Diş çekimi sırasında komplikasyona neden olan risk faktörlerinin etkinliği: kesitsel bir çalışma

Ufuk Tatlı, İbrahim Damlar, Mehmet Emre Benlidayı, Yakup Üstün
3.114 700

Abstract


Objective: The aim of this cross-sectional study is to make a contribution to the practical dental education by emphasizing and grading the efficiency of risk factors causing complication during tooth extraction.

Materials and Methods: The study consisted of 186 tooth extraction in 108 patients done by intern dental students between 2008 and 2009. The clinical and radiographic data of the patients and complications during extractions were recorded. Chi-square test and Odds Ratio were used in order to analyze the data statistically.

Results: The complication rate of intern dental students was 20.43%. The complications were divided into 3 subgroups; crown fracture (%42.1), apical 1/3 root fracture (31.58%), and 2/3 root fracture (%26.32). Root-tip curve, root separation, alveolar bone resorption, crown destruction, restorations, number of roots, and age of the patients increased the complication rate significantly. Gender of the patients and anatomic localization of the teeth did not affect the complication rate significantly.

Conclusions: The most potent risk factors were root-tip curve and root separation. The minimum effective risk factors were the number of roots and the age of the patients. In order to prevent complications, pre-operative radiological monitoring of the tooth is mandatory.

Keywords: Tooth extraction, dental student, complication, risk factors.

 

ÖZET

Amaç: Bu kesitsel çalışmanın amacı, diş çekimi sırasında komplikasyona neden olan faktörlerin vurgulanması ve etkinliklerinin derecelendirilmesi yoluyla temel klinik diş hekimliği eğitimine katkıda bulunmaktır.

Gereç ve Yöntem: 2008-2009 yılları arasında, 5. sınıf diş hekimliği öğrencileri tarafından diş tedavileri yapılan 108 hastadaki 186 diş çekimi çalışmaya dahil edildi. Diş çekimi öncesinde hastaların klinik ve radyolojik değerlendirmeleri sonucu elde edilen veriler ve diş çekimi sırasında karşılaşılan komplikasyonlar kaydedildi. Verilerin istatistiksel analizinde x2 testi ve Odds Ratio yöntemi kullanıldı.

Bulgular: 5. sınıf diş hekimliği öğrencilerinin komplikasyon oranı %20.43 olarak bulundu. Diş çekimi sırasında oluşan komplikasyonlar kron kırığı (%42.1), kökte 1/3 apikal kırık (%31.58) ve 2/3 kök kırığı (%26.32) olmak üzere 3 gruba ayrıldı. Kök kıvrımı, köklerin ayrıklığı, alveolar kemik rezorpsiyonu, kron harabiyeti, restorasyon varlığı, kök sayısı ve hastaların yaşının komplikasyon oluşumunu anlamlı düzeyde arttırdığı saptandı. Cinsiyet ve lokalizasyonun komplikasyon üzerinde anlamlı bir etkisi saptanmadı.

Sonuç: En kuvvetli risk faktörleri, köklerdeki kıvrım varlığı ve köklerin ayrık olmasıydı. En az etkili risk faktörleri ise dişlerin kök sayısı ve hastanın yaşıydı. Komplikasyonların önlenmesi için diş köklerinin radyolojik olarak değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır.


Keywords


Diş çekimi; diş hekimliği öğrencisi; komplikasyon; risk faktörü

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7126/cdj.2012.1273

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Gayriticari-NoDerivs 3.0 Unported Lisansı