Alt ekstremite cerrahisinde spinal anestezide levobupivakain ve bupivakaine ketamin ilavesinin etkileri

Ahmet Cemil İşbir, Caner Mimaroğlu, Cevdet Düger, İclal Özdemir Kol, Kenan Kaygusuz, Hayati Öztürk, Sinan Gürsoy
2.481 631

Abstract


Özet

Amaç. Bu çalışmanın amacı, alt ekstremite cerrahilerinde, intratekal levobupivakain ve bupivakain uygulamalarına, ketamin ilavesinin etkilerini araştırmaktır. Yöntem. Çalışma, alt ekstremite operasyonu geçirecek ASA I-II grubuna giren 18-60 yaş arası 120 hasta üzerinde yapıldı. Hastalar otuzar kişilik rastgele 4 gruba ayrıldı. Tüm hastalara lateral dekubitis pozisyonunda, L3-4 veya L4-5 spinal aralıktan 25 G Quincke tipi spinal iğne ile intratekal aralığa girilerek; Grup I’e (n=30); 10 mg %0,5’lik bupivakain, Grup II’ ye (n=30); 10 mg %0,5’lik levobupivakain, Grup III’e (n=30); 10 mg %0,5’lik bupivakain + 25 mg ketamin, Grup IV’e (n=30); 10 mg %0,5’lik levobupivakain + 25 mg ketamin uygulandı. Tüm hastaların sistolik, diastolik ve ortalama kan basınçları kalp atım hızları, oksijen satürasyonları (SpO2), sedasyon skorları, operasyon sureleri, duyusal ve motor blok başlama zamanı, duyusal blok tepe noktaları, duyusal ve motor blok sureleri ve postoperatif vizüel analog skala (VAS) puanları ile ek analjezik ihtiyaçları kaydedildi. Bulgular. Çalışmaya alınan dört gruptaki bireylerin yas, cinsiyet, kalp atım hızı, sistolik ve diastolik kan basıncı, SpO2 değerleri acısından fark yoktu (p>0,05). Ketamin kullanılan gruplarda duyusal ve motor blok başlama zamanı daha kısa, duyusal ve motor blok süreleri daha uzun idi (p<0,05). Duyusal blok tepe noktası yönünden gruplar arası fark yoktu (p>0,05). Ketamin verilen Grup III ve IV deki sedasyon skoru 2/3 olan hasta sayısı Grup I ve II den fazla idi (p<0,05). VAS skorları postoperatif 2. ve 3.saatlerde Grup III ve Grup IV de Grup I ve II‘den anlamlı olarak daha düşüktü (p<0,05). İlk analjezik ihtiyacına kadar geçen süre Grup III ve IV’te Grup I ve II’den anlamlı olarak daha uzundu (p<0,05). Sonuç. Sonuç olarak, intratekal levobupivakain ve bupivakain’e ketamin eklenmesinin, spinal bloğun başlangıcını hızlandırarak süresini uzatacağını düşünüyoruz. Kısa süreli hafif sedasyon yan etkisinin de operasyon sırasındaki anksiyete duygusunu azaltmaya yardımcı olabileceği kanısına vardık.

Anahtar sözcükler: Spinal anestezi, levobupivakain, bupivakain, ketamin

 

Abstract

Aim. The aim of this study is to investigate the effects of the addition of ketamine to levobupivacaine and bupivacaine for lower extremity surgeries. Methods. The study was performed on 120 patients (ASA I-II), aged between 18 and 60 years. All participants were randomized to four groups consisted of 30 patients. In all participants, 25 G Quincke type spinal needles were inserted to the intrathecal cavity, from L3-L4 or L4-L5. Ten miligrams (mg) 0.5% bupivacaine was administered to Group I, 10 mg 0.5% levobupivacaine was administered to Group II, 10 mg. 0.5% bupivacaine plus 25 mg ketamine was administered to Group III and 10 mg 0.5% levobupivacaine plus ketamine was administered to Group IV. Systolic, diastolic, mean arterial pressure values, heart rates, oxygen saturations (SpO2), sedation scores, duration of surgical procedure, starting times of sensorial and motor blockages, maximum levels of sensorial block, sensorial and motor block times, and postoperative visual analog scale (VAS) scores and analgesic request data of all patients were recorded. Results. There were no differences among four groups regarding age, sex, heart rate, systolic and diastolic arterial pressure or SpO2 (p>0.05). The sensorial and motor block times were longer and starting times of sensorial and motor blocks were shorter in the groups given ketamine (p<0.05). There were no differences among the groups regarding maximum levels of sensorial block (p>0.05). The number of the patients with a sedation score of 2/3 in Group III and Group IV were more than Group I and II (p<0.05). The VAS scores at postoperative 2nd and 3rd hours of Group III and IV were significantly lower than those of Group I and II (p<0.05). The time to first analgesic request of Group III and IV was significantly longer than that of Group I and II (p<0.05). Conclusion. In conclusion, we suggest that adding ketamine to levobupivacaine and bupivacaine could fasten spinal block and increase sensorial blockage times. The side effect of short sedation may help in reducing anxiety feeling in patients during the surgical operation.

Keywords: Spinal anesthesia, levobupivacaine, bupivacaine, ketamine

 


Full Text:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.