Kronik kan transfüzyonu alan beta-talasemi major ve orak hücreli anemi hastalarında görülen komplikasyonlar

Gülçin Yapıcı, Öner Kurt, Seva Öner, Tayyar Şaşmaz, Resul Buğdaycı, Ali Tamam
2.067 797

Abstract


Özet

Amaç. Mersin Devlet Hastanesi tarafından izlenen hemoglobinopatili hastalarda gelişen komplikasyonların sıklıklarını ve olası risk faktörlerini belirlemektir. Yöntem. Hastaların dosyalarından sosyo-demografik özellikleri, tanısı, tanı yaşı, transfüzyona başlama yaşı, yılda aldıkları transfüzyon sayısı ve ünitesi bilgileri elde edildi. Gelişen komplikasyonlar, HBsAg, anti-HBs, anti-HCV, anti-HIV tetkik sonuçları kaydedildi. Bulgular. Çalışmaya 46 hasta alındı. Yaş ortalamaları 18.4±10.9 yıldı. beta-talasemi major hastaları tanı yaşı, transfüzyona başlama yaşı, yılda aldıkları transfüzyon sayısı ve ünitesi sayısı açısından orak hücreli anemi ve talasemi intermedia hastalarından farklıydı. Kırk dört hastada en az bir komplikasyon gelişmişti. Hastaların 2’sinde HBsAg, 2’sinde anti HCV pozitifliği saptandı. HBsAg pozitif olan hastaların yıllık transfüzyon ünitesi ortalaması HBsAg negatif olanlara göre yüksekti. Karaciğer komplikasyonları ilk 25 yaşta daha sık görülürken, endokrin komplikasyonlar 0-15 yaşta hiç görülmedi. Hastaların cinsiyetleri ile görülen komplikasyonlar arasında ilişki saptanmadı. Sonuçlar. Talasemi major hastalarında, orak hücreli anemi ve talasemi intermedia hastalarına göre demir birikimi nedeniyle gelişen karaciğer, kalp ve endokrin komplikasyonlar daha sık görülmektedir. Hastalığın mortalite ve morbiditesini azaltmak bakımından erken dönemde komplikasyonların varlığını belirlemek, düzenli olarak izlemlerini yapmak gerekmektedir.

Anahtar sözcükler: Beta-talasemi major, orak hücreli anemi, kan transfüzyonu

 

Abstract

Aim. To determine the frequency of complications and possible risk factors observed in patients with hemoglobinopaties in Mersin State Hospital. Methods. The data on socio-demographic properties, diagnoses, age of diagnosis and first transfusion, the duration of transfusion and amount of transfusion per year were obtained from patients’ files. The complications, HbsAg, anti-HBs, anti-HCV, anti-HIV results were recorded. Results. Forty six patients were enclosed study. The average age was 18.4±10.9 years. The data from beta-thalassemia major patients concerning age, age of first transfusion, the amount of transfusion and the duration transfusion per year were different from patients with sickle cell anemia and thalassemia intermedia. At least one complication was observed in 44 patients. HbsAg and anti-HCV positivity were observed in 2 patients each. HbsAg positive patients needed more transfusion units than patients with negative HbsAg. While liver complications were observed during the first 25 years of life, endocrine ones were not present in the first 15 years. There is no relationship between sex and complications with patients. Conclusions. Thalassemia major patients had more frequent liver, heart and endocrine complications associated with iron deposition when compared to sickle cell anemia and thalassemia intermedia patients. To minimize mortality and morbidity, early detection of complications and regular follow-up of patients are necessary.

Key words: Beta-thalassemia major, sickle cell anemia, blood transfusion


Full Text:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.