Teşvik Paketlerinin İşletmelerin Kuruluş Yeri Seçim Kararlarında Etkisinin Belirlenmesi: Düzce İli İmalat Sanayii İşletmelerinde Bir Araştırma

Mehmet Selami Yıldız, Özkan Şahin
1.022 179

Öz


İşletmelerin içinde bulundukları ekonomik koşullar makro anlamda ülke ekonomisini belirlemektedir. Bu bakımdan kuruluş yeri kararı işletmeleri olduğu kadar ülke ekonomisini de ilgilendiren bir karardır. Çalışmanın amacı teşvik paketlerinin işletmelerin kuruluş yeri kararına etkilerini belirlemektir. Araştırmanın evreni 2009 yılından sonra Düzce’de kurulan firmalardan oluşmaktadır. Evrenin bu şekilde daraltılması araştırmanın en önemli sınırlılığıdır. Çalışmanın birinci ve ikinci bölümlerinde kuruluş yeri kararının tanımı ve etki edenler faktörler ile 2009 yılı teşvik paketi açıklanmaya çalışılmıştır. Üçüncü bölümde araştırmanın amacı, örneklem yöntemi, veri toplama ve analiz yöntemi ve sınırlılıkları açıklanmıştır. Dördüncü bölümünde çalışmanın bulguları verilerek bulgular sonuç ve değerlendirme kısmında yorumlanmıştır. Sonuç ve değerlendirme kısmının sonunda Düzce’yi kuruluş yeri seçmede hangi faktörlerin ön plana çıktığı ve teşvik paketlerinin kuruluş yeri kararında etkisi belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler:Kuruluş yeri kararı, Yatırımteşvikleri,İmalat Sanayi, Düzce


Anahtar kelimeler


Kuruluş Yeri Kararı, Yatırım Teşvikleri, İmalat Sanayi, Düzce

Tam metin:

PDF

Referanslar


ACAR, Ozan;ÇAĞLAR, Esen (2012), “Yeni Teşvik Paketi Üzerine Bir Değerlendirme”,Tepav, N201221, İnternet Adresi: http://www.tepav.org.tr/ upload/files/1334047274-0.Yeni_Tesvik_Paketi_Uzerine_Bir_ Degerlendirme.pdf , Erişim Tarihi: 03.11.2012

AYTEKİN, Alper;KAYGIN, Bülent (2005),“Bilgisayar Destekli İşletme Kuruluş Yeri Seçimi”, Gazi Üni., Orman Fak. Dergisi-Kastamonu, Cilt:5, No:2, 213226

BİRSEL, Aslı;CERİT,Güldem (2009), “Lojistik İşletmelerinin Kuruluş Yeri Seçiminde Arazi Faktörü”, İzmir Ulaşım Sempozyumu Bildiriler, İnternet Adresi: http://ius.imoizmir.org.tr/ius_bildiriler/43_k29_ius_birsel_cerit.pdf, Erişim Tarihi: 11.11.2012

DEMİRDÖĞEN, Osman;BİLGİLİ, Bilsen (2004), “Organize Sanayi Bölgeleri İçin Yer Seçimi Kararlarını Etkileyen Faktörler: Erzurum Örneği”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, 305-324, İnternet Adresi: http://edergi.atauni.edu.tr/index.php/SBED/article/view/136/131 , Erişim Tarihi: 2012

Ekonomi Bakanlığı, İnternet Adresi http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm ?sayfa=EE7EE7B1-D8D3-8566-45201CE77E5F0FDD, Erişim Tarihi: 2012

GÖK, Rukiye (2011); “Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarına Uygulanan Vergisel Teşviklerin Türkiye Özelinde Değerlendirilmesi”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı: 357, 161-174

HARDİNG,Torfinn;JAVORCİK, Beta (2010), “RollouttheRedCarpetandTheyWillCome: InvestmentPromotionand FDI Inflows”, TheUniversity of Warwick, WorkingPaper Series No:18, 1-40

KIZGIN, Yıldıray (2009), “Tüketicilerin Kredi Kartı Marka Tercih Nedenlerinin Kümeleme Analizi İle İncelenmesi: Muğla Örneği” Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:7, Sayı:2, 93-110

KOBU, Bülent (2010), Üretim Yönetimi, 15. Baskı, Beta Yayıncılık, İstanbul

KOCATEPE, Hamza (2007), “Devlet Yardımlarının Firmaların Rekabet Gücü Üzerine Etkisi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 1-196.

KORKUT, Derya Sevim;DOĞAN, Ahmet Muhlis;BEKAR, İlter (2010),“Kuruluş Yeri Seçimini Etkileyen Faktörlerin Düzce İli Açısından Değerlendirilmesi”, Düzce ÜniversitesiOrmancılık Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 1, 32-39

KRAJEWSKİ Lee J., RİTZMAN Larry P., MALHOTRA Manoj K., (2013) “Üretim Yönetimi, “Süreçleri ve Tedarik Zinciri”, Çeviri editörü: S. BİRGÜN,9. Basımdan Çeviri, Nobel Yayıncılık, Ankara.

MUCUK, İsmet (2011), Modern İşletmecilik, 17. Baskı Türkmen Kitabevi, İstanbul

METE, Mustafa (2008), “Gaziantep Organize Sanayi Bölgesindeki İşletmelerde Kuruluş Yeri Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal BilimlerEnsti. İşletme Anabilim Dalı Yükseklisans Tezi, 1-53

NACHUM,Lilach; WYMBS, Cliff (2002), “Firmspecificattributesandmnelocationchoices: Financial andprofessional service fditoNewyorkandLondon”, ESRC Centrefor Business Research, Uni. of Cambridge WorkingPaper No. 223, 1-53

ŞAHAN, Özgür (2010), “Vergi Teşviklerinin Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırım Kararları Üzerindeki Etkilerinin Analizi ve Değerlendirilmesi” Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 1-420

Technical Note Ten, FacilityLocation (2003), İnternet Adresi: http://www.ateneonline.it/chase2e/studenti/tn/6184-7_tn10.pdf , Erişim Tarihi: 09.01.2013

USTASÜLEYMAN, Talha; PERÇİN, Selçuk (2007), “Analitik Ağ Süreci Yaklaşımıyla Kuruluş Yeri Seçimi”, Gazi Üni.,İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt: 9, Sayı: 3, 37-55, İnternet Adresi: http://iibfdergisi.gazi.edu.tr/index. php/iibfdergisi/article/view/130/121 , Erişim Tarihi: 23.10.2012

ÜNAL, Ömer (2009), “Yeni Teşvik Paketi ve Destekler”, Eylül, 196-204 İnternet Adresi: http://www.musiad.org.tr/img/yayinlarraporlar/çerçeve_dergisi_ 52_pdf , Erişim Tarihi: 07.12.2012

Yeni Yatırım Teşvik Sistemi 1.Yıl Uygulama Sonuçları (Eylül, 2012), Haz. Müst.,Teşvik ve Uygulama Gen. Müd., İnternet Adresi: http://www.ekonomi. gov.tr/upload/F02C8DF0-D8D3-85664520B8CDEE898449 /birinci_yil_uygulama_sonuclari.pdf

YILDIZ, A. Aziz (2011), “İstihdamın Geliştirilmesi Bağlamında Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 2006 ve 2009 Kararlarının ve İstihdamı Teşvik Paketlerinin Şanlıurfa İlinde Ortaya Çıkardığı Sonuçların Değerlendirilmesi” Gazi Üni. Sosyal Bilimler Enst., Çalışma Ekonomisi A.B.D., Yüksek Lisans Tezi, 1-224

YILDIZ, Feyyaz; TOPAL, Yusuf; KÜÇÜKKAHRAMAN, Burak, (2012), “Sanayi İşletmelerine Verilen Teşviklerin “TMS 20: Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması” Standartı Işığında İncelenmesi ve Muhasebeleştirilmesi” Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 1, 295-312