6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Risklerin Tespiti ve Yönetilmesine İlişkin Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu

Ayşe Gül Köksal
1.089 164

Öz


Risk yönetimi kavramı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan düzenlemelerle birlikte ticaret hukukumuza ilk kez girmiştir. Söz konusu düzenlemeler doğrultusunda, tüm halka açık anonim şirketlerde ve bağımsız denetçinin gerekli görmesi halinde halka kapalı şirketlerde riskin erken teşhisi ve yönetimi komitesi kurulması zorunlu hale gelmiştir. Ayrıca, bu düzenlemeler ile riskin teşhisi ve yönetimine ilişkin iç ve bağımsız denetçinin rolü de genişletilmiştir. Türk Ticaret Kanunu’ndaki bu düzenlemelerin amacı, işletmelerin devamlılığı ve gelişimini teminat altına almak, rekabet gücünü artırmak, kurumsal yönetim uygulamalarını pekiştirmek, risk farkındalığı sağlamak ve risklerin neden olacağı zararları en aza indirmektir. Bu çalışmada ilk olarak risk ve risk yönetimi kavramları incelenmiş, risk yönetiminin önemi, risk yönetim süreci ve bu süreçte yer alan kişi ya da kurumların görevleri ortaya konulmuştur. Daha sonra 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun risk yönetimine ilişkin hükümleri açıklanmış, söz konusu hükümlerin bağımsız denetim kapsamında meydana getirdiği değişiklikler değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Türk Ticaret Kanunu, Risk, Risk Yönetimi, İç   Denetim, Bağımsız Denetim.


Anahtar kelimeler


Türk Ticaret Kanunu, Risk, Risk Yönetimi, İç Denetim, Bağımsız Denetim.

Tam metin:

PDF

Referanslar


BABUŞCU, Şenol (2005), Basel II Düzenlemeleri Çerçevesinde Bankalarda Risk Yönetimi, Akademi Consulting &Training, Ankara.

COSO (2004), Enterprise Risk Management — Integrated Framework Executive Summary, September.

ÇATIKKAŞ, Özgür ve Gürdoğar YURTSEVER (2007), “Türkiye Uygulamaları Açsından Denetim Komiteleri Üzerinde Bir Değerlendirme”, Mali Çözüm, Mayıs-Haziran, Sayı: 81, 79-102.

DERİCİ, Onur; Zekeriya TÜYSÜZ ve Aydın SARI (2007), “Kurumsal Risk Yönetimi ve Sayıştay Uygulaması”, Sayıştay Dergileri, Sayı : 65 (145. Yıl Özel Sayısı), NisanHaziran, İnternet Adresi: http://www.sayistay.gov.tr/yayin/dergi /dergi2.asp?id=521, Erişim Tarihi: 02013.

EMHAN, Abdurrahim (2009), “Risk Yönetim Süreci ve Risk Yönetmekte Kullanılan Teknikler”, Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F., Sayı:3, Cilt 23; 2092

EUROPEAN FEDERATION FOR WELDING, JOINING AND CUTTING (2008), Fundementals of Risk Management, İnternet Adresi: http://www.ewf.be/media/documentosDocs/doc_ 16_ewf-644-08fundamentals-of-risk-management.pdf, Erişim Tarihi: 22.05.2013.

GÜREDİN, Ersin (2000), Denetim, 10. Baskı, Ekim, Beta Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul.

KAŞIKCI, Fulya (2006), “Risk Odaklı Denetim ve Bir Uygulama”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

KAVAL, Hasan (2008), Muhasebe Denetimi, 3. Baskı, Gazi Kitapevi, Ankara. KÜÇÜKÖZMEN, Coşkun (2008), “Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Risk Yönetimi”, İnternet Adresi: http://www.coskunkucukozmen.com/wpcontent/uploads/2012/05/yenittkveriskyonetimicoskunkucukozmen.pdf, Erişim Tarihi: 1.5.2013.

OLSSON, Carl (2002), Risk Management in Emerging Markets, Pearson Education Limited, Great Britain.

ÖZER, M. Akif (2012), “Rekabet Ortamında Girişimciler İçin Varolabilme Reçetesi: Risk Yönetimi”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi Cilt 7;14316

ÖZSOY, Mehmet Tahir (2012), “Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Şirketlerde Kurumsal Risk Yönetimi”, Mali Çözüm, Mart-Nisan, 165-185.

QUEENSLAND TREASURY (2011), A Guide to Risk Management, July, İnternet Adresi: www.treasury.qld.gov.au/... /risk-management-, Erişim Tarihi: 02013.

SAKA, Tamer (2008), Kurumsal Risk Yönetimi, İnternet Adresi: http://www.tusiad.org/__rsc/shared/file/TamerSaka.pdf, Erişim Tarihi: 02013.

TOPÇUOĞLU, Metin (2012), Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre Bağımsız Denetçi ve Sorumluluğu, 2. Değiştirilmiş ve Genişletilmiş Baskı, Seçkin Yayıncılık San. Ve Tic. A.Ş., Ankara.

TUNÇ, Ferruh (2011), “Yeni TTK’ da Kurumsallaşmayla İlgili Düzenlemeler, Kurumsallaşma ve Denetim Konferansı” , Antalya, 5-9 Ekim, İnternet Adresi: http://archive.ismmmo.org.tr/docs/sempozyum/10/tr/Ferruh Tunc.pdf, Erişim Tarihi: 01.05.2013.

UZAY, Şaban (2003), “İşletmelerde Denetimin Etkinliğini Sağlamada Denetim Komitesinin (Audit Committee) Rolü ve Türkiye’de Uygulanabilirliği”, Muhasebe ve Denetime Bakış, Ocak, Sayı 8, 71-82.

İnternet Adresi: http://ocw.metu.edu.tr/pluginfile.php/411/mod_resource/ content/0/lecture15.pdf, Erişim Tarihi: 01.05.2013.

İnternet Adresi: http://www.kgk.gov.tr/content_detail-191-578-bagimsiz-denetimetabi-olacak-sirketler-duyurusu.html, Erişim Tarihi: 11.06.2013.

İnternet Adresi: kisi.deu.edu.tr/userweb/aysegul.sahin/5-Risk%20Yönetimi 1).ppt, Erişim Tarihi: 22.05.2013 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Gerekçesi
İrtibat
C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
58140 Kampüs SİVAS
Tel: 0346 2191010-1710
Fax: 0346 2191202
E-Mail: iibfdergi@cumhuriyet.edu.tr

İndekslendiği Kaynaklar:
--------------------------------------------------------
    
--------------------------------------------------------