Mevduat Sigorta Sistemi ve Bankacılık Sektöründe Rekabet Üzerine Etkileri

Mehmet İslamoğlu, Devran Şanlı
804 173

Öz


Mevduat sigortası, bankanın iflası sonucu doğabilecek hak kayıplarına karşı tasarruf sahiplerinin mevduatlarının bir kısmının veya tamamının özel sektör veya devlet güvencesi altına alınmasıdır. Mevduat sigorta sistemi modern anlamda ilk kez 1929 Büyük Buhran’ dan sonra ABD’de ortaya çıkmış ve buradan diğer ülkelere yayılmak suretiyle çok farklı şekillerde uygulanmıştır. Ülkemizde ise 1933 yılında uygulanmaya başlanmış günümüze kadar muhtelif şekillerde varlığını devam ettirmiştir.

Bankacılık ve finans sistemi açısından bakıldığında mevduat sigorta sistemi çeşitli avantajları ve dezavantajları bünyesinde barındırır. Mevduat sigorta sisteminin üstlendiği fonksiyonlar finansal piyasalardaki rekabet üzerine oldukça etkilidir.

Çalışmada mevduat sigorta sisteminin farklı ülke uygulamaları incelenmiş, sistemin bankacılık sektöründeki rekabet üzerine etkileri tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler     : Mevduat Sigortası, Finansal Kriz,  Rekabet, Ahlaki Risk.

Anahtar kelimeler


Mevduat Sigortası, Finansal Kriz, Rekabet, Ahlaki Risk.

Tam metin:

PDF

Referanslar


ABELES, Zeev (1995),’’Mevduat Sigortası İsrail Örneği’’, Mevduat Sigorta Sistemi, Türkiye Bankalar Birliği, Vol (195),11-21.

ALÖVSAT, Müslümov (2005), ‘’Mevduat Sigorta Sistemi ve Ahlaki Tehlike: Türk Bankacılık Sektörü Örneği’’, Boğaziçi Journal Vol. (19), 1-2,127-144. ARSLAN, İsmail Hakkı (1999), ‘’Tasarruf Mevduatının Sigortalanması’’ Mevduat Sigortası, İktisadi Araştırmalar Vakfı Yayını, İstanbul.

AYZİT, Müge (2004), ‘’Dünyada Ve Türkiye’de Mevduat Sigorta Sistemi Uygulamaları’’ Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü, Ankara.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (2004),’’Basın Açıklamaları’’, İnternet Adresi: http://www.bddk.org.tr/websitesi/turkce/ Duyurular/ Basin_ Aciklamalari/259328.05.2004.pdf, Erişim Tarihi: 30.03.2013.

BECK, Thorsten (2008), ‘’Bank Competition and Financial Stability: Friends or Foes?’’, World Bank Policy Reseach Working Paper, (4656), 1-30.

BENSTON, George J. (2000), ‘’Is Government Regulation Of Banks Necessary?’’, Journal of Financial Services Research 18(2/3), 185–202.

BURÇAK Tülay, Melike ALPARSLAN ve Pelin Ataman ERDÖNMEZ (1999). ‘’Mevduat Sigorta Sisteminin Çeşitli, Ülkelerde ve Türkiye’de Uygulanması”, Bankacılar Dergisi, Vol (31).

CARİSANO, Rita (1992), Deposit Insurance: Theory, Policy and Evidence, Dartmouth Publishing.

DEMİRGÜÇ KUNT, Aslı, Baybars KARACAOVALI ve Tolga SOBACI (2000), ‘’Deposit Insurance Around The World: A data base”,1-43. İnternet Adresi: http://www.worldbank.org/research/interest/confs/upcoming/deposit_insuran ce/data.pdf , Erişim Tarihi: 30.03.2013.

DEMİRĞÜÇ KUNT, Aslı, Baybars KARACAOVALI ve L. Laeven (2005), ‘’Deposit Insurance Around the World:A Comprehensive Database’’, İnternet Adresi:http://www.ds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/ 2005/06/08/000012009_20050608111717/Rendered/PDF/wps36280rev.pdf Erişim Tarihi: 30.03.2013.

DİKMEN, Orhan (1999), ‘’Mevduat Sigortası Seminer Konuşması : Mevduat Sigortası’’, İstanbul İktisadi Araştırmalar Vakfı, l9-22.

ECONOMİDES, Nicholas, R. Glenn HUBBARD ve Darius PALIA (1996), Protecting Weak Banks in The Name of Protecting Depositors – ‘’Federal Deposit Insurance: Economic Efficiency or Politics?’’, Regulation,Vol (22), FEYZİBEYOĞLU, İhsan (1995), ‘’Mevduat sigorta sistemi’’, Mevduat sigorta sistemi, Türkiye Bankalar Birliği,Vol (195), 34-43.

FLOOD, Mark D. (1992), ‘’The Great Deposit Insurance Debate’’, Federal Reserve Bank of St. Louis Review, July-August, 51-77.

GİLLİAN G.H. Garcia,(1999), ‘’Deposit Insurance: A Survey of Actual and Best Practices’’, IMF Working Paper, No. 99/54 İnternet Adresi: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=880581, Erişim Tarihi: 02013.

GROPP, Reint, Hendrik HAKENES and Isabel SCHNABEL (2010), Competition, Risk-Shifting an Public Bail-out Policies, Max Planck Inst. for Research on Collective Goods.

International Association of Deposit Insurers (2013), ‘’Deposit Insurance Systems Worldwide’’, İnternet Adresi : http://www.iadi.org/ di.aspx?id=67 Erişim Tarihi:20.03.2013.

International Conference on Deposit Insurance (1998),’’A Brief History of Deposit Insurance in the United States’’, İnternet Adresi: http://www.fdic.gov/bank/historical/brief/brhist.pdf Erişim Tarihi:12.03.2013.

İnternational Money Fund (2013),’’European Union: Publication of Financial Sector Assessment Program Documentation—Technical Note on Deposit Insurance’’, İnternet Adresi: http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr /2013/cr 1366.pdf Erişim Tarihi:24.03.2013.

KÜÇÜKÖZMEN, C. Coşkun (1996), ‘’Mevduat Sigortası’’, İktisat İşletme ve Finans Dergisi, Vol. 11, No. 22, 44-53 (M. J.Flannery, “Deposit Insurance in P. Newman, M. Milgate, M. and J. Eatwell, The New Palgrave Dictionary of Money & Finance, The Macmillan Press Limited London, The Stockton Press NewYork 1994’ten aktarma).

KÜÇÜKÖZMEN, C. Coşkun (1996), ‘’Deposit İnsurance An Assessment: Case of Turkey’’,( Unpublished Master's Thesis), Loughborough University Of Tecnology, Department Of Economics.

LİTAN, E. Robert (1985), Evaluating and Controlling the Risks of Financial Product Deregulation, Brookings Institution.

MACEY, Jonathan R., Geoffrey P MİLLER (1992), "Nondeposit Deposits and the Future of Bank Regulation" Faculty Scholarship Series.Paper 1647, İnternet Adresi: http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/1647, Erişim Tarihi:18.02.2013.

MESUTOĞLU, Berk (1997), ‘’Dünyada Mevduat Sigortası Uygulamaları’’, DPT Uzmanlık Tezi, Ankara.

ÖZDEMİR, Mehmet Erkan (1996), ‘’Dünyada ve Türkiye’de Mevduat Sigorta Sistemi, Karşılaşılan Sorunlar Ve Alternatif Yaklaşımlar’’ T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Ankara.

ÖZİNCE, Ersin .’’Türkiye’de Mevduat Sigortasında Yeni Yaklaşımlar’’, 25 Kasım 2004 tarihli konferans konuşması.

PHİLLİPS, Almarin (1964), ‘’Competition, Confusion and Commercial Banking’’, The Journal of Finance, 19(1), 32–45.

Shadow Financial Regulatory Committee (2006), ‘’FDIC Replenishing of the Deposit Insurance Fund’’, 2 (Statement No. 226, Feb. 13), İnternet Adresi: http://www.aei.org/research/shadow/publications/pageID.888,projectID.15/d efault.asp Erişim Tarihi:23.02.2013.

ŞENTÜRK, Zümray (2007), ‘’Mevduat Sigorta Sistemi ve Banka Riskliliğine Etkisi’’,Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

ŞIKLAR, İlyas (2004), Finansal Ekonomi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yay., 1588

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu,’’ Tasarruf Mevduatı ve Katılım Fonu sigortası nedir?’’, İnternet Adresi: http://www.tmsf.org.tr/ mevduat. sigortasi.tr#1 Erişim Tarihi:15.02.2013.

TEKİNALP, Ünal (1985), ‘’Bankalarda Mevduatı Koruyucu ve Mali Bünyeyi Güçlendirici Tedbirler’’, İktisat ve Maliye Dergisi,31,Vol(12), 517.

WHEELOCK, David C. (1993), ‘’What Have We Learned about Deposit Insurance from the Historical Record?’’, Federal Reserve Bank of St. Louis, V. 75,1, (Jan-Feb), 12.

YILMAZ, Ensar (2001), Mevduat Sigortasında Ahlaki Risk Eğilimi, ODTÜ Gelişme Dergisi, 28 (1-2), 219-234.