Milliyetçilik Kuramları

Abdulvahap Akıncı
1.084 327

Öz


Milli kimliklerin nasıl ortaya çıktığına dair farklı yaklaşımlar söz konusudur. Bu yaklaşımlardan hangisinin doğru görüleceğine bağlı olarak, milli kimliklere bakış da değişir. Birçok ülkede yaşanmakta olan kimliğe bağlı sorunların çözümüne dönük programlar hazırlanırken, milli kimliğin ne zaman ve hangi şartlarda ortaya çıktığının ortaya konması gerekmektedir.

Bu çalışmada milliyetçilik, milli kimlik, milli kimlik çeşitleri ve milliyetçilik kuramları irdelenmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda, modern manada milli kimliklerin bir inşa sonucu ortaya çıktıkları tezi savunulmuştur. Çalışma ile milliyetçilik kuramlarının açık bir dille ve genel hatlarıyla ortaya konması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Milliyetçilik, Milliyetçilik Kuramları, Kimlik


Anahtar kelimeler


Milliyetçilik, Milliyetçilik Kuramları, Kimlik

Tam metin:

PDF

Referanslar


AKINCI, Abdulvahap (2014) Türk İslam Sentezinde Tarih ve Kimlik, Ekin Yayınevi, Bursa

AKTOPRAK, Elçin (2009), “Dünyayı Değiştirmek İsteyenler Ulusu Nasıl Tasvir Ettiler?”, Alternatif Politika, Cilt: 1, Sayı: 1, Nisan 2009, s. 137-141

ANDERSON, Benedict (1995), Hayali Cemaatler; Milliyetçiliğin Kökenleri ve Yayılması, Çev.: İskender Savaşır, 2. Baskı, Metis Yayınları, İstanbul

ANDERSON, Benedict (1996), Die Erfindung der Nation; zur Karriere eines folgenreichen Konzepts, Erw. Neuausgabe, Campus Verlag, Frankfurt/Main; New York

BOZTEMUR, Recep (2006), “Tarihsel Açıdan Millet ve Milliyetçilik: UlusDevletin Kapitalist Üretim Tarzıyla Birlikte Gelişimi”, Doğu Batı, Yıl 9, Sayı 38, Ağustos, Eylül, Ekim, s. 161-179

ŞAHİN, Köksal (2007), “Bir İdeoloji Olarak Milliyetçilik”, Akademik Bakış, sayı 12, 1-9

ERÖZDEN, Ozan (1997), Ulus-Devlet, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara

ERSANLI, Büşra (2006), İktidar ve Tarih, Türkiye’de “Resmi Tarih” Tezinin Oluşumu (1929-1937), 2. Baskı, İletişim Yayınlar, İstanbul

GELLNER, Ernest (1992), Uluslar ve Ulusçuluk, Çev.: Büşra Ersanlı Behar/ Günay Göksu Özdoğan, İnsan Yayınları, İstanbul

GELLNER, Ernest (1998a), Milliyetçiliğe Bakış, Çev.: Simten Coşar, Saltuk Özertürk ve Nalan Soyarık, İletişim Yayınları, İstanbul

GİDDENS, Anthony (2000), Elimizden Kaçıp Giden Dünya, Çev.: Osman Akınhay, ALFA, İstanbul

GÖKALP, Emre (2007), “Milliyetçilik: Kuramsal Bir Değerlendirme”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt/Vol.: 7, Sayı/No: 1, s.279-298 GÜNDOĞAN, Ali Osman (2002-3), “Devlet ve Milliyetçilik”, Doğu Batı, Yıl 6, Sayı 21, Kasım, Aralık, Ocak, s. 181-193

HOBSBAWM, Eric (2005), İmparatorluk Çağı 1875-1914, Çev.: Vedat Aslan, Üçüncü Baskı, Dost Kitabevi, Ankara

HOCAOĞLU, Durmuş (2000), “Siyasi Milliyetçiliğin İflası: X”, Muhalif, Yıl: 1, Sayı: 42, 03.11.2000-09.11.2000, s. 9, milliyetçilik4

KARAKAŞ, Mehmet (2006), “Türkçülük ve Türk Milliyetçiliği”, Doğu Batı, Yıl 9, Sayı 38, Ağustos, Eylül, Ekim, s. 57-76

KARPAT, Kemal H. (2009), Osmanlı’dan Günümüze Kimlik ve İdeoloji, 2. Baskı, TİMAŞ Yayınları, İstanbul

ÖZDEMİR, Şennur (2004), “Karşılaştırmalı Bir Perspektiften Kimlik Tartışmaları: Kimlik, Sivil Toplum, Vatandaşlık ve Kamusal Alan”, Tezkire, Sayı 36-37, Ocak/Nisan 2004, S.32-66

ÖZKIRIMLI, Umut (2008), Milliyetçilik Kuramları; Eleştirel Bir Bakış, Doğu Batı Yayınları, Ankara

SMİTH, Anthony D. (2002a), Ulusların Etnik Kökeni, Çev: Sonay Bayramoğlu/Hülya Kendir, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara

SMİTH, Anthony D. (2002b), Küreselleşme Çağında Milliyetçilik, Çev.: Derya Kömürcü, Everest Yayınları 158, İstanbul

SMİTH, Anthony D. (2007), Milli Kimlik, Çev.: Bahadır Sina Şener, 4. Baskı, İletişim Yayınları, İstanbul

TOPÇU, Nurettin (1998), Kültür ve Medeniyet, 2. Baskı, Dergâh Yayınları, İstanbul

TÜRK, H. Bahadır (2008), “İdeoloji”, Siyaset, Editör: Mümtaz’er Türköne, Lotus Yayınevi, 8. Baskı, Ankara, s.105-145

TÜRKÖNE, Mümtaz’er (2008f), “Ulus-Devlet ve Milliyetçilik”, Siyaset, Editör: Mümtaz’er Türköne, Lotus Yayınevi, 8. Baskı, Ankara, s.631-665

UZUN, Turgay (2003), “Ulus, Milliyetçilik ve Kimlik Üzerine Bir Değerlendirme”, Doğu Batı, Yıl 6, Sayı 23, Mayıs, Haziran, Temmuz, S. 131-154

WİNKLER, Heinrich August (der.) (1978) Nationalismus, Königstein/ts.: Verlagsgruppe Athenäum, Hain, Scriptor, Hanstein

YUMUL, Arus (2005), “Azınlık mı Vatandaş mı?”, Türkiye’de Çoğunluk ve Azınlık Politikaları: AB Sürecinde Yurttaşlık Tartışmaları içinde, Derleyen: Ayhan Kaya/Turgut Tarhanlı, TESEV Yayınları, İstanbul, s.87-100

YÜCEL, Hakkı (2006), “Milliyetçiliğin (Sınırlı) Dünyasından Küreselleşmenin (Sınır-sız) Dünyasına Kimlik Arayışları/Tartışmaları”, Kıbrıs Yazıları, Sayı: 2, Bahar 2006, s.3-15