Sıralı Lojistik Regresyon Analiziyle Üniversite Öğrencilerinin Kent Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Erzincan Üniversitesi Örneği

Selahattin Yavuz, Muhammet Deveci, Turgut Karabulut, Elif Şentürk
979 276

Öz


Sosyal bilimlerde sıkça karşılaşılan memnuniyet araştırmalarında elde edilen verilerin çoğu kategorik veri yapısına uymaktadır. Bu tür verilerin çözümlenmesinde kullanılacak tekniğin doğru seçilmesi, güvenilir sonuçların elde edilmesi açısından çok önemlidir. Bu açıdan sıralı lojistik regresyon analizi, sıralı kategorik değişkenlerin tüm düzeylerinde açıklayıcı değişkenlerin etkilerini belirlemek için uygun bir tekniktir. Ayrıca, lojistik regresyon analizi bağımlı değişkenin kategorik bir değişken olması durumunda çoklu regresyon modelinin bir türü olarak düşünülebilir.

Bu çalışmada önce lojistik regresyon ve sıralı lojistik regresyon analizi teorik olarak incelenmiştir. Daha sonra Erzincan Üniversitesi öğrencilerinin kent memnuniyetini etkileyen faktörlerin belirlenmesi için sıralı lojistik regresyon analizi uygulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Lojistik Regresyon, Sıralı Lojistik Regresyon, Kent Memnuniyeti


Anahtar kelimeler


Lojistik Regresyon, Sıralı Lojistik Regresyon, Kent Memnuniyeti

Tam metin:

PDF

Referanslar


AKDENİZ, Ahmet ve Kubilay NİZAM (2008), “Türkiye’ de Yataklı Tedavi Kurumlarının Kategorize Edilen Yatak Kapasitelerinin Sıralı Logistik Regresyon Analizi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:10, Sayı:4, 1-18.

AKIN, Besim ve Elif ŞENTÜRK (2012), “Bireylerin mutluluk düzeylerinin ordinal lojistik regresyon analizi ile incelenmesi”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:10, Sayı:37, 183-193.

AKKUŞ, Özge, Sema TÜRKAN ve Hüseyin TATLIDİL (2010), “Sıralı Bağımlı Değişken Modeli ve Diskriminant Analizi’nin Ticari Bankaların Mali Performanslarına Göre Sınıflandırılmasında Kullanımı”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15, 319- 332.

AKTAŞ, Cengiz ve Orhan ERKUŞ (2009), “Lojistik Regresyon Analizi İle Eskişehir İlinin Sis Kestiriminin İncelenmesi”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Sayı:16, 47-59.

AYHAN, Sevgi (2006), Sıralı Lojistik Regresyon Analiziyle Türkiye’deki Hemşirelerin İş Bırakma Niyetini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi, Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.

CANKURT, Murat, Bülent MİRAN ve Ahmet ŞAHİN (2010), “ Sığır Eti Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: İzmir İli Örneği”, Hayvansal Üretim Dergisi, 51, 16-22.

CENGİZ, Ekrem (2009), “Bireylerin Kredi Kartlarını Değiştirme Tutumları”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19, 179-196.

ERTUNGA, Evrim İmer (2009), “Küresel Mali Dalgalanmalar: Etkileri ve Yaygınlığı”, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara.

GREENE, William H. (2000), Econometric Analysis, New York University, p.875-879.

İLHAN, Özgür, vd. (2002), Alkol Bağımlılıklarında Alkole Başlamadan Belirleyici Risk Etmenlerinin Gelişim Dönemlerine Göre İncelenmesi, Bağımlılık Dergisi, 3 (2), 84-90

KALAYCI, Şahin vd.(2006), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayın Dağıtım, Ankara.

KARTAL, Mahmut, Aziz KUTLAR ve Abdulkadir BEĞEN (2011), “Lojistik Regresyon Tekniği İle Trafik Kazalarını Etkileyen Risk Faktörlerinin İncelenmesi: Sivas, Kayseri ve Yozgat Örneği”, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:7, Sayı:2, 45-68.

KLAEBOE, R.,Turunen, vd. (2003), “Vibration In Dwellings From Road And Rail Traffic Part II: Exposure– Effect Relationships Based On Ordinal Logit And Logistic Regression Models”, Applied Acoustics, 64, 89-109.

LE, Chap T., Introductory Biostatistics (2003), Canada: A John Wiley&Sons Publication.

MILES, Jeremy ve Mark Shevlin, (2001), Applying Regression And Correlation, 1. Edition, London: Sage Publication.

ÖKSÜZLER, Oktay ve Dilek SÜREKÇİ (2010), “İlköğretimde Başarıyı Etkileyen Faktörler: Bir Sıralı Lojit Yaklaşımı”, Cilt:47, Sayı:543, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar.

SARACEL, Nüket vd. (2002), Afyon İli Tüketim Analizi-Tüketim Davranışları ve Eğilimleri, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Yayın No:27, Afyon.

SÜMBÜLOĞLU, Kadir ve Beyza AKDAĞ (2007), Regresyon Yöntemleri ve Korelasyon Analizi, Hatiboğlu Basım ve Yayın, Ankara.

TOTAN, Tarık ve Zeynep D. YÖNDEM (2007), “Ergenlerde Zorbalığın Anne, Baba ve Akran İlişkileri Açısından İncelenmesi”, Ege Eğitim Dergisi, 8, 53-68.

UÇAR, Özge (2004), Nitel Verilerin Analizinde Lojit ve Probit Modeller, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

http://www.norusis.com/pdf/ASPC_v13.pdf , 07/04/2013

http://78.189.53.61/-/bs/ess/k_sumbuloglu.pdf, 05/04/2013