Bilgi Teknolojilerinin İşletme Performansına Etkileri: Konya Otelleri Örneği

Rukiye Saydam, Muammer Mesci, İzzet Kılınç
803 168

Öz


Bu araştırmanın temel amacı, bilgi teknolojilerinin işletme performansı üzerindeki etkisini incelemektir. Bu amaçla, otel işletmelerinde kullanılan bilgi teknolojilerinin işletme performansına etkisi, performans prizması aracılığıyla incelenmiştir. Araştırmada, nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, Konya ilinde faaliyet gösteren Turizm İşletme Belgeli üç, dört ve beş yıldızlı otel işletmeleri oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak için görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmaya ilişkin veriler otel işletmelerinin üst düzey yöneticileriyle yapılan yüz yüze görüşmeler sonucunda elde edilmiştir. Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda; otel işletmelerinde kullanılan bilgi teknolojilerinin rekabet üstünlüğü sağladığı ve bilgi teknolojilerinin performans prizmasını oluşturan, paydaş tatmini, paydaş katkısı, stratejiler, süreçler ve yeterlilikler sağladığı yönündedir. Sonuç olarak bu araştırma, bilgi teknolojilerinin işletme performansına olumlu yönde katkı sağlayabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Bilgi Teknolojileri, İşletme Performansı, Performans Prizması, Oteller, Konya.


Anahtar kelimeler


Bilgi Teknolojileri, İşletme Performansı, Performans Prizması, Oteller, Konya.

Tam metin:

PDF

Referanslar


ADAMS C. ve Neely, A., (2002), Prism Reform. Financial Management, May: 28

AKAL, Zühal (2003), Performans Kavramları ve Performans Yönetimi, Ankara, Milli Prodüktivite Merkezi.

AKGÜL, Volkan, (2008), “Bilgi Teknolojilerinin Kullanılması Ve Karşılaşılan Sorunlar “Akdeniz Bölgesinde Bir Araştırma” Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay.

ANGELO, Rocco M. ve Vladimir, Andrew N. (1998), “An Introduction To Hospitality educational” Institute of the American Hotel & Motel Association, 5th ed. Orlando, 20-34.

ATLAŞ, Yasin (2007), “Arz Zinciri Yönetiminde Bilişim Teknolojisi”.http://www.bilgiyonetimi.org. Erişim Tarihi:12.11.2007.

BARUTÇUGİL, İsmet (2002), Performans Yönetimi, 1. Baskı, Kariyer Yayıncılık, İstanbul.

BATMAN, Orhan (2008), Otel İşletmelerinin Yönetimi, Değişim Yayınları, İstanbul.

BAYKARA, Serhan (2010), “İşletmelerde Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğü İçin Pazarlama Ve Satış Stratejilerinin Geliştirilmesi”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir.

BAŞAT Hümeyra Töre (2009), “Örgütsel Performansın Ölçülmesinde Çok Boyutlu Ölçüm Yaklaşımları ve Performans Prizmasına İlişkin Bir Uygulama”, Doktora Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.

BENLİGİRAY, Serap (1999), “İnsan Kaynakları Açısından Otellerde Performans Yöntemi”, Anadolu Üniversitesi Yayınları No:1174, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayınları, Eskişehir.

BERTAN, Serkan (2008) “Otel İşletmeleri Yönetiminde Bilişim Teknolojileri Ve 4–5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama” Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Vol 21; 293-313.

BUHALIS Dimitrios,(1998), “Strategie Use Of Information In The Tourism Industry”, Tourism Management, Vol 19; 409-418.

BUHALIS Dimitrios ve Lawb Rob(2007), “Progress in Information Technology and Tourism Management: 20 years on and 10 years after the Internet, The State of e-Tourism Research, Tourism Management, Vol 28; 609-623.

CUGANESAN Suresh (2006), “Reporting Organisational Performance in Managing Human Resources: Intellectual Capital or Stakeholder Perspectives?” Journal of Human Resource Costing & Accounting, Vol 10; 164-1

ÇAKIR, Onur, (2011), ”İşletmelerde Bilgi Teknolojileri Kullanımının Görev Teknoloji Uyum Modeli Kapsamında Değerlendirilmesi: İstanbul’daki 4ve 5 Yıldızlı Oteller Üzerine Bir Araştırma” Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

DİNÇ, E. Abdioğlu, H., (2009), “İşletmelerde Kurumsal Yönetim Anlayışı Ve Muhasebe Bilgi Sistemi İlişkisi: İmkb–100 Şirketleri Üzerine Ampirik Bir Araştırma” Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Vol 12; 157-184.

DWYER, L., Edwards, D., Mistilis, N., Roman, C. ve Scott, N. (2009),“Destination and enterprise management for a tourism future” Tourism Management 30; s.63–74.

GAVCAR, Erdoğan, Bulut, Zeki Atıl ve Engin, Kemal (2006), “Konaklama İşletmelerinde Uygulanan Performans Değerleme Sistemleri ve Uygulama Alanları(Muğla İli Örneği)”, Celal Bayar Üniversitesi İİBF Yönetim ve Ekonomi Vol 13; 191-210.

HAM, S., Kim, W. G. ve Jeong, S. (2005), “Effect of information technology on performance in upscale hotels” Hospitality Management Vol 24; 281–294. HOOF, Hubbert B. Van, Collins, Galen R, Combrink, Thomas E. ve Verbeeten, Marja J. (1995), “Technology Needs and Perceptions: An Assessment of The U.S. Lodging Industry, Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, October, Vol 36; 64-69.

HOOF, Hubbert B. Van, Verbeeten, Marja J. ve Combrink, Thomas E. (1996), “Information Technology Revisited-International Lodging-Industry Technology Needs and Perception: A Comparative Study”, Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, October, Vol 37; 86-96.

HUA, Meng-Lei Monica, Jeou-Shyan Horng, Yu-Hua Christine Sun (2009), “Hospitality Teams: Knowledge Sharing and Service Innovation Performance” Tourism Management, Vol 30; 41–50.

IŞIL, Özgür (2008), “Türk Bankacılık Sisteminde Performans Ölçümü ve Yönetimi”, Marmara Üniversitesi Bankacılık Ve Sigortacılık Ana Bilim Dalı Doktora Tezi, İstanbul.

IŞKIN, Mustafa,(2010), “Bilgi Teknolojileri Kullanımının Otel İşletmeleri Yöneticilerine Etkileri: Antalya’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma” Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Düzce Üniversitesi, Düzce.

KASAVANA, Michael L. ve Brooks, Richard M. (1998), Front Office Procedures, American Hotel & Motel Association, Michigan.

KAŞLI, Mehmet (2006), “Konaklama İşletmelerinde Bilgi Teknolojilerinin Pazarlama Aracı Olarak Kullanımı: Balıkesir’de Bir Araştırma” Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.

KILINÇ İ., Mesci, M. ve Güler, Y. (2008), “Dengeli Ölçüm Kartının (Balanced Scorecard) Alanya’daki Dört ve Beş Yıldızlı Otel işletmelerinde Uygulanabilirliğine Yönelik Bir Araştırma”, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Vol 22; 157- 175.

LEBAS M.J., (1995), “Performance Measurement and Performance Management , International Journal of Production Economics”, Vol 41; 23-35.

MERCADER, Josefa Ruiz ve Ramon Sabater-Sanchez (2006), ”Information technology and learning: Their relationship and impact on organisat ional performance in small businesses” International Journal of Information Management Vol 26; 16–29.

NEELY Andy ve Sarah Powell (2004), “The Challenges of Performance Measurement”, Management Decision, Vol 42; 1017-1023.

NEELY, A., Adams, C. ve Kennerley, M.(2002), The Performance Prism: The Scorecard forMeasuring and Managing Business Success, Financial TimesPrentice Hall: London

O’BREIN, James A. (1997), Introduction to Information Systems, Irwin Mc-Graw Hill, Boston.

O’CONNOR, P., ve Murphy, J. (2004), Research on information technology in the hospitality industry. International Journal of Hospitality Management, Vol 23; 473–484.

ÖĞÜT, Adem, Hasan Kürşat Güleş ve Ali Şükrü Çetinkaya (2003), Bilişim Teknolojileri Işığında Turizm İşletmelerinde Yönetim: Enformatik Bir Bakış, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara

SALDAMLI, Asım (2008), “İnsan Kaynakları Yönetiminde Bilişim Teknolojisinin Kullanımına Yönelik Bir Araştırma: Tekirdağ Örneği” İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Vol 7; 239-263.

SARAÇ Mustafa (2007), “Performans Değerlendirmesinde Stratejik Boyutlu Yaklaşım Balanced Scorecard- BSC, Hatay İlindeki Sanayi İşletmelerinin Uygulama Düzeyinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma” Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay.

SEARCY, Cory, Karapetrovic, Stanislav ve Daryl, Mccartney (2008), “Application of A systems Approach To Sustainable Development Performance Measurement” International Journal of Producitivity and Performance Management, Vol 57; 182-197.

TANGEN, Stefan (2004), “Performance measurement: from philosophy to practice”. International Journal of Productivity and Performance Management, Vol 53; 726-737.

UZUN, Hatice ve Durna, Ufuk (2008), ”İşletmelerde Rekabet Unsuru Olarak Bilgi Teknolojileri”, Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, Haziran 2008, Vol 1; 33

WALKER, John R. (2004). Introduction To Hospitality Management, Prentice Hall, New Jersey.

YILDIRIM, Ali ve Şimşek, Hasan (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 6. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

ZENGER, T.R. ve Hesterly, W.S., (1997), “The Disaggregation of Corporations: Selective Intervention, High-Powered Incentives, and Molecular Units.” Organization Science Vol 8; 209–222.
İrtibat
C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
58140 Kampüs SİVAS
Tel: 0346 2191010-1710
Fax: 0346 2191202
E-Mail: iibfdergi@cumhuriyet.edu.tr

İndekslendiği Kaynaklar:
--------------------------------------------------------
    
--------------------------------------------------------