Hastane yöneticilerinin Toplam Kalite Yönetimine ilişkin görüşleri

Hatice Ulusoy, Enis Baha Biçer, Ümit Naldöken
2.613 807

Abstract


Özet

Amaç. Hastane yöneticilerinin Toplam Kalite Yönetimi (TKY) konusundaki görüşleri, bu sürecin hastanelerde başarılı uygulanması ve değerlendirilmesi açısından önemli bir etken olarak düşünülebilir. Bu tanımlayıcı araştırmanın amacı Sivas ilindeki hastanelerin yöneticilerinin TKY'e ilişkin görüşlerini saptamaktır. Yöntem. Bu çalışmanın evrenini, Sivas ilinde bulunan tam teşekküllü hastanelerde çalışan başhekim ve yardımcıları, müdür ve yardımcıları, başhemşire ve yardımcıları oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Bulgular. Ankete cevap verme oranı %84,2'dir. Çalışmada yöneticilerin %37,5'inin TKY hakkında eğitim almadıkları ve bu doğrultuda TKY hakkındaki bilgilerini "orta" düzeyde buldukları (X=3,16) saptanmıştır. Sonuç. TKY ile ilgili bazı alanlarda bilgi eksikliklerinin olduğu bununla birlikte çalışmaya katılan yöneticilerin TKY hakkında genellikle olumlu görüşlerinin olduğu saptanmıştır.

Anahtar sözcükler: Toplam Kalite Yönetimi, hastane yöneticileri

 

Abstract

Aim. The views of hospital managers about Total Quality Management (TQM) may be considered as an important factor for successful implementation and evaluation of the process. The aim of this descriptive study is to identify the views of hospital managers in Sivas about TQM. Method. The universe of this study consisted of all head doctors, directors and head nurses and their assistants of general hospitals in Sivas. Data collection tool of the study was a questionnaire. Results. The response rate of the questionnaire was 84.2%. It was found that 37.5% of the managers did not receive any training on TQM and the managers found their knowledge level as "medium" (X=3.16) about TQM. Conclusion. Although the managers had knowledge gaps regarding TQM, it was also found out that the managers' wievs about TQM were generally positive.

Keyword: Total Quality Management, hospital managers


Full Text:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.