Bütünleşik Pazarlama İletişiminde Tüketicilerin Yüksek-Düşük Fiyat Algılarının Analizi

Cemalettin Demireli, Safiyye Akay
752 133

Öz


Bu çalışmanın amacı; yüksek- düşük fiyat algıların tüketicilerin demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediğini ve faktörler arasındaki ilişkileri belirlemektir.  Araştırmanın evrenin Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırma 114 öğrenciden anket yöntemiyle toplanan verilerle gerçekleştirilmiştir. Bulgulara göre yüksek ve düşük fiyat faktörlerine yönelik algıları arasında demografik özelliklere göre kolay bulunabilen ve az fonksiyonlu ürün ile ilk ve sınırlı sayıda olma yönünden farklılık bulunmuş diğer faktörler yönünden farklılık bulunmamıştır. Ayrıca faktörler arasında pozitif yönlü ilişkiler tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bütünleşik Pazarlama İletişimi, Fiyat, Yüksek- Düşük Fiyat Çağrışımları


Anahtar kelimeler


Pazarlama İletişimi, Bütünleşik Pazarlama İletişimi, Fiyat, Yüksek- Düşük Fiyat Çağrışımları

Tam metin:

PDF

Referanslar


ALTUNBAŞ, Hüseyin, (2007), “Sporun Pazarlaması ve Pazarlama İletişiminde Spor”, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı5.

BABACAN, Muazzez, (1998), “Pazarlama İletişimi: Kavramsal Bir İrdeleme”, Pazarlama Dünyası, Sayı: 71, Eylül- Ekim.

BABAOĞUL, Müberra ve Betül SÜRGİT, , (2010), Tüketicinin Korunması ve Tüketici Haklarına İlişkin Bilinç Düzeyi Araştırması, Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı, Ankara, http://www.tupadem.hacettepe.edu.tr/arastirma rapor1. pdf, (02012).

BOZKURT, İ., (2007), Bütünleşik Pazarlama İletişimi Halkla İlişkiler Temelli Bir Model, MediaCat, İstanbul.

DEMİREL, Yavuz ve YOLDAŞ, Asıf, (2005), “Yeni Ekonomide Tüketici Satınalma Davranışlarını Etkileyen Faktörler”, Pazarlama Dünyası, Yıl: 19, Sayı: MayısHaziran.

EKİNCİ, Hasan, (2000), “İşletme Yönetimi Açısından Fiyatlandırma Politikalarının Önemi”, Pazarlama Dünyası, Yıl: 14, Sayı: 80.

HOWARD, Jonh A., SHETH, Jagdish N. (2012), “A Theory of Buyer Behavior”, http://www.jagsheth.net/docs/A%20Theory%20of%20Buyer%20Behavior2.pdf, (2012).

KARDEŞ, Semra, (1986), “Fiyat İndirimleri ve Bir Uygulama”, Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 1, No: 1.

KOTLER, Philip, (2003), Kotler ve Pazarlama, Çeviri; Ayşe Özyağcılar, Sistem Yayınları, İstanbul.

KURTULUŞ, Kemal ve Abdullah OKUMUŞ, , (2006), “Fiyat Algılamasının Boyutları Arasındaki İlişkilerin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim Dergisi, Yıl: 17, Sayı: 53, http://www.abdullahokumuş.com/wp-content/upload/2009/04/fiyatalgılamasının-boyutları-arasindaki-iliskilerin-yapısal-esitlik-modeli-ileincelenmesi.pdf, (08.12.2012).

NICKELS, William G., (1980), Marketing Communication and Promotion, Second Edition, Grid Publishing, Inc., Columbus, Ohio.

ODABAŞI, Yavuz ve Mine OYMAN, , (2007), Pazarlama İletişimi Yönetimi, 7. Baskı, MediaCat, İstanbul.

PİRTİNİ, Serdar ve Mehmet TIĞLI, , (2004), “Bütünleşik Pazarlama İletişimi Çerçevesinde Fiyat İletişimi ve Yüksek-Düşük Fiyat Düzeylerinin Çağrışımları Üzerine Bir odak Grup Çalışması”, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Yıl: 2004, Cilt: XIX, Sayı: 1.

SÜMER, I. Selay ve Zeliha ESER, (2006), “Pazarlama Karması Elemanlarının Evrimi”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 1.

TEK, Ö. B., (1990), Pazarlama İlkeler ve Uygulamalar, Memleket Matbaacılık, İzmir. TEKİN, V. Nadir, (2009), Pazarlama İlkeleri – Politikalar Stratejiler Taktikler, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

TUNGATE, Mark, (2009), “The Rice of Accessible Luxury”, Pi Dergisi, Yıl: 8, Sayı:30.

YAMAMOTO, Gonca Telli, (2003), İşletme Anlayışında Yeni Bir Boyut Bütünleşik Pazarlama, MediaCat, İstanbul.
İrtibat
C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
58140 Kampüs SİVAS
Tel: 0346 2191010-1710
Fax: 0346 2191202
E-Mail: iibfdergi@cumhuriyet.edu.tr

İndekslendiği Kaynaklar:
--------------------------------------------------------
    
--------------------------------------------------------