A retrospective investigation of extended spectrum beta lactamase production in gram negative bacteria strains isolated from inpatients of an university hospital.

Rakibe Kaygusuz, Cem Çelik, Aslı Çabuk, Mustafa Zahir Bakıcı
2.377 634

Abstract


Abstract

Aim. We aimed to investigate retrospectively the extended spectrum beta lactamase (ESBL) production status of Gr (-) bacillus that were isolated from the cultures of several clinical specimens from the inpatients of our hospital in the years 2005 and 2006. Methods. Gram negative bacillus such as Escherichia coli (E.coli), Klebsiella pneumonia (K. pneumonia), Klebsiella oxytoca (K. oxytoca) were isolated from the cultures of the specimens of blood, urine, wound swab, sputum, trans tracheal aspirate material (TTA), vaginal swab, abscess, cerebrospinal fluid, peritoneal paracentesis fluid and catheter tip of 925 patients in the year 2005 and 1184 patients in the year 2006. Becton Dickinson Phoenix 100 model full automatic systems were used to identify bacteria and their sensitivity/resistance profile and to investigate whether these isolated gr(-) bacteria produce ESBL or not. Results. 2109 Gram negative bacterial strains (E.coli, K. pneumonia, K. oxytoca) were investigated for ESBL in two-year period (2005-2006). ESBL was positive in 591 of them. 273 out of 925 gram negative strains (30%) showed ESBL positivity in 2005 while 318 out of 1184 gram negative strains (27%) showed ESBL positivity in 2006. There was not a significant difference between the years 2005 and 2006 in terms of ESBL positivity (p>0.05). Two hundred and eleven (30%) strains of 709 E.coli, 44 (27%) strains of 164 K.pneumoniae and 18 (35%) strains of 52 K.oxytoca were found to be ESBL positive in the year 2005. Two hundred thirty seven (29%) strains of 831 E.coli, 54 (21%) strains of 253 K.pneumoniae and 27 (27%) strains of 100 K.oxytoca were found to be ESBL positive in the year 2006. There were no significant differences in the ratios of E.coli, K.pneumoniae and K.oxytoca between the years 2005 and 2006 in terms of ESBL positivity. Conclusion. Although there were no significant differences in the ratios of ESBL positivity between the 2005 and 2006 years, ESBL positivity still remains to be an important problem for our hospital when these high ratios are considered.

Keywords: Gram negative bacteria, extended spectrum beta lactamase, nosocominal infection

 

Özet

Amaç. Hastanemizdeki 2005 ve 2006 yillarındaki çeşitli klinik numunelerin kültürlerinden izole edilen gram negatif basillerin genişlemiş spektrumlu beta laktamaz (GSBL) üretim durumunu retrospektif olarak araştırmayı amaçladık. Yöntem. 2005 yılında 925 ve 2006 yılında 1184 hastanın kan, idrar, yara yeri sürüntüsü, balgam transtrakeal aspirasyon materyali, vajinal sürüntü, abse, serebrospinal sıvı, periton ve parasentez sıvıları ve kateter ucu gibi klinik numunelerinin kültürlerinden Escherichia coli (E.coli), Klebsiella pneumonia (K. pneumonia) ve Klebsiella oxytoca (K. oxytoca) gibi gram negatif bakteriler izole edildi. Bakterinin tanınması, sensitivite/direnç profilinin belirlenmesi ve bu izole edilen gram negatif bakterilerin ESBL üretip üretmediğini tespit etmek için Becton Dickinson Phoenix 100 model full automatic system kullanıldı. Bulgular. İki yıllık periyot (2005-2006) içinde 2109 gram negatif bakteri türünde (E.coli, K. pneumoniae, K. oxytoca) GSBL çalışılmıştır. Bunların 591'inde GSBL pozitif bulunmuştur. 2005'de 925 gram negatif bakteri türünden 273'ü (%30) , 2006'da 1184 gram negatif bakteri türünden 318'i (%27) GSBL pozitif idi. 2005 ve 2006 yılları arasında GSBL pozitiflik oranları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0,05). 2005 yılında 709 E.coli suşundan 211'inde (%30), 164 K. pneumoniae suşundan 44'ünde (%27) ve 52 K. oxytoca suşundan 18'inde (%35) GSBL pozitif bulunmuştur. 2006 yılında 831 E. coli suşundan 237'si (%29), 253 K. pneumoniae suşundan 54'ü (%21) ve 100 K. oxytoca suşundan 27'si (%27) GSBL pozitif bulunmuştur. GSBL pozitifliği açısından; 2005 ve 2006 yılları arasında E.coli, K. pneumoniae ve K. oxytoca oranlarında anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0,05). Sonuç. 2005 ve 2006 yıllarında GSBL pozitiflik oranları açısından yıllara göre istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik olmamasına karşın, elde edilen oranlara bakılacak olursa GSBL pozitifliğinin halen hastanemiz için önemli bir problem olduğu görülmektedir.

Anahtar sözcükler: Gram negatif bakteriler, genişlemiş spektrumlu beta laktamaz, hastane enfeksiyonu


Full Text:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.