BELEDİYELERDE VERGİLENDİRME YETKİSİ

İrfan Türkoğlu
893 210

Öz


Özet

1982 Anayasası’nda da vergilendirme yetkisi yasama organına verilmiştir. Gelişen ekonomik ve teknik şartlara çabuk ayak uydurabilmek amacıyla Anayasa’nın 73. Maddesinde, 167. Maddenin ikinci fıkrası ve olağanüstü hallerle sınırlı kalmak kaydıyla bu yetkinin yürütme organına devredilebileceği hüküm altına alınmıştır. Yarar ilkesi gereğince yerel idarelerin vermiş oldukları hizmetlerin bir karşılığı olarak, sınırları yasama organınca belirlenmek üzere vergilendirme yetkisinin belediyelere de tanınıp tanınamayacağı, tanınırsa bu yetkinin nasıl kullanılacağı konuları bu çalışmamda ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Belediye Gelirleri, Vergilendirme Yetkisi, Vergi Rejimi, Yerel Vergiler

 


Anahtar kelimeler


Belediye Gelirleri, Vergilendirme Yetkisi, Vergi Rejimi, Yerel Vergiler

Tam metin:

PDF

Referanslar


KAYNAKÇA

AKALIN, Güneri (1994), “Türkiye’de Mahalli İdareler”, ÇYYD, III, Mart 1994: 9-24.

AKSU, Abdülkadir (1995), “Belediyelerin Yetkilerinin Budanması.”, Yeni Türkiye (Yönetimde Yeniden Yapılanma Özel Sayısı), Mayıs-Haziran 1995: 413-414.

BAHL Roy, (1999) “Implementation Rules for Fiscal Decentralization.” International Studies Program, School of Policy Studies, Georgia State University, Atlanta, Georgia, Working Paper 99-1, January 1999.

BUCHANAN James M., (1977), Freedom in Constitutional Contract: Perspectives of a Political Economist, College Station, Texas :Texas A&M University Press, 1977.

ÇAĞAN Nami, (1982), Vergilendirme Yetkisi, İstanbul, Kazancı Hukuk Yayınları, 1982.

DDK, (1996), Yerel Yönetimler Sorunları– Çözüm Önerileri, DDK Yayımları-1, 1996.

DÖNMEZ, Mustafa (2002), “Merkezi Yönetim ile Yerel Yönetimler Arasında Görev ve Kaynak Bölüşümü.”, Mülkiye Dergisi, XXVI, Temmuz-Ağustos 2002.

EMREALP Sadun, (1993), Belediyelerde Mali Yönetim, İstanbul, TOKİ ve IULA EMME Yayını, 1993

FALAY N, KALAYCIOĞLU E ve ÖZKIRIMLI U, (1996), Belediyelerin Mali Yönetimi: İktisadi ve Siyasal Bir Çözümleme, İstanbul, TESEV Yayınları: 2, Boyut Matbaacılık, 1996

FALAY, Nihat (2002), “Avrupa Birliğinde Yerel Yönetimlerin Mali Yapısı.” Avrupa Birliğine Geçiş Süreci ve Türk Kamu Maliyesinin Uyumu, 17. Maliye Sempozyumu, 22-25 Mayıs 2002 Fethiye, TÜRMOB Yayınları: 185, Ankara, 2002

GÜNER, Ayşe (2005), “Mali Özerklik Çerçevesinde Yerel Yönetimlerin Gelirleri Üzerine Bir Değerlendirme.” Türkiye’de Yeniden Mali Yapılanma, 20. Maliye Sempozyumu, Karahayıt- Pamukkale, 23-27 Mayıs 2005: 220-229.

HAMAMCI, Can (1990), “Mahalli İdarelerin Denetim Fonksiyonu.” 1990 Yılına Girerken Türkiye’de Denetimin Etkinlik ve Verimliliği Sempozyumu, Ankara, Maliye ve Gümrük Bakanlığı APKK Yay. No: 1990/308, 1990

KAISER, Gerrit (1996), Avrupa’da Yerel Yönetimler Üzerinde Denetim ve Türkiye, Uluslararası Konferans, 5-6 Aralık 1996, Ankara, TBD-KAV, 1996

MUSGRAVE R. A, ve MUSGRAVE P. B, (1994), Public Finance in Theory and Practice, Fifth Edition, İstanbul, Literatür Yayıncılık Dağıtım, 1994.

NADAROĞLU Halil, (1986), Mahalli İdareler, Üçüncü Baskı, İstanbul, Beta Yayınevi, 1986

NADAROĞLU, H, ve KELEŞ, R (1991). “Merkezi İdare ile Mahalli İdareler Arasındaki Mali İlişkilerin Dünü ve Bugünü (Türkiye Örneği)” Merkezi İdare ile Mahalli İdareler Arasındaki Mali İlişkiler, VII. Türkiye Maliye Sempozyumu, Marmaris-Altınyunus 23-25 Mayıs 1991, MÜ İİBF Maliye Bölümü ve MAUM Yayını, İstanbul,1991:24-52.

ORTAYLI, İlber (1990), “Yerel Yönetim: Devraldığımız Miras.” Türk Belediyeciliğinde 60 Yıl Uluslararası Sempozyum, Ankara, Maya Matbaacılık, 1990: 63-74.

ÖNCEL, M., KUMRULU, A, ve ÇAĞAN, N, (2003), Vergi Hukuku, 11. Baskı, Ankara, Turhan Kitabevi, 2003.

ÖNCEL Yenal, (1992), Mahalli İdareler Maliyesi, İstanbul, Filiz Kitabevi, 1992.

ÖZDEMİR, Ali Rıza (2005), “Desentralizasyon Kamu Sektöründeki Hantallaşmayı Önler mi? Bir OECD Panel Verileri Regresyon Analizi.” Türkiye’de Yeniden Mali Yapılanma, 20. Maliye Sempozyumu, Karahayıt- Pamukkale, 23-27 Mayıs 2005:239-251.

ÖZDEMİR Ali Rıza, (2005a), . “Yerel Yönetimlerin Mali Seçenekleri”, Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar: 1, Editör: ÖZGÜR Hüseyin, ve KÖSECİK Muhammet, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım, 2005a:347-367.

ÖZFATURA, Burhan (1995), “Yerel Yönetimlerde Mali Özerklik.”, Yeni Türkiye (Yönetimde Yeniden Yapılanma Özel Sayısı), Mayıs-Haziran 1995: 294-298.

SAĞBAŞ, İsa (2003), “Kamu Tercihi Teorisi ve Türkiye’de Yerel Vergilerin Algılanması” AİD, XXXVI, Mart 2003: 169-178.

SAKINÇ, Süreyya (2000), “Vergilendirme Yetkisinin İdareler arası Tahsisi ve Türkiye Uygulaması” Anayasal Mali Düzen, 13. Maliye Sempozyumu, 14-16 Mayıs,1998, MÜMAUM Yayın No:12, 2000.

TANZİ, Vito (1995), “A Taxing Problem.” The Ekonomist, 335, June 3rd 1995:74.

TEKELİ İlhan, (1982), “Türkiye’deki Belediyecilik Deneyiminin Genel Bir Değerlendirilmesi ve Yeni Model Arayışı” Yeni Bir Belediyeciliğe Doğru, Editör: TÜRKCAN Engin, Ankara, Halkevleri Matbaası, 1982.

TIEBOUT, Charles M. (1956), “A Pure Theory of Local Government Expenditures.” Journal of Political Economy, Vol.LXIV October 1956, sf:416-424.

TOBB, (1996), Mahalli İdarelerin Yeniden Yapılandırılması ÖİKR, Ankara, TOBB Yayın No:303, 1996.

TOPAL, A. Kadir (2005), “İdareler Arası Mali İlişkiler: Türkiye ile AB Ülkelerine İlişkin Bir Karşılaştırma” AİD, XXXVIII, Haziran 2005: 25-50.

TOSUNER, Mehmet (1995), “Mahalli İdarelerde Vergilendirme Yetkisi.” DEÜİİBF Dergisi, XX, 2, 1995: 259-272.

ULUSOY, Ahmet (2000), “Yerel Yönetimler ve Vergilendirme Yetkisi” Vergi Sorunları Dergisi, Ekim 2000: 130-142.

YAZICIOĞLU Recep, (1995), Bu Sistem Değişmeli, Erzurum, Birey Yayıncılık, 1995

YERELİ, A. B. ve MERİÇ M. (1992), “Vergilendirme Yetkisi ve Kamu Kaynaklarının Etkin Kullanımı”, Maliye Yazıları, Nisan-Haziran 1992:63-74.

YERELİ A. Burçin, (2003), Ekonomik Özgürlükler ve Türkiye’de Devlet-Birey İlişkisi, Ankara, Gazi Kitabevi, 2003.
İrtibat
C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
58140 Kampüs SİVAS
Tel: 0346 2191010-1710
Fax: 0346 2191202
E-Mail: iibfdergi@cumhuriyet.edu.tr

İndekslendiği Kaynaklar:
--------------------------------------------------------
    
--------------------------------------------------------