat Acentelerinde İş Tanımlama Ölçeği Kapsamında İş Doyumunun Ölçülmesi, İzmir İli Uygulaması”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 13/2,

Uyargil, Cavide (2008), İşletmelerde Performans Yönetimi Sistemi, Arıkan Basım Yayım Dağıtım, İstanbul.
İrtibat
C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
58140 Kampüs SİVAS
Tel: 0346 2191010-1710
Fax: 0346 2191202
E-Mail: iibfdergi@cumhuriyet.edu.tr

İndekslendiği Kaynaklar:
--------------------------------------------------------
    
--------------------------------------------------------