Muhasebe Lisans Eğitiminin Eğitim Sürecinde ve Süreç Sonrasında Edinilmesinin Mukayeseli Olarak Değerlendirilmesine İlişkin Bir Uygulama Örneği

Ramazan Yanık
862 132

Öz


Türkiye’de muhasebe lisans eğitimi lisans eğitimi esnasında fakültelerde, lisans eğitimi sonrasında ise KPSS A kurslarında verilmektedir. Muhasebe lisans eğitiminin eğitim sürecinde fakültelerde ve eğitim süreci sonrasında KPSS A kurslarında verilmesinin değerlendirilmesini amaçlayan bu çalışmada, kıyaslama faktörleri olarak başarı ve verimlilik etkenleri ile öğretim elemanları nitelikleri kullanılmıştır. Bu amaçla Türkiye’nin üç ayrı bölgesinde belirlenen KPSS A kursu öğrencilerine, tam sayım yöntemiyle anket uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre muhasebe eğitimine etki eden başarı ve verimlilik faktörleri açısından önemli düzeyde farklılıklar bulunmaktadır. Ayrıca, fakülte ve KPSS A kursu faktörlerin ortalama değerleri ve standart sapma değerleri fakülte eğitiminin daha iyi düzeyde olduğu sonucunu ortaya koymuştur.

 

Anahtar Kelimeler: Muhasebe eğitimi, KPSS A kursu, öğretim elemanı


Anahtar kelimeler


Muhasebe eğitimi, KPSS A kursu, öğretim elemanı

Tam metin:

PDF

Referanslar


ÇÜRÜK, T. ve DOĞAN, Z. (2002), Muhasebe Ders ve İçeriklerinin Verilme düzeyleri Konusunda İşletmelerin üniversitelerden Taleplerinin Tespitine İlişkin Bir Araştırma, D.E.Ü. İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: 17, Sayı 1, s. 107-126. DUYGULU, Ercan., Eğitimin Çalışma Yaşamında Ve Kariyer Üzerindeki Rolü, İş,güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Yıl: 2004/ Cilt: 6 Sayı: 1 Sıra: 2 / No: 181

KUTLU, H. A. (2010), Muhasebe Eğitiminin, Nitelikli İşgücü Yetiştirme Açısından Değerlendirilmesi, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 46, s. 232-246. ÜNAL, O. ve DOĞANAY, M., Lisans Düzeyindeki Muhasebe Eğitiminin Etkinliği: Sayıştay Özelinde Ampirik Bir Çalışma, Sayıştay Dergisi, Yıl: 2009, Sayı: 74-75, s. 117-138.

YELKİKALKAN N. ve PAZARCIK, Yener., İşletme Eğitiminde Global Perspektif: Çomü Biga İ.İ.B.F. Örneği, Selçuk Üniversitesi Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi Sayı:2 Cilt:5 / Aralık 2005, s.115-136

YILDIZ, F. ve DURAK, Gökhan, Üniversitelerde Verilen Muhasebe Eğitiminin Kırklareli Yöresi’nde Faaliyet Gösteren Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Beklentilerini Karşılama Düzeyinin İncelenmesi, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ocak-2011. 37-47

ZAİF, F. ve AYANOĞLU Yıldız, Muhasebe Eğitiminde Kalitenin Arttırılmasında Ders Programlarının Önemi: Türkiye'de Bir İnceleme, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9/1 (2007). 115- 136 http://eobs.atauni.edu.tr/Courses/Course.aspx?Course=fkCGmKzdx|M =, Erişim tarihi: 15.01.2013 http://www.kpsshocasi.com/wp-content/uploads/2012/04/Muhasebe-sorudagilimi.jpg, Erişim tarihi: 12.02.2013 http://www.kpsskitabi.com/Kpss/23132-KPSS-A-Grubu-Muhasebe-KonuAnlatimli-2013-kitabi.aspx , Erişim tarihi: 5.02.2013 http://www.ihtiyacakademi.com/kurslarimiz/kpss-a-kurslari/krs02/ankarakaranfil/kurs-programlari , Erişim tarihi: 10.02.2013
İrtibat
C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
58140 Kampüs SİVAS
Tel: 0346 2191010-1710
Fax: 0346 2191202
E-Mail: iibfdergi@cumhuriyet.edu.tr

İndekslendiği Kaynaklar:
--------------------------------------------------------
    
--------------------------------------------------------