Kadının Yaşam Memnuniyetini Belirleyen Faktörler: Adıyaman, Isparta, Kocaeli Örneği

Aziz Kutlar, Tuba Turgut Işık, Pınar Torun
755 167

Öz


Bu çalışmanın amacı Türkiye’nin değişik kültürel yapıya, iklime ve gelişmişlik düzeylerine sahip üç ilinde(Adıyaman, Kocaeli ve Isparta) kadınların yaşam memnuniyetini belirleyen faktörlerin tespit edilmesidir. Çalışmada Türkiye İstatistik Kurumu(TÜIK) tarafından hazırlanan yaşam memnuniyeti araştırmalarında da yararlanılarak 36 sorudan oluşan yeni bir anket hazırlanmış,  yaşam memnuniyetini belirleyen faktörler Logistik Regresyon yöntemiyle hem il bazında hem de bütün olarak analiz edilmiştir.

Örneklem seti bir bütün olarak ele alındığında, sigorta güvencesinin sağlık masraflarını karşılama derecesi, sağlık durumu, doktora gitme sıklığı, kadının mutluluğu ve ülkenin sevilen özellikleri değişkenlerinin kadınların yaşam memnuniyetini pozitif yönde etkilediği ve sağlığa zararlı alışkanlıklara sahip olma, hastalandıktan sonra doktora gitme süresi, başka bir ülkede yaşama isteği değişkenlerinin kadınların yaşam memnuniyetini negatif yönde etkilediği bulgusuna ulaşılmıştır.


Anahtar kelimeler


Kadın Refahı, Yaşam Memnuniyeti, Logistik Regresyon

Tam metin:

PDF

Referanslar


AHN, Namkee (2005), “Factor Afffecting Life Satisfaction Among Spanish Workers: Relative Importance of Wage and Other Factors”, İnternet Adresi: http://web.ua.es/jelalicante/Ahn.pdf, Erişim Tarihi: 04. 03. 2013. AKTAŞ, Ali Rıza; Burhan ÖZKAN ve Onur OKUL (2012), “Analysis of Factors Affecting The Life Satisfaction of Household Heads Living in Urban Areas; A Case of West Mediterranean Region”, İnternet Adresi: http:// eprints.ibu. edu.ba/ 1168/, Erişim Tarihi: 01.05. 2013.

ASANDULUI, Laura and Raoxana Otilia Sonia HRITCU (2012), “Logistic Regression Used In Determining Factors That Influence The Perceptions on Life Satisfaction In Central and Eastern Europe” İnternet Adresi: dem.vse.cz/resources/relik12/sbornik/download/pdf/19HRITCUROXANA OTILIA SONIA-paper.pdf, Erişim Tarihi: 05.05.2013.

DARAEI, Mina and Artmiz MAHOJERY (2013), “The Impact of SocioEcoomic Statüs on Life Satisfaction” Soc Indıc Res, Vol; 112, 69-81.

ED, Diener; Richard E. LUCAS and Shigerio OISHI (2009), “Subjective WellBeing: The Science of Happiness and Life Satisfaction”, Oxfors Handbook of Positive Psychology, Editörler: Charler Snyder, Shane J. Lopez, Oxford University Press, Newyork.

ELGAR, j. Frank; Christopher G. DAVIS, Micheal j. WOHL, Stephen j. TRITES, John M. ZELENSKI, Micheal S. MARTIN(2011), “Social Capital, Health and Life Satisfaction in 50 Countries”, Health and Place, Vol; 17, 104410

FRIJTERS, Paul; John P. HAISKEN-DENEW and Michael A. SHIELDS (2004), “Money Does Matter! Evidence From Increasing Real Income and Life Satisfaction in East Germany Following Reunification” The American Economic Review, Vol; 94, 730-740.

GÜLER KÜMBÜL, Burcu ve Hamdi EMEÇ (2006), “Yaşam Memnuniyeti ve Akademik Başarıda İyimserlik Etkisi”, D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, Vol; 21, 129-1

JAN, Muzamil and Tasia MASOOD (2008), “An Assessment of Life Satisfaction Among Women”, Stud Home Comm. Sci., Vol; 2, 33-42.

JUDGE, A. Timothy and Shinichiro WATANEBE (1993), “Another Look at the Job Satisfaction-Life Satisfaction Relationship”, Journal of Applied Psychology, Vol; 78, 939-948.

KAHNEMAN, Daniel; Alan B. KRUEGER, David SCHKADE, Norbert SCHWARZ, Arthur A. STONE (2006), “Would You Be Happier If You Were Richer? A Focusing Illusion”, Science, Vol; 312, 1908-1910.

OECD (2011), “Life Satisfaction”, İnternet Adresi: http://www.oecdbetterlifeindex. org /topics/life-satisfaction/, Erişim Tarihi: 02.03.2013

PALMORE, Erdman and Clark LUKART (1972), “Health and Social Factors Related to Life Satisfaction”, Journal of Health and Social Behavior, Vol;13, 68-76.

PITTAU, M. Grazia; Roberto ZELLI and Andrew GELMAN (2010), “Economic Disparities and Life Satisfaction in Europan Regions”, Soc. Indıc Res, Vol; 96, 339-361.

PROTO, Eugenio and Aldo RUSTICHINI (2012), “Life Satisfaction, House Income and Personality Traits”, Warwick Economic Research Papers, Vol; 988, 1-33.

RAGHEB, Mounir and Crystal A. GRIFFITH (1982), “The Contribution of Leisure Participation and Leisure Satisfaction to Life Satisfaction of Older Persons”, Journal of Leisure Research, Vol; 14, 295-306.

RAMACHANDRAN, Rathi and Radhika R (2012), “SocioEconomic Statüs, Life Satisfaction in Cross Culturel Perspective: The Elderly Japan and India”, International Journal of Humanities and Social Science”, Vol; 285-292. ROSTAMPOORVAJARİ, Mounir; Samad ABADINI and Robabeh POURJABALI (2012), “The Triangle, Quality Health and Life Satisfaction in Elderly”, Journal of Science, Vol;1, 55-58.

SCHYNS, Peggy (2002), “Wealth of Nations Individual Income and Life Satisfaction in 42 Countries: A Multilevel Approach”, Social Indicators Research, Vol; 60, 5-40.