Deneysel testiküler torsiyon modelinde N-asetilsistein doku hasarını önlemede rol oynayabilir mi?

Çağatay Yalçın Aydıner, Mehmet Pul, Mustafa İnan, Selçuk Bilgi, Erol Çakır
2.963 758

Abstract


Özet

Amaç. Testis torsiyonu, iskemi reperfüzyon hasarı formunda önemli bir akut skrotum nedenidir. Başarılı ve erken bir detorsiyon yöntemi ile morbidite azaltılabilir. Bu çalışmada deneysel tek taraflı testis torsiyonu ve detorsiyonu modelinde N-asetilsistein’in her iki testise olan etkisinin araştırılması amaçlandı. Yöntem. Çalışmada 32 adet prepubertal erkek Wistar albino sıçan kullanıldı. Sıçanlar malondialdehid düzeyi ve histopatolojik hasar araştırılmak üzere kontrol, torsiyon, detorsiyon ve detorsiyon/N-asetilsistein gruplarına ayrıldı. Kontrol grubunda yer alan deneklere torsiyon işlemi uygulanmadan testisleri alındı. Diğer gruplardaki deneklerin sağ testislerine dörder saatlik torsiyon işlemi uygulandı. Detorsiyon/N-asetilsistein grubunda detorsiyondan 15 dk önce intravenöz N-asetilsistein verildi. Detorsiyon ve detorsiyon/N-asetilsistein gruplarında reperfüzyon sonrası dört saat daha beklendi. Deney sonunda tüm gruplarda her iki testis de çıkarılarak malondialdehid düzeyleri çalışıldı ve histopatolojik olarak değerlendirildi. Malondialdehid sonuçları Kruskal-Wallis varyans analizi ve Mann Whitney U testleriyle değerlendirildi. Farkın p için 0,05’den küçük olduğu değerler anlamlı kabul edildi. Bulgular. Her iki testise ait malondialdehid düzeyleri tüm gruplarda kontrol grubuna göre daha yüksek olarak bulundu (p<0,05). Detorsiyon/N-asetilsistein grubu ile detorsiyon grubu arasında her iki testis dokusuna ait malondialdehid düzeyleri bakımından anlamlı fark saptanmadı (p>0,05). İşlem sonrasında kontrol grubu dışındaki tüm grupların torsiyone testislerinde interstisyel hemoraji ile seminifer tübül yapılarında düzensizlik gözlendi. Karşı tarafta interstisyel ödem ve bazı olgularda germ hücrelerinin dökülmesi dışında normal histoloji izlendi. Sonuç. Sonuç olarak oluşturduğumuz deneysel testis torsiyonu modelinde detorsiyondan önce intravenöz N-asetilsistein uygulamasının her iki testiste malondialdehid düzeyleri ve histopatolojik hasar üzerinde bir etkisinin olmadığı saptandı.

Anahtar sözcükler: Testis torsiyonu, iskemi-reperfüzyon hasarı, N-asetilsistein

Abstract

Aim. Testicular torsion, which is in the form of ischemia-reperfusion, is an important cause of acute scrotum. The morbidity could be decreased by an early and successful detorsion procedure. The aim of this study was to determine the effects of N-acetylcysteine on both testes in experimental rat model of unilateral testicular torsion and detorsion. Method. In this study, 32 prepubertal male albino Wistar rats were used. The rats were divided into four groups as control, torsion, detorsion and detorsion/N-acetylcysteine in order to determine the malondialdehyde level and histopathological damage. Rats in the control group were killed after the testes were removed without torsion. Right testes of the rats underwent four hours of torsion in other groups. N-acetylcysteine was injected intravenously 15 min before the detorsion in detorsion/N-acetylcysteine group. Reperfusion was continued for four hours after detorsion in detorsion and detorsion/N-acetylcysteine groups. Results. At the end of the experiment, both testes were studied for their malondialdehyde levels and histopathological evaluations in all groups. The malondialdehyde results were compared using the Kruskal-Wallis analysis of variance and Mann Whitney U-tests with p<0.05 considered to be significant. In all groups, malondialdehyde levels of both testes were found to be higher than those in the control group (p<0.05). There was no significant difference between detorsion/N-acetylcysteine and detorsion groups in malondialdehyde levels on both sides (p<0.05). After the procedure, interstitial hemorrhage and irregularity in tubule structures were observed on ipsilateral side in all groups apart from the control group. However, on the contralateral side, there were no significant histopathological differences except interstitial edema and a few germ cell desquamations in some cases. Conclusion. In conclusion, intravenous N-acetylcysteine administration before the detorsion in the model of experimental testicular torsion has no effect on the histopathological damage and malondialdehyde level.

Keywords: Testicular torsion, ischemia-reperfusion injury, N-acetylcysteine

Full Text:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.