Effects of spinal needle size on hearing functions in endoscopic urological operations

Fikret Özkan, Cevdet Düger, Amet Cemil İspir, Sinan Gürsoy, Kenan Kaygusuz, İclal Özdemir Kol, Caner Mimaroğlu
2.072 480

Abstract


Abstract

Aim. The aim of this study was to determine whether any hearing loss occurs in the patients who undergo endoscopic urological operations after spinal anesthesia and to investigate whether the size of the needle affects the risk of this complication. Methods. The study was approved by ethical committee and informed consent was obtained from all patients. 30 patients were divided into 2 groups randomly. Spinal anesthesia was performed via L3-4 or L4-5 interspaces with 10 mg 0.5% hyperbaric bupivacaine by using 22 G Quincke needle in Group I patients, and by 26 G Quincke needle in Group II patients. Pure Tone Audiometry and plasma osmolarity calculation of venous blood were done preoperatively and at the 48th hour postoperatively. Systolic blood pressure, diastolic blood pressure, heart rate were recorded with 5 minutes intervals intraoperatively and for 12 hours postoperatively. The patients were evaluated about headache and the other side effects postoperatively. Results. There were no differences between groups about demographic data, hemodynamic parameters and plasma osmolarity (p>0.05). Subclinical hearing loss was observed in 10 patients of Group I (66.6 %) and in 4 patients of Group II (26.6 %). The rate of hearing loss in Group I was statistically higher than in Group II (p<0.05). Headache was seen in 7 patients of Group I and 2 patients of Group II. Conclusion. Finally, it was concluded that dural puncture and cerebrospinal fluid leakage due to big sized spinal needles increase the hearing loss and headache.

Key words: Spinal anesthesia, spinal needle size, post spinal hearing loss, audiometry

 

Özet

Amaç. Bu çalışmanın amacı ürolojik endoskopik cerrahi geçiren hastalarda, spinal anestezi sonrası işitme kaybı oluşup oluşmadığı ve kullanılan farklı çaplarda spinal iğnelerin bu komplikasyon üzerine etkisinin olup olmadığının araştırılmasıdır. Yöntem. Etik Kurul ve hastaların onayı alındıktan sonra çalışmaya dahil edilen 30 hasta rastgele 2 gruba ayrıldı. Grup I'de 22 G Quincke iğne, Grup II'de 26 G Quincke iğne kullanılarak L3-4, L4-5 aralığından 2 mL %0,5 hiperbarik bupivakain ile spinal anestezi uygulandı. Hastalara preoperatif ve postoperatif 48. saatte Pure Tone Odyometri uygulandı ve venöz kan örneklerinden serum ozmolaritesi hesaplandı. Sistolik kan basıncı, diastolik kan basıncı, kalp atım hızı intraoperatif 5 dakika aralıklarla ve postoperatif 12 saat boyunca kaydedildi. Postoperatif dönemde hastalar baş ağrısı ve diğer yan etkiler yönünden değerlendirildi. Bulgular. Gruplar arasında demografik veriler, hemodinamik parametreler ve serum ozmolaritesi yönünden fark saptanmadı (p>0,05). Grup I'de 10 hastada (%66,6), Grup II'de 4 hastada (%26,6) subklinik işitme kaybı gözlendi. Grup I'deki işitme kaybı Grup II'ye göre istatistiksel olarak daha fazlaydı ( p<0.05). Grup I'de 7 hastada, Grup II'de 2 hastada baş ağrısı gelişti. Sonuç. Sonuç olarak, geniş çaplı spinal iğnelerle oluşan dural yırtığın ve BOS sızıntısının işitme kaybını ve baş ağrısını artırdığı kanısına varıldı.

Anahtar sözcükler: Spinal anestezi, spinal iğne çapı, postspinal işitme kaybı, odyometri


Full Text:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.