Epidermoid tumor of the cerebellum in Behçet’s disease

Soner Yaycıoğlu, Hakan Ak
1.999 667

Abstract


Abstract

Behçet’s disease a multisystem chronic idiopathic inflammatory and recurrent disease characterized by uveitis, oral aphtae, genital ulcers, and skin lesions. About 5-10 % of these patients show central nervous system involvement named as neuro-Behçet’s disease. This involvement can be divided into two main categories; parenchymal and non-parenchymal. The most common involved sites are the brain stem and basal ganglia. In the literature, several case reports have reported neuro-Behçet’s disease mimicking the brain tumor or tumors. In this report, we are presenting a 47 year old man suffering from Behçet’s disease for 20 years and having an epidermoid tumor in cerebellum. Although the presence of epidermoid tumor in this patient was accepted as a coincidental finding in the light of the current literature; further studies are needed for the confirmation.

Keywords: Behçet’s disease, neuro-Behçet’s disease, magnetic resonance imaging, epidermoid tumor.

 

Özet

Behçet hastalığı üveit, ağızda aftlar, genital ülserler ve deri lezyonları ile karakterize olan çok sayıda sistemi etkileyebilen kronik idiyopatik, enflamatuar ve alevlenmelerle seyreden bir hastalıktır. Behçet hastalarının yaklaşık %5-10’unda merkezi sinir sistemi tutulumu görülmektedir ve bu tablo nöroBehçet hastalığı olarak adlandırılmaktadır. Bu tutulum parenkimal ve parankim-dışı olarak iki kategoriye ayrılmaktadır. En sık etkilenme beyin sapı ve bazal gangliyonlarda görülmektedir. Literatürde, beyin tümörü veya tümörlerini taklit eden nörobehçet vakaları bildirilmektedir. Bu yazıda serebellumda epidermoid tümör saptanan 47 yaşında ve 20 yıldır Behçet hastası olan bir erkek olgu sunulacaktır. Bu hastadaki epidermoid tümörün varlığı mevcut literatüre göre tesadüfi bir bulgu olarak kabul edilmesine rağmen bunun kesinliğinin halen doğrulanmaya ihtiyaç duyduğu kanısındayız.

Anahtar sözcükler: Behçet hastalığı, nöroBehçet hastalığı, manyetik rezonans görüntüleme, epidermoid tümor


Full Text:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.