Algılanan Örgütsel Etik İklim ve Üretkenlik Karşıtı İş Davranışları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

Selen Doğan, Selçuk Kılıç
941 197

Öz


Bu çalışmayla, algılanan örgütsel etik iklim ile üretkenlik karşıtı iş davranışları (ÜKİD) arasındaki ilişkilerin ortaya konulması amaçlanmıştır. İlişkisel araştırma yönteminin kullanıldığı bu çalışmada, değişkenler arasındaki söz konusu ilişkiler, Türkiye’deki büyük bir kamu kurumunun ülke genelindeki 659 çalışanından elde edilen verilere uygulanan korelasyonve çoklu doğrusal regresyon analizi ile incelenmiştir.Algılanan örgütsel etik iklim düzeyi ile genel olarak ÜKİD düzeyi arasında negatif yönlü bir ilişkinin varlığı tespit edilmiş ve örgütsel etik iklim tiplerinin, ÜKİD üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Hangi etik iklim tiplerinde, hangi üretkenlik karşıtı iş davranışıyla daha çok karşılaşıldığının bilinmesinin, Türk kamu yönetimi ve genel olarak insan kaynakları yönetimi açısından büyük bir önem taşıdığı düşünülmektedir.Araştırmadan elde edilen sonuçlar, özellikle araştırmanın yürütüldüğü kurumdaki yöneticilere, çalışanların üretkenlik karşıtı iş davranışlarına eğilim düzeyleri ile algıladıkları örgütsel etik eklim düzeyi ve tiplerinin belirlenmesi açısından önemli ipuçları sağlayabilecektir

Anahtar Kelimeler:Algılanan Örgütsel Etik İklim, Üretkenlik Karşıtı İş Davranışları, ÜKİD


Anahtar kelimeler


Algılanan Örgütsel Etik İklim, Üretkenlik Karşıtı İş Davranışları, ÜKİD

Tam metin:

PDF

Referanslar


AGARWAL, James ve David Cruise MALLOY (1999), “Ethical Work Climate Dimensions in a Not-For-Profit Organization: An Empirical Study”, Journal of Business Ethics, Vol. 20 No. 1; 1-14.

ALTUNIŞIK, Remzi, Recai COŞKUN, Serkan BAYRAKTAROĞLU ve Engin YILDIRIM (2007), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Sakarya: Sakarya Yayıncılık.

AMBROSE, Maureen L., Anke ARNAUD ve Marshall SCHMINKE (2008), “Individual Moral Development and Ethical Climate: The Influence of Person–Organization Fit on Job Attitudes”, Journal of Business Ethics, Vol. 77 No. 3; 323-333.

ARNAUD, Anke (2010), “Conceptualizing and Measuring Ethical Work Climate: Development and Validation of the Ethical Climate Index”, Business & Society, Vol. 49 No. 2; 345-358.

BAHAR, Mehmet, Zekeriya NARTGÜN, Soner DURMUŞ ve Bayram BIÇAK (2010), Geleneksel-Tamamlayıcı Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri: Öğretmen El Kitabı (4. b.), Ankara: Pegem Akademi.

BALCI, Ali (2009), Sosyal Bilimlerde Araştırma: Yöntem, Teknik ve İlkeler (7. b.), Ankara: Pegem Akademi.

BARNETT, Tim ve Cheryl VAICYS (2000), “The Moderating Effect of Individuals’ Perceptions of Ethical Work Climate on Ethical Judgments and Behavioral Intentions”, Journal of Business Ethics, Vol. 27 No. 4; 351-362.

BARTELS, Lynn K., Edward HARRICK, Kathryn MARTELL ve Donald STRICKLAND (1998), “The Relationship between Ethical Climate and Ethical Problems within Human Resource Management”, Journal of Business Ethics, Vol. 17 No. 7; 799-804.

BAŞ, Türker (2001), Anket, Ankara: Seçkin Yayınları.

BIES, Robert J. ve Thomas M. TRIPP (2005), “The Study of Revenge in the Workplace: Conceptual, Ideological, and Empirical Issues”, İçinde FOX, Suzy ve Paul E. SPECTOR (Ed), Counterproductive Work Behavior: Investigations of Actors and Targets (ss. 65-81), Washington, DC, US: APA Association.

BIES, Robert J., Thomas M. TRIPP ve Roderick M. KRAMER (1997), “At the Breaking Point: Cognitive and Social Dynamics of Revenge in Organizations”, İçinde GIACALONE, Robert A. ve Jerald GREENBERG (Ed), Antisocial Behavior in Organizations (ss. 18-36), Thousand Oaks, CA US: Sage Publications, Inc.

BÜYÜKÖZTÜRK, Şener (2011), Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı: İstatistik, Araştırma Deseni SPSS Uygulamaları ve Yorum (13. b.), Ankara: Pegem Akademi.

BÜYÜKÖZTÜRK, Şener, Ebru KILIÇ ÇAKMAK, Özcan Erkan AKGÜN, Şirin KARADENİZ ve Funda DEMİREL (2010), Bilimsel Araştırma Yöntemleri (7. b.), Ankara: Pegem Akademi.

COHEN, Jacob (1988), Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences (2. b.), Hillsdale, New Jersey: Lawrence Earlbaum Associates.

CRS (2011) “Sample Size Calculator”, Creative Research Systems, İnternet Adresi: http://www.surveysystem.com/sscalc.htm, Erişim Tarihi: 22 Haziran 2011.

CULLEN, John B., K. Praveen PARBOTEEAH ve Bart VICTOR (2003), “The Effects of Ethical Climates on Organizational Commitment: A Two-Study Analysis”, Journal of Business Ethics, Vol. 46 No. 2; 127 - 141.

ÇOKLUK, Ömay, Güçlü ŞEKERCİOĞLU ve Şener BÜYÜKÖZTÜRK (2010), Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik: SPSS ve Lisrel Uygulamaları, Ankara: Pegem Akademi.

DEHUE, Francine, Catherine BOLMAN, Trijntje VÖLLINK ve Mieneke POUWELSE (2012), “Coping with Bullying at Work and Health Related Problems”, International Journal of Stress Management, Vol. 19 No. 3; 175-197.

DESHPANDE, Satish ve Jacob JOSEPH (2009), “Impact of Emotional Intelligence, Ethical Climate, and Behavior of Peers on Ethical Behavior of Nurses”, Journal of Business Ethics, Vol. 85 No. 3; 403-410.

DESHPANDE, Satish P. (1996a), “Ethical Climate and the Link between Success and Ethical Behavior: An Empirical Investigation of a Non-Profit Organization”, Journal of Business Ethics, Vol. 15 No. 3; 315-320.

DESHPANDE, Satish P. (1996b), “The Impact of Ethical Climate Types on Facets of Job Satisfaction: An Empirical Investigation”, Journal of Business Ethics, Vol. 15 No. 6; 655-660.

DİNÇER, Bülent, Metin ÖZASLAN ve Taner KAVASOĞLU (2003), İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (2003) (1. b.), Ankara: DPT Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü, Yayın No. DPT 2671.

DPT (2011) “İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS)”, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Resmi Ağı, İnternet Adresi: http://www.dpt.gov.tr/bgyu/biid/ibbs.html, Erişim Tarihi: 17 Haziran 2011.

ELÇİ, Meral ve Lütfihak ALPKAN (2009), “The Impact of Perceived Organizational Ethical Climate on Work Satisfaction”, Journal of Business Ethics, Vol. 84 No. 3; 297-311.

ERAKOVICH, Rod, Raymon BRUCE ve Sherman WYMAN (2002), “Preliminary Results: A Study of the Relationship of Ethical Work Climate and Organizational Culture in Public Organizations”, American Society for Public Administration National Conference, Phoenix, Arizona.

ERONDU, Emmanuel, Alex SHARLAND ve John OKPARA (2004), “Corporate Ethics in Nigeria: A Test of the Concept of an Ethical Climate”, Journal of Business Ethics, Vol. 51 No. 4; 349-357.

FIELD, Andy (2005), Discovering Statistics Using SPSS (2. b.), London: SAGE.

FORTE, Almerinda (2004), “Business Ethics: A Study of the Moral Reasoning of Selected Business Managers and the Influence of Organizational Ethical Climate”, Journal of Business Ethics, Vol. 51 No. 2; 167-173.

FOX, Suzy ve Paul E. SPECTOR (1999), “A Model of Work Frustration–Aggression”, Journal of Organizational Behavior, Vol. 20 No. 6; 915-931.

FOX, Suzy, Paul E. SPECTOR ve Don MILES (2001), “Counterproductive Work Behavior (CWB) in Response to Job Stressors and Organizational Justice: Some Mediator and Moderator Tests for Autonomy and Emotions”, Journal of Vocational Behavior, Vol. 59 No. 3; 291-309.

FRITZSCHE, David J. (2000), “Ethical Climates and the Ethical Dimension of Decision Making”, Journal of Business Ethics, Vol. 24 No. 2; 125-140.

HINTON, P. R., Charlotte BROWNLOW, Isabella MCMURRAY ve Bob COZENS (2004), SPSS Explained, London & New York: Taylor & Francis Group.

HOGAN, Joyce ve Robert HOGAN (1989), “How to Measure Employee Reliability”, Journal of Applied Psychology, Vol. 74 No. 2; 273-279.

KALAYCI, Şeref (Ed.) (2005), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Ankara: Asil Yayın Dağıtım.

KALYVA, Efrosini (2011), “Antisocial Behavior in Children with ADHD: Causes and Treatment”, İçinde CLARKE, Rebecca M. (Ed.), Antisocial Behavior: Causes, Correlations and Treatments (ss. 75-92), New York: Nova.

KEASHLY, Loraleigh, Virginia TROTT ve Lynne M. MACLEAN (1994), “Abusive Behavior in the Workplace: A Preliminary Investigation”, Violence and Victims, Vol. 9 No. 4; 341-357.

KELLEY, Scott W. ve Michael J. DORSCH (1991), “Ethical Climate, Organization Commitment, and Indebtedness among Purchasing Executives”, Journal of Personal Selling & Sales Management, Vol. 11 No. 4; 55-66.

KELLOWAY, E. Kevin, Lori FRANCIS, Matthew PROSSER ve James E. CAMERON (2010), “Counterproductive Work Behavior as Protest”, Human Resource Management Review, Vol. 20 No. 1; 18-25.

KI, Eyun-Jung, Junghyuk LEE ve Hong-Lim CHOI (2012), “Factors Affecting Ethical Practice of Public Relations Professionals within Public Relations Firms”, Asian Journal of Business Ethics, Vol. 1 No. 2; 123-141.

LEMMERGAARD, Jeanette ve Jorgen LAURIDSEN (2008), “The Ethical Climate of Danish Firms: A Discussion and Enhancement of the Ethical-Climate Model”, Journal of Business Ethics, Vol. 80 No. 4; 653-675.

MALLOY, David ve James AGARWAL (2010), “Ethical Climate in Government and Nonprofit Sectors: Public Policy Implications for Service Delivery”, Journal of Business Ethics, Vol. 94 No. 1; 3-21.

MALLOY, David Cruise ve James AGARWAL (2001), “Ethical Climate in Nonprofit Organizations: Propositions and Implications”, Nonprofit Management and Leadership, Vol. 12 No. 1; 39-54.

MARTINKO, Mark J., Michael J. GUNDLACH ve Scott C. DOUGLAS (2002), “Toward an Integrative Theory of Counterproductive Workplace Behavior: A Causal Reasoning Perspective”, International Journal of Selection & Assessment, Vol. 10 No. 1/2; 36-50.

MATHISEN, Gro Ellen, Ståle EINARSEN ve Reidar MYKLETUN (2011), “The Relationship between Supervisor Personality, Supervisors’ Perceived Stress And Workplace Bullying”, Journal of Business Ethics, Vol. 99 No. 4; 63765

MIZE, Kelly J., Nancy STANFORTH ve Christine JOHNSON (2000), “Perceptions of Retail Supervisors’ Ethical Behavior and Front-Line Managers’ Organizational Commitment”, Clothing and Textiles Research Journal, Vol. 18 No. 2; 100-110.

MORETTI, Donald M. (1986), “The Prediction of Employee Counterproductivity through Attitude Assessment”, Journal of Business and Psychology, Vol. 1 No. 2; 134-147.

NEUMAN, Joel H. ve Robert A. BARON (1998), “Workplace Violence and Workplace Aggression: Evidence Concerning Specific Forms, Potential Causes, and Preferred Targets”, Journal of Management, Vol. 24 No. 3; 3914

NEUMAN, Joel H. ve Robert A. BARON (2005), “Aggression in the Workplace: A Social-Psychological Perspective”, İçinde FOX, Suzy ve Pall E. SPECTOR (Ed), Counterproductive Work Behavior: Investigations of Actors and Targets (ss. 13-40), Washington, DC, US: APA.

NUNNALLY, Jum C. ve Ira H. BERNSTEIN (1994), Psychometric Theory (3. b.), New York: McGraw-Hill.

ÖTKEN, Ayşe Begüm ve Tuna CENKCİ (2012), “The Impact of Paternalistic Leadership on Ethical Climate: The Moderating Role of Trust in Leader”, Journal of Business Ethics, Vol. 108 No. 4; 525-536.

PALLANT, Julie (2007), SPSS Survival Manual: A Step By Step Guide to Data Analysis Using SPSS for Windows (3. b.), Sydney: McGraw Hill - OUP.

PETERSON, Dane K. (2002), “The Relationship between Unethical Behavior and the Dimensions of the Ethical Climate Questionnaire”, Journal of Business Ethics, Vol. 41 No. 4; 313-326.

PUTRANTA, Martinus ve Russel KINGSHOTT (2011), “The Relationships between Ethical Climates, Ethical Ideologies and Organisational Commitment within Indonesian Higher Education Institutions”, Journal of Academic Ethics, Vol. 9 No. 1; 43-60.

RASMUSSEN, Ken, David MALLOY ve James AGARWAL (2003), “The Ethical Climate of Government and Non-Profit Organizations: Implications for Public-Private Partnerships”, Public Management Review, Vol. 5 No. 1; 839

ROBINSON, Sandra L. ve Rebecca J. BENNETT (1995), “A Typology of Deviant Workplace Behaviors: A Multidimensional Scaling Study”, Academy of Management Journal, Vol. 38 No. 2; 555-572.

ROBINSON, Sandra L. ve Anne M. O’LEARY-KELLY (1998), “Monkey See, Monkey Do: The Influence of Work Groups on the Antisocial Behavior of Employees”, Academy of Management Journal, Vol. 41 No. 6; 658-672.

SCHMINKE, Marshall, Maureen L. AMBROSE ve Donald O. NEUBAUM (2005), “The Effect of Leader Moral Development on Ethical Climate and Employee Attitudes”, Organizational Behavior and Human Decision Processes, Vol. 97 No. 2; 135-151.

SHAFER, William E. (2009), “Ethical Climate, Organizational-Professional Conflict and Organizational Commitment: A Study of Chinese Auditors”, Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 22 No. 7; 1087 - 1110.

SIMHA, Aditya ve Agata STACHOWICZ-STANUSCH (2012), “The Link between Ethical Climates and Managerial Success: A Study in a Polish Context”, Journal of Business Ethics, Vol. 114 No. 1; 55-59.

SIMS, Randi L. ve Thomas L. KEON (1997), “Ethical Work Climate as a Factor in the Development of Person-Organization Fit”, Journal of Business Ethics, Vol. 16 No. 11; 1095-1105.

SIMS, Randi L. ve K. Galen KROECK (1994), “The Influence of Ethical Fit on Employee Satisfaction, Commitment and Turnover”, Journal of Business Ethics, Vol. 13 No. 12; 939-947.

SKARLICKI, Daniel P. ve Robert FOLGER (1997), “Retaliation in the Workplace: The Roles of Distributive, Procedural, And Interactional Justice”, Journal of Applied Psychology, Vol. 82 No. 3; 434-443.

SOPER, Daniel S. (2012) “Effect Size Calculator for Multiple Regression (Online Software)”, İnternet Adresi: http://www.danielsoper.com/statcalc3, Erişim Tarihi: 8 Eylül 2012

SPECTOR, Paul E. (2011), “The Relationship of Personality to Counterproductive Work Behavior (CWB): An Integration of Perspectives”, Human Resource Management Review, Vol. 21 No. 4; 342-352.

SPECTOR, Paul E. ve Suzy FOX (2002), “An Emotion-Centered Model of Voluntary Work Behavior: Some Parallels between Counterproductive Work Behavior and Organizational Citizenship Behavior”, Human Resource Management Review, Vol. 12 No. 2; 269-292.

SPECTOR, Paul E. ve Suzy FOX (2005), “The Stressor-Emotion Model of Counterproductive Work Behavior”, İçinde FOX, Suzy ve Pall E. SPECTOR (Ed), Counterproductive Work Behavior: Investigations of Actors and Targets (ss. 151-174), Washington, DC, US: APA.

SPECTOR, Paul E., Suzy FOX, Lisa M. PENNEY, Kari BRUURSEMA, Angeline GOH ve Stacey KESSLER (2006), “The Dimensionality of Counterproductivity: Are All Counterproductive Behaviors Created Equal?”, Journal of Vocational Behavior, Vol. 68 No. 3; 446-460.

SPECTOR, Paul E., Paul T. VAN KATWYK, Michiel T. BRANNICK ve Y. Chen PETER (1997), “When Two Factors Don’t Reflect Two Constructs: How Item Characteristics Can Produce Artifactual Factors”, Journal of Management, Vol. 23 No. 5; 659-678.

SUAR, Damodar ve Rooplekha KHUNTIA (2004), “Does Ethical Climate Influence Unethical Practices and Work Behaviour?”, Journal of Human Values, Vol. 10 No. 1; 11-21.

TABACHNICK, Barbara G. ve Linda S. FIDELL (2007), Using Multivariate Statistics ( b.), Boston: Pearson Education, Inc.

TREVINO, Linda Klebe, Kenneth D. BUTTERFIELD ve Donald L. MCCABE (1998), “The Ethical Context in Organizations: Influence on Employee Attitudes and Behaviors”, Business Ethics Quarterly, Vol. 8 No. 3; 447-476.

VICTOR, Bart ve John B. CULLEN (1987), “A Theory and Measure of Ethical Climate in Organizations”, İçinde PRESTON, Lee E. (Ed.), Research in Corporate Social Performance and Policy - A Research Annual (1. b, ss. 5172), Greenwich, Connecticut - London, England: Jai Press Inc.

VICTOR, Bart ve John B. CULLEN (1988), “The Organizational Bases of Ethical Work Climates”, Administrative Science Quarterly, Vol. 33 No. 1; 101-125.

VIKIPEDI (2011) “Türkiye’nin İBBS’si”, Vikipedi – Özgür Ansiklopedi, İnternet Adresi: http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye%27nin_%C4%B0B BS%27si, Erişim Tarihi: 17 Haziran 2011.

WANG, Yau-De ve Hui-Hsien HSIEH (2012), “Toward a Better Understanding of the Link between Ethical Climate and Job Satisfaction: A Multilevel Analysis”, Journal of Business Ethics, Vol. 105 No. 4; 535-545.

WEBER, James ve Julie E. SEGER (2002), “Influences upon Organizational Ethical Subclimates: A Replication Study of a Single Firm at Two Points in Time”, Journal of Business Ethics, Vol. 41 No. 1/2; 69-84.

WIMBUSH, James C. ve Jon M. SHEPARD (1994), “Toward an Understanding of Ethical Climate: Its Relationship to Ethical Behavior and Supervisory Influence”, Journal of Business Ethics, Vol. 13 No. 8; 637-647.

WIMBUSH, James C., Jon SHEPARD, M. ve Steven E. MARKHAM (1997a), “An Empirical Examination of the Multi-Dimensionality of Ethical Climate in Organizations”, Journal of Business Ethics, Vol. 16 No. 1; 67-77.

WIMBUSH, James C., Jon M. SHEPARD ve Steven E. MARKHAM (1997b), “An Empirical Examination of the Relationship between Ethical Climate and Ethical Behavior from Multiple Levels of Analysis”, Journal of Business Ethics, Vol. 16 No. 16; 1705-1716.

WYLD, David C. ve Coy A. JONES (1997), “The Importance of Context: The Ethical Work Climate Construct and Models of Ethical Decision Making - an Agenda or Research”, Journal of Business Ethics, Vol. 16 No. 4; 465-472.

ZAPF, Dieter (1999), “Organisational, Work Group Related and Personal Causes of Mobbing/Bullying at Work”, International Journal of Manpower, Vol. 20 No. 1/2; 70-85.
İrtibat
C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
58140 Kampüs SİVAS
Tel: 0346 2191010-1710
Fax: 0346 2191202
E-Mail: iibfdergi@cumhuriyet.edu.tr

İndekslendiği Kaynaklar:
--------------------------------------------------------
    
--------------------------------------------------------