Yaşlıların sağlık bakım gereksinimleri

Güngör Güler, Nuran Güler, Semra Kocataş, Nurcan Akgül
6.240 1.458

Abstract


Özet

Amaç. Bu araştırma Sivas ili dört sağlık ocağı bölgesindeki yaşlıların sağlık bakım gereksinimlerinin belirlenmesi amacı ile yapılmıştır. Yöntem. Araştırma tanımlayıcı tiptedir. Araştırmaya Sivas il merkezindeki dört sağlık ocağı bölgesinde yaşayan 65 yaş ve üzeri 46 yaşlı alınmıştır. Veri toplama aracı olarak Gordon’un Fonksiyonel Sağlık Örüntülerine göre oluşturulan değerlendirme formu kullanılmıştır. Bulgular. Yaşlıların %54,3’ü okur yazar değil, %56,5’i çalışmamakta, %39,2’si emekli, %15,2’si yalnız yaşamaktadır. Kadınlarla erkeklerin oranı eşittir ve %93,5’inin sağlık güvencesi vardır. Yaşlıların beslenme, boşaltım, banyo yapma ve merdiven çıkma gibi aktiviteler sırasında güçlük yaşadığı, %82,5’inin dolaşım sistemi hastalığı olduğu belirlenmiştir. Yüzde 41,3’ünün görme, %58,7’sinin işitme sorunu, %67,4’ünün ağrı, %43,5’inin uyku sorunu olduğu saptanmıştır. Yaşlıların %39,1’inin çiğneme, %26,1’inin hazımsızlık sorunu yaşadığı belirlenmiştir. Yüzde 39,1’inde konstipasyon, %32,6’sında da idrar boşaltımı ile ilgili sorunların olduğu ortaya çıkmıştır. Sonuç. Yaşlıların günlük yaşam aktivitelerini yerine getirmede güçlük yaşadıkları, en fazla beslenme, boşaltım ve uyku alanlarında bakıma gereksinimlerinin olduğu belirlenmiştir.

Anahtar sözcükler: Yaşlılık, yaşlı sorunları, hemşirelik bakımı

 

Abstract

Aim. This research was performed to determine the health care needs of elderly in the four health care center regions in Sivas. Method. The research was descriptive. The population of the research included elderly above 65 age living in the four health care center boundaries in the city center of Sivas. Date was collectted using evaluation form which is designed according to Gordon Functional Health Pattern. Results. 54,3% of elderly could not read and write, 56,5% was unemployed, 39,1% was retired and 15,2% was living alone. Percentages of men and women were equal each other. 93,5% of elderly had insurance. It was determined that they had difficulties during various activities such as nutrition, elimination, bathing, climbing stairs, 82,5% had circulation disease. It was observed that 41,3% had sight problems, 58,7% could not hear well, 67,4% had pain and 43,5% had sleeping problem. 39,1% of elderly could not chew, 26,1% had digestion problem. 39,1 % had constipation while 32,6% of them suffered from urine elimination. Conclusions. Elderly had difficulties in performing the daily living activities. It was observed that elderly needs care mainly in nutrition, elimination and sleeping.

Keywords: Elderly, elderly problems, nursing care


Full Text:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.