Hemşirelik öğrencilerinin benlik saygısı ve boyun eğici davranışlarının incelenmesi

Serap Torun, Sevban Arslan, Evşen Nazik, Meltem Akbaş, Sibel Öner Yalçın
1.427 759

Abstract


Özet

Amaç. Bu çalışma hemşirelik öğrencilerinin benlik saygılarını ve boyun eğici davranışlarını incelemek ve etkileyen bazı sosyo-demografik faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem. Tanımlayıcı olarak yapılan araştırma 236 hemşirelik öğrencisi ile Kasım-Aralık 2010 tarihleri arasında yapılmıştır. Veriler öğrencilerin sosyodemografik özelliklerini içeren soru formu, Coopersmith Benlik Saygısı Ölçeği (CBSÖ) ve Boyun Eğici Davranışlar Ölçeği (BEDÖ) kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS programında analiz edildi. Bulgular. Öğrencilerin BEDÖ ortalamaları 37,14±9,26 ve BSÖ ortalamaları 68,56±18,27 olarak bulunmuştur. Öğrencilerin benlik saygısı düzeyinin bulundukları sınıf ile anlamlı farklılık gösterdiği saptanmıştır (P=0,005). Öğrencilerin boyun eğici davranışları ile sosyodemografik faktörleri arasında anlamlı farklılık saptanmamıştır. Yapılan korelasyon analizi ile boyun eğici davranışlar ve benlik saygısı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır (r=-0,426, p<0,01). Sonuç. Bulgular boyun eğici davranışlar ve benlik saygısı arasında negatif bir korelasyon olduğunu göstermektedir.

Anahtar sözcükler: Hemşirelik öğrencisi, benlik saygısı, boyun eğici davranış

Abstract

Aim. The aim of this study is to determine relationship between submissive behaviors and self esteem of nursing students and to determine the influence of some socio-demographic factors. Method. This descriptive research has been performed with 236 nursing students between November - December 2010. Research data was derived from a questionnaire that included three-partsnamely the sociodemographic Questionnaire, Coopersmith Self- Esteem State (CCES) and Submissive Acts Scale (SAS). The data were analyzed by using the SPSS program. Results. Average SAS and CSES levels of the participants were 37.14±9.26 and 68.56± 18.27 respectively.. CSES levels of the students were found to be significantly different among classes (P=0,005). There was no relation between sociodemographic factors and SAS. A significant relationship was found between submissive behaviors and self esteem by the correlation analysis (r=-0.426, p<0.01). Conclusion. Our results show that there is a negative correlation between submissive behaviors and self esteem.

Keywords: Nursing students, self esteem, submissive act


Full Text:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.