Ulusal Kültürün Motivasyona Etkileri: Kamu ve Özel Sektör Çalışmalarına Yönelik Bir Alan Araştırması

Mehmet Sadık Öncül, Ferda Alper Ay
960 138

Öz


Bu çalışma, ulusal kültürün işgörenlerin motivasyonu üzerindeki etkilerini incelemektedir. Çalışmanın amacı, kamu ve özel sektör açısından işletme türüne göre kültürün motivasyona etkilerini araştırmaktır. Bu amaçla söz konusu işletmelerden veriler anket yöntemiyle toplanmıştır. Araştırma kamu ve özel olmak üzere iki işletmede yapılmıştır. Araştırmada ele alınan anket soruları arasındaki ilişkiler Ki-kare testi ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, kamu ve özel sektörde genel olarak bir farklılığın olmadığı, az da olsa bazı küçük farklılıklar görüldüğü söylenebilir. Kültürel özelliklere göre çalışanların değerlerinin bilinmesi ve buna uygun motive edicilerin belirlenmesinin yararlı olacağı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Kültür, Örgüt Kültürü, Motivasyon, Kültür Motivasyon Etkileşimi


Anahtar kelimeler


Kültür, Örgüt Kültürü, Motivasyon, Kültür Motivasyon Etkileşimi

Tam metin:

PDF

Referanslar


AÇIKGÖZ, Banu (2006), Rekabetçi Değerler Yaklaşımı Açısından Yöneticilerin Örgüt Kültürüne İlişkin Algılamaları: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Örneği, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

AKYÜREK, Salih (2001), Türk Silahlı Kuvvetlerinde Güç Mesafesi ve İletime Etkisi, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

ALADAĞ, Özlem (2007), Örgüt Kültürü İle Motivasyon Arasındaki İlişkinin Araştırılması Eskişehir Sarar A.Ş. Örneği, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.

BAYSAL, Ayşe Can (1987), "İşletmelerde İş Tatminini Ölçmede Kullanılan Psikoteknik Yöntemler", İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt:16, Sayı:2; 72-80.

CAN, Halil, Öznur AŞAN ve Eren Miskin AYDIN (2006), Örgütsel Davranış, Arıkan Yayınevi, İstanbul.

CHIU, Ming Ming and Bonnie Wing Yin CHOW (2010), “Culture, Motivation, and Reading Achievement: High School Students in 41 Countries, ,” Learning and Individual Differences”, Elsevier, 20; 579–592.

CÜCELOĞLU, Doğan (1996), İnsan ve Davranışı Psikolojinin Temel Kavramları, Basım, Remzi Kitabevi, İstanbul.

ÇAĞLAR, İrfan (2006), “Selçuk Kendirli ve Hülya Çağıran, Aile Kültürünün İşletme Kültürü Üzerindeki Etkisinin Çorum KOBİ’leri Açısından İncelenmesi”, 2. Aile İşletmeleri Kongresi, İstanbul; 320-332.

ÇARIKÇI, İlker Hüseyin ve Gaye ATİLLA (2009), “Erillik/Dişillik Boyutunun Empatik Beceri İle İlişkisi”, Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 1/2; 52-63.

DAFT Richard L. (1983), Organizational Theory And Desing, West Pub. Co., USA.

DEMİR, Halis ve Tarhan OKAN (2009), “Motivasyon Üzerinde Ulusal Kültür Etkisi” Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11/1; 121-142.

ERDEM, Ferda (1996), İşletme Kültürü. Friedrich-Naumann Vakfı ve Ankara Üniversitesi, Ankara.

EREN, Erol (1998), Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi. Genişletilmiş 5. Baskı. Beta Yayınevi, İstanbul. 206 ÖNCÜL ve AY

ERGÜL, Hüseyin Fazlı (2005), “Motivasyon Ve Motivasyon Teknikleri”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, C.4, S.14; 67-79.

GÜLTEKİN, Nihat ve Ünsal SIĞRI (2007), “Bir Kültür Boyutu Olarak “BireycilikOrtaklaşa Davranışçılık” ve Örgütsel Kültüre Yansımaları”, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt XXIII, Sayı 2; 273-286.

HELMAN Chan M. (1997), “Job Satisfaction and Intent to Leave”, The Journal of Social Psychology, 137(68); 677-689.

HOFSTEDE, Geert (1983), “The Cultural Relativity of Organizational Practices and Theories”, Journal of International Business Studies, Vol. 14, No. 2, Special Issue on Cross- Cultural Management; 75-89.

HOFSTEDE, Geert (1998), “Identıfyıng Organızatıonal Subcultures: An Empırıcal Approach”, Journal of Management Studies, 35:1; 1-12.

HOFSTEDE, Geert (1980), “Motivation, Leadership, and Organization: Do Amercan Theories Apply Abroad?”, Organizational Dynamics, Amacom, A Division of American Management Associations; 42-63.

HOFSTEDE, Geert (1984), Culture’s Consequences: International Differences in Work-Related Values, Sage Pubication Inc., USA.

HOSDTEDE, “The Hofstede Centre”, http://geert-hofstede.com/turkey.html (Erişim tarihi 14.06.2013)

KACMAR K. and S.CARLSON (1999), “Antecedents and Consequences of Organizational Commitment: A Comparison Of To Scales”, Education And Psychological Measerment, Vol.: 59, Iss: 6; 976-994.

KAVİ, Ersin (2006), İşgörenler Açısından Örgüt Kültürünün Motivasyona Etkisi(Özel Finans ve Bankacılık Sektöründe Karşılaştırmalı Bir Araştırma), Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

LUTHANS, Fred. (1998), Organizational Behavior. Irwin/McGraw-Hill, Eighth Edition, USA.

MATSUMOTO, David and Jessie WILSON (2008), Culture, Emotion, and Motivation, San Francisco State University, San Francisco, CA, USA.

MOUA, Mai (2010), Culturally Intelligent Leadership: Essential Concepts to Leading and Managing Intercultural Interactions. Business Expert Press, New York, USA. OKAN, Tarhan (2008), Motivasyon Üzerinde Ulusal Kültür Etkisi ve Bir Çalışma, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

ÖZTAY, Filiz Ebru (2006), Eğitim Örgütlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi İle Oluşturulmuş Kurum Kültürünün Öğretmen Motivasyonuna Etkisi, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 15, Sayı 1, 2014 207 PATRICSON M., L.HARTMAN (1997), “Golden Oldies”, Management Development Review, 10(3); 94-96.

ROBBINS, Stephan P. (1989), Organizational Behaviour Concepts: Gantioverrier and Applications, Prantice Hall Inc., USA.

SABUNCUOĞLU, Zeyyat (2001), İşletmelerde Halkla İlişkiler. 5. Baskı, Ezgi Kitabevi, Bursa.

SARGUT, A.Selami (2001), Kültürlerarası Farklılaşma ve Yönetim. Genişletilmiş 2. Baskı, İmge Kitabevi, Ankara.

SCHEIN, Edgar H. (1984), “Coming to A New Awareness Of Organizational Culture”, Sloan Management Review, Vol 25,2; 1-16.

SIĞRI Ünsal ve Mustafa Kemal TOPÇU (2012), “Barış Gücü Operasyonlarında Kullanılan Kültürlerarası Bütünleştirme Yöntemlerinin Kültürel Boyutlar Bağlamında İncelenmesi: Unıfıl Örneği”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 67, No. 1; 205-235.

SÜMBÜLOĞLU Vildan ve Kadir SÜMBÜLOĞLU (2005), Klinik ve Saha Araştırmalarında Örnekleme Yöntemleri ve Örnekleme Büyüklüğü. Hatiboğlu Yayınları, Ankara.

ŞAHİN, Ali (2010), “Örgüt Kültürü-Yönetim İlişkisi ve Yönetsel Etkinlik”, Maliye Dergisi, Sayı 159; 21-35.

ŞİŞMAN, Mehmet (2002), Örgütler ve Kültürler, Pegem A Yayıncılık, Ankara.

TEVRÜZ, Suna (1989), Davranışlarımızdan Seçmeler, Emek Ofset Matbaası, İstanbul.

VENEZIANO, L. ve HOOPER, J. (1997), “A Method for Quantifying Content Validity of Health-Related Questionnaires”. American Journal of Health Behavior, 21(1); 67-70.

YURDUGÜL, Halil (2005), “Ölçek Geliştirme Çalışmalarında Kapsam Geçerliği İçin Kapsam Geçerlik İndekslerinin Kullanılması”, XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (28-30 Eylül 2005). Pamukkale Üniversitesi, Denizli; 1-6.

YÜCEL, Emine Başak ve Emrah KOPARAN (2010), “Güç Mesafesi ve Cinsel Taciz Davranışları Arasındaki İlişkinin Yönünü Belirlemeye Yönelik Görgül Bir Çalışma”. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt 2, Sayı 1; 11-18.