Diş hekimliği pratiğinde çapraz enfeksiyon kontrolü: Hasta tutum ve duyarlılığının incelenmesi

Zeynep Ozkurt, Ceyda Özçakır Tomruk, Hare Gürsoy, Semanur Dölekoğlu, Ender Kazazoğlu
3.981 948

Abstract


Amaç: Bu çalışmanın amacı, Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne başvuran hastaların çapraz enfeksiyon kontrolü konusundaki tutum ve duyarlılığını değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: 1-30 Aralık 2010 tarihleri arasında Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne tedavi nedeniyle başvuran 277’si kadın ve 173’ü erkek olmak kaydıyla toplam 450 hastaya, çapraz enfeksiyon kontrolü konusundaki sorulardan oluşan anket formları dağıtıldı. Hastalara, dental işlemler sırasında diş hekimlerinin eldiven, maske, bone ve koruyucu gözlük kullanım gerekliliği, bunların değiştirilme ve yenilenme şartları ve tedavi öncesi enfeksiyon kontrol yöntemleri ile ilgili sorular soruldu. Tanımlayıcı istatistiksel metodlar ve Ki-Kare testi kullanılarak veriler analiz edildi. Anlamlılık p<0,05 düzeyinde değerlendirildi.

Bulgular: Yaş ortalaması 37,70 olan hastaların %100’ünün eldiven, %98,9’unun maske, %74’ünün bone ve %67,1’inin koruyucu gözlük giyilmesini bekledikleri görüldü. Kadınların hastalara da koruyucu gözlük takılmasının gerekli olduğu düşünme oranlarının (%50,5), erkeklerden anlamlı şekilde yüksek olduğu (%37,6) belirlendi (p<0,05). Kadınların, her hastada maske değiştirilmesi gerektiğini düşünenlerin (%65), erkeklerden anlamlı düzeyde yüksek olduğu bulundu (%53,2) (p<0,05). Kadınların %31,4 oranında ‘koruyucu gözlük sadece gerekli ise değiştirilmeli’ dediği belirlenirken, erkeklerin %30,1 oranında ‘bu konuda fikrim yok’ dediği görüldü.

Sonuç: Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne belirli bir dönemde başvuran sınırlı sayıdaki hasta grubu, çapraz enfeksiyon kontrolü konusunda duyarlıdır.


Keywords


Çapraz enfeksiyon, diş hekimliği işlemleri, hasta duyarlılığı.

Full Text:

PDF
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Gayriticari-NoDerivs 3.0 Unported Lisansı