AB Ülkeleri ve Türkiye’nin Makro Ekonomik Göstergeler Bakımından İstatistiksel Analizi

Kıvanç Halil Arıç, Hatice Erkekoğlu
872 159

Öz


1957 yılında başlayan Avrupa ülkelerinin ekonomik ve siyasi birlik olma çabalarının 2013 yılı itibariyle bakıldığından oldukça önemli aşamalar kaydettiği söylenebilir. Bu çalışmada makro ekonomik göstergeler bakımından 2007-2011 periyodunda AB üyesi ülkeler ile Türkiye’nin kendi aralarındaki benzerliklerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Uygulamada kümeleme analizi kullanılmıştır. Ulaşılan sonuçlara göre makro ekonomik göstergeler bakımından benzerlik gösteren ülkeler aynı zamanda coğrafik konumları itibariyle de benzerlik göstermektedir. Ayrıca 2008 küresel finans krizinin, ülkelerin makro ekonomik benzerlikleri üzerinde bir etkisi (İtalya hariç) olmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Türkiye, Makro Ekonomik Göstergeler, Kümeleme Analizi


Anahtar kelimeler


Avrupa Birliği, Türkiye, Makro Ekonomik Göstergeler, Kümeleme Analizi

Tam metin:

PDF

Referanslar


BARRELL, Ray and E. Philip DAVIS (2005), “Policy Design and Macroeconomic Stability in Europe”, National Institute Economic Review, No. 191, pp. 94-104.

BERBER, M. R. YAMAK, ve S. ARTAN, (2000), Türkiye’de yakınlaşma hipotezinin bölgeler bazında geçerliliği üzerine ampirik bir çalışma: 1975199 http://www.metinberber.com/kullanici _dosyalari/file/2.doc. ss 515 Erişim Tarihi: 01.04.2013.

CANARELLA, Giorgio; Stephen M. MILLER and Stephen K. POLLARD (2011), “The Global Financial Crisis and Stochastic Convergence in the Euro Area”, International Advances in Economic Research, Vol. 17, Issue 3, pp. 315-3

CHAPMAN, Sheila A. and Valentina MELICIANI (2012), “Income Disparities in the Enlarged EU: Socio-Economic, Specialisation and Geographical Clusters”, Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, Vol. 103, Issue 3, pp. 293-311.

DAUGELİENE, Rasa (2012), “Hypothetical Evolven of Macroeconomic Stability Surveillance Indicators and European Union’s Initiatives for Maintenance of Financial Stability”, European Integration Studies, No. 6, pp. 111-120. DURA, Cihan ve Hayriye ATİK (2007), Avrupa Birliği, Gümrük Birliği ve Türkiye, 3. Basım, Nobel Yayınevi, Ankara.

ERKEKOĞLU, Hatice (2007), “AB’ye Tam Üyelik Sürecinde Türkiye’nin Üye Ülkeler Karşısındaki Göreli Gelişme Düzeyi: Çok Değişkenli İstatistiksel Bir Analiz”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(14), ss. 28-50.

EUROSTAT,http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1〈 uage=en&pcode= tessi190&plugin=1, Erişim Tarihi 15.05.2013.

GALLİZO, Jose Luis; Ramon SALADRIGUES and Manuel SALVADOR (2010), “Financial Convergence in Transition Economies: EU Enlargement”, Emerging Markets Finance & Trade, Vol. 46, No.3, pp. 95-114.

GLİGOR, Mircea and Marcel AUSLOOS (2008), “Convergence and Clusters in EU Area According to Fluctuations in Macroeconomic Indicies”, Journal of Economic Integration, 23, pp. 297-330.

KALLİORAS, Dimitris and George PETRAKOS (2010), “Industrial Growth, Economic Integration and Structural Change: Evidence From the EU New Member-States Regions”, Annals of Regional Science, Vol. 45, Isuue 3, pp. 667-680.

MİCHELİS, Leo and Minoas KOUKOURITAKIS (2007), “EU Enlargement and the EMU”, Journal of Economic Integration 22(1), pp. 156-180.

NAKİP, Mahir (2006), Pazarlama Araştırmaları-Teknikler ve (SPSS Destekli) Uygulamalar, 2. Basım, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

ÖZDAMAR, Kazım (1999), Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi-2 (Çok Değişkenli Analiz) SPSS-MINITAB, 2. Baskı, Kaan Kitabevi, Eskişehir. SOLDİC-ALEKSİC, Jasna (2012), “The Visualization and Grouping of European Union Member States According to Structural Indicators: A Data-Driven Approach”, China-USA Business Review, Vol. 11, No. 5, pp. 591-612.

TUİK, http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?alt_id=24, Erişim Tarihi 15.05.2013. WORLD BANK, World Development Indicators 2013, (WDI), http://data. worldbank .org / indicator, Erişim Tarihi: 15.04.2013.

YILDIRIM, Engin; Recai COŞKUN, Serkan BAYRAKTAROĞLU ve Remzi ALTUNIŞIK (2005), Sosyal bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Geliştirilmiş 4. Basım, Sakarya Kitabevi, Adapazarı.

YILMAZ, Ahmet (2011), “Doğuya Genişleme Sonrasında Avrupa Birliği’nde, EU15 ve EU-12 Ülkelerinin İktisadi ve Sosyal Göstergeler Açısından Karşılaştırmalı Analizi”, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 31, Sayı 2, ss. 21-44.
İrtibat
C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
58140 Kampüs SİVAS
Tel: 0346 2191010-1710
Fax: 0346 2191202
E-Mail: iibfdergi@cumhuriyet.edu.tr

İndekslendiği Kaynaklar:
--------------------------------------------------------
    
--------------------------------------------------------