Türkiye’de E-Devlet Pratiğinin Atipik Bir Örneği: Tek Adımda Hizmet Birimleri

Abdullah Yılmaz, Yavuz Bozkurt
889 144

Öz


ÖZET

Günümüzde bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de kamu sektörü büyük bir değişim ve dönüşüm yaşamaktadır. İletişim ve ulaşım teknolojilerindeki akıl almaz gelişmelere paralel yaşanan bu değişim/dönüşüm, geçmişin klasik devlet anlayışı ile hareket etmeyi imkânsız hale getirmiştir. Zaman-mekân sınırlamalarını ve algılamalarını kökten değiştiren bu değişimin zorlamasıyla çağdaş dünyada devletler, e-devlet anlayışı doğrultusunda, çağdaş iletişim ve yönetim sistemlerini kamusal hizmetlerin sunumunda kullanmakta ve bu sayede hantal bürokratik işlem ve süreçler, yerini yeni, hızlı, güvenilir ve şeffaf işleyen iş süreçlerine bırakmaktadır. Bu çalışmada e-devlet pratiğinin Türkiye’deki gelişimi ele alındıktan sonra, e-devlet uygulamalarının sıra dışı bir örneği olan “Tek Adımda Hizmet Birimleri” ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kamu Sektörü, E-devlet, Tek Adımda Hizmet Birimleri


Anahtar kelimeler


Kamu Sektörü, E-devlet, Tek Adımda Hizmet Birimleri

Tam metin:

PDF

Referanslar


ALTINOK, A. Ramazan (2005), “E-Dönüşüm Yolunda Türkiye: E-Devlet Stratejisi Hazırlama Süreci ve Yaşanan Sorunlar”, Bilgi Çağında Türk Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması-I, Birinci Baskı, Editörler: Ahmet Nohutçu-Asım Balcı, Beta Basım, İstanbul.

AŞIK, Özlem-Dilek, YÜKSEL CİVELEK (2011), Kamu Sektörü Bilgisinin Paylaşımı ve Yeniden Kullanımı, T.C. Başbakanlık DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı, Çalışma Raporu-2, Şubat 2011, Ankara.

BAKER, L. David (2009), “Advancing E-Government Performance in the United States Through Enhanced Usability Benchmarks”, Government Information Quarterly, Volume: 26, Issue: 1, January 2009.

Başbakanlık, “Tek Adımda Hizmet Uygulamasının Başlatılması Genelgesi”, (2006/35), Resmi Gazete, 26354, 22.11.2006.

Başbakanlık, “2012/4 Sayılı Genelge”, Resmi Gazete, 28170, 11.01.2012.

Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) (2006), Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Yayın No: DPT: 2699, Temmuz 2006, Ankara.

CHEN, Yu - Che-Jon, GANT (2001), “Transforming Local E-government Services: The Use of Application Service Providers”, Government Information Quarterly, Volume: 18, Issue: 4, Winter 2001.

COOK, E. Meghan (2000), What Citizens Want From E-Government, Current Practice Research, Center for Technology in Government, University at Albany, SUNY.

Çankaya Kaymakamlığı Tek Adımda Hizmet Uygulama Yönergesi, 2006.

ÇUKURÇAYIR, M. Akif (2009), Yurttaş Odaklı Yerel Yönetim, Çizgi Kitabevi, 2. Baskı, Konya.

E-Dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem Planı 2003-2004 (2004), Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Eylül 2004, Ankara. HO, Alfred Tat-Kei (2002), “Reinventing Local Governments and the EGovernment Initiative”, Public Administration Review, Volume: 62, No: 4, July/August 2002.

IRANI, Zahir - E. D. Peter, LOVE - Tony, ELLIMAN - Steve, JONES - Marinos, THEMISTOCLEOUS (2005), “Evaluating E-government: Learning from the Experiences of Two UK Local Authorities”, Information Systems Journal, Volume: 15, Issue: 1.

JAEGER, T. Paul – M. Kim, THOMPSON (2003), “E-government Around the World: Lessons, Challenges, and Future Directions”, Government Information Quarterly, Volume: 20, Issue: 4.

KAPUCU, Naim (2003), “Yeni Yönetim Yaklaşımları ve Yerel Yönetimler”, Yerel ve Kentsel Politikalar, Birinci Basım, Editörler: M. Akif Çukurçayır-Ayşe Tekel, Çizgi Kitabevi, Konya.

Kâhta Kaymakamlığı Tek Adımda Hizmet Uygulama Yönergesi, (2009), No: 2009/0

LAYNE, Karen - Jungwoo, LEE (2001), “Developing Fully Functional Egovernment: A Four Stage Model”, Government Information Quarterly, Volume: 18, Issue: 2, Summer 2001.

MCNEAL, Ramona - Mary, SCHMEIDA - Hale, KATHLEEN (2007), “Edisclosure Laws and Electronic Campaign Finance Reform: Lessons from the Diffusion of E-government Policies in the States”, Government Information Quarterly, Volume: 24, Issue: 2, April 2007.

MOON, M. Jae (2002), “The Evolution of E-Government Among Municipalities: Rhetoric or Reality”, Public Administration Review, Volume: 62, No: 4, July/August 2002.

NORRIS, F. Donald – M. Jae, MOON (2005), “Advancing E-Government at the Grassroots: Tortoise or Hare?”, Public Administration Review, Volume: 65, No: 1, January/February 2005.

OKÇU, Murat (2005), “Avrupa Yönetsel Alanına Doğru Türk Kamu Yönetimi: Çok Düzlemli Yönetişim”, Bilgi Çağında Türk Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması-I, Birinci Baskı, Editörler: Ahmet Nohutçu-Asım Balcı, Beta Basım, İstanbul.

ÖZEL, Mehmet (2008), Küreselleşme Sürecinde Türk Kamu Yönetimi ve Yeniden Yapılanma”, Devletin Dönüşümü ve Yeni Dönem Kamu Yönetimi, 1. Baskı, Editörler: Mehmet Özel-Veysel Eren, Çizgi Kitabevi, Konya.

SOYBİS-Sosyal Yardım Bilgi Sistemi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Eylül 2010.

SYMONDS, Judith (2007), “Palming the Future: E-Government Strategy Development for a Tertiary Education Organisation”, International Journal of Electronic Government Research, Volume: 3, Issue: 2, April-June 2007. “Tek Adımda Hizmetten Tek Tuşta Hizmet Dönemine Geçiş”, http://www.sosyalyardimlar.gov.tr/tr/html/11601/SOYBIS, [25.09.2013].

Tek Adımda Hizmet Uygulaması Kütahya Valiliği Uygulama Yönergesi, 2007.

TEKELİ, İlhan (1996), “Yönetim Kavramı Yanısıra Yönetişim Kavramının Gelişmesinin Nedenleri Üzerine”, Sosyal Demokrat Değişim, Sayı: 3.

TORTOP, Nuri-G. Eyüp, İSBİR-Burhan, AYKAÇ-Hüseyin, YAYMAN-M. Akif, ÖZER (2007), Yönetim Bilimi, Nobel Yayın Dağıtım, Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş Yedinci Baskı, Ankara.

ÜLKER, Halil (2002), “Bilgi Toplumu ve Devlet”, I. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kocaeli Üniversitesi, İ.İ.B.F. Yayını, İzmit.

WEST, M. Darrell (2004), “E-Government and the Transformation of Service Delivery and Citizen Attitudes”, Public Administration Review, Volume: 64, No: 1, January/February 2004.

YÜKSEL, Mehmet (2000), “Yönetişim (Governance) Kavramı Üzerine”, Ankara Barosu Dergisi, Sayı: 2000-3.

ZHAO, J. Jensen - Y. Sherry, ZHAO (2010), “Opportunities and Threats: A Security Assessment of State E-government Websites”, Government Information Quarterly, Volume: 27, Issue: 1, January 2010. 2010 Yılı Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yatırımları (2010), Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı, Mart 2010, Ankara. http://inet-tr.org.tr/inetconf7/bildiriler/69.doc, (04.03.2011). http://www.bilgitoplumu.gov.tr/Portal.aspx?value=UE9SVEFMSUQ9MSZQQUdFS UQ9MTUwJlBBR0VWRVJTSU9OPS0xJk1PREU9UFVCTElTSEVEX1ZF UlNJT04=, (11.04.2011).