Maddi Olmayan Duran Varlıkların Ölçümü ve Finansal Tablolarda Sunumu

Ali Deran, İncilay Savaş
1.722 279

Öz


Maddi olmayan duran varlıkların işletme varlıkları içindeki artan miktarı bu varlıkların ölçümlenmesi ve finansal tablolarda sunumunu finansal bilgi kullanıcıları açısından çok önemli hale getirmiştir. Bu çalışmada muhasebenin en zor ve karmaşık konularından biri olan maddi olmayan varlıkların ölçümlenmesi ve finansal tablolarda sunum konusu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (MSUGT), Vergi Usul Kanunu (VUK) ve Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları bakış açılarına göre incelenmiştir. Bu kapsamda maddi olmayan varlıkların ölçümlenmesi, finansal tablolarda sunumu ve itfası konularında ilişkili düzenlemeler arasındaki benzerlik ve farklılıklar karşılaştırmalı olarak açıklanmıştır. Yapılan inceleme sonucunda maddi olmayan varlıkların ölçümlenmesi, finansal tablolarda sunumu ve itfasında TMS 38 ile KOBİ TFRS Bölüm 18’in önemli ölçüde birbirleri ile örtüştüğü, ancak söz konusu Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları’nda yer alan yaklaşımların MSUGT ile VUK’taki yaklaşımlardan önemli ölçüde farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Maddi Olmayan Duran Varlıklar, Değerleme, Muhasebe Standartları


Anahtar kelimeler


Maddi Olmayan Duran Varlıklar, Değerleme, Muhasebe Standartları

Tam metin:

PDF

Referanslar


ATEŞOĞLU, Kenan Volkan, “Değerleme”, İnternet Adresi: www.sakaryavdb.gov.tr/DOCUMENT/DEĞERLEME.pdf,ErişimTarihi: 2011

AKBULUT, Akın (2005), “Bilgisayar Yazılımı Ve Web Site Geliştirme Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi”, Vergi Dünyası Dergisi, Vol 287, 38

ERCAN, İbrahim (2011), “Özel Maliyet Bedeli Niteliğindeki Kıymetlerin Kira Bedeli Karşılığında Devrinin Gelir ve Kurumlar Vergisi Tevkifatı ile KDV Açısından Değerlendirilmesi”, Mali Çözüm Dergisi, Vol 104, 177-190. ERSOY, Ayten ve Ayşenur BUYRUK (2005), “İşletme Birleşmelerinin Uluslararası Muhasebe Standardı-(22) ve Uluslararası Finansal Raporlama Standardı-(IFRS 3)’e Göre İncelenmesi ve Muhasebeleştirilmesi”, AnalizMuhasebe Finansman Araştırma ve Uygulama Dergisi Dergisi, Vol 14; 13

GİLLS, Tamara (2003), “Connecting Intangible Assets to the Bottom Line”, Communication World, Vol 20; 10-25.

IFRS Vakfı (2009), “Modül 18 Şerefiye Dışındaki Maddi Olmayan Duran Varlıklar”, İnternet Adresi: http://www.ifrs.org/NR/rdonlyres/E271858A7949-4F3B-89AC-9711F5D97A07/0/modul18.pdf, Erişim Tarihi: 02011.

IŞILTAN, Mehmet (1991), “Maddi Olmayan Duran Varlıklar”, Mali Çözüm Dergisi, Vol 9; 1-2.

İstanbul Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (2005), Muhasebenin Temel Kavramları ve Tekdüzen Hesap Planı, İnternet Adresi: www.archive.ismmmo.org.tr/docs/yayinlar/MevzuatSerisi/.../tekduzen.pdf, Erişim Tarihi:23.10.2011.

LAZOL, İbrahim (2001), Genel Muhasebe, 7. Baskı, Ekin Kitapevi, Bursa.

MARGOS, Şant (2010), Maddi Olmayan Duran Varlıkların UFRS Çerçevesinde Değerlemesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

ÖZERHAN AKBULUT, Yıldız ve Serap YANIK (2010), “IFRS/IAS İle Uyumlu Açıklamalı ve Örnek Uygulamalı Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları, TÜRMOB Yayınları, Yayın No:377, Ankara.

ÖZULUCAN, Abitter (2003), “Araştırma ve Geliştirme Maliyetlerinin Uluslararası Muhasebe Standardı-9, Türkiye Muhasebe Standardı-15, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ve Tekdüzen Muhasebe Sistemi Çerçevesinde Değerlendirilmesi ve Tek Düzen Hesap Planı’na Göre Muhasebe İşlemleri”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Vol 4, 128-147.

REILLY, Robert F. and Ashley L.,REILLY, (2009), “The ıdentification and valuation of commercial ıntangible assets in family law cases”, American Journal of Family Law, Vol 3,150-166.

SÖNMEZ, Feriştah (2003), “15 No’lu Türkiye Muhasebe Standardı-Araştırma ve Geliştirme Maliyetleri (Türk Muhasebe Yazınıyla Desteklenmiş Açıklamalar ile Birlikte)”, Vergi Dünyası Dergisi, Vol 264, 187-193.

ŞIMGA MUGAN, Can (2008), “Geçeğe Uygun Değer Kavramı”, XII.Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu, İnternet Adresi: http://dosya.izsmmmo.com/documan/tmss_xii_bildiriler/can_simga_mugan doc, Erişim Tarihi: 27.09.2010.

STOLOWY, Hervé; Axel HALLER ve Volker KLOCKHAUS (2003), “Accounting For Brands in France and Germany Compared With IAS 38 (İntangible Assets)”, The International Journal of Accounting, Vol 36; 14716

TOKAY, Semih Hüseyin ve Ali DERAN (2008), “Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları’nda Değerleme Ölçüleri”, Mali Çözüm Dergisi, Vol 90, 15-48.

TOROSLU, M.Vefa (1998), “Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri”, Vergi Sorunları Dergisi, Vol 119, 145-150.

TUNA, Vedat Ender ve Fatih Burak GÜMÜŞ, “ Özel Maliyet Bedelinin Amortismanı”, İnternet Adresi: web.sakarya.edu.tr/~kaymakci/makale/ozelmaliyetbedeli.pdf, Erişim Tarihi: 01.11.2011.

YAMAN, Celal (1983), “İşletmelerde İlk Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri”, Vergi Dünyası Dergisi, Vol 17, 38-47.

YAPMIŞ, Murat, “Finansal Kiralama İşlemlerinde Değerleme ve Muhasebe İşlemleri”,İnternetAdresi:http://www.bilgilidenetim.com/?sec=3&newsid= 169&yazarid=40, Erişim Tarihi:23.10.2011.

YARDIMCIOĞLU, Mahmut; Nuray DEMİREL ve Veli ÖZER (2008), “ Araştırma-Geliştirme Harcamalarının ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların TMS 38, Tekdüzen Muhasebe Sistemi ve SPK Tebliği’ne göre Muhasebeleştirilmesi İşlemlerinin Karşılaştırılması”, Mali Çözüm Dergisi, Vol 85, 43-58.

YERLİKAYA, Kürşat (1999), “Kurumlarda İlk Tesis ve Taazzuv Giderleri”, A.Ü.Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, Vol 1, 377-388.

WICKERATH, Susanne (2008), “Definitions of an Intangible Asset”, Bachelor Degree Project in Economics 15 ECTS, Unıversıty of Skövde, School of Technology and Society, Sweden.